ÜR ile biten kelimeler

ÜR ile biten veya sonunda ÜR olan kelimeler 809 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ür aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ür anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre ÜR ile biten kelimeler

25 harfli

dağ yürümezse abdal yürür, hiyosin-n- azometilbromür, rosanilin monohidroklorür, trietilen glikol diklorür, vinil-ß-etoksietil sülfür

24 harfli

eden bulur, inleyen ölür, size (veya sizlere) ömür, sürüyü güden kurdu görür

23 harfli

klofedianol hidroklorür, mekamilamin hidroklorür, türetilmiş dizimsel tür, yüksek yeğinlikli kömür

22 harfli

alfentanil hidroklorür, çocuk düşe kalka büyür, klobutinol hidroklorür, trinominal nomenklatür

21 harfli

akıl akıldan üstündür, alet işler, el övünür, demir tavında dövülür, her ziyan bir öğüttür, it ürür, kervan yürür, kavun kökeninde büyür, kuinakrin hidroklorür, tolazolin hidroklorür, triamsinolon asetonür, trikloroasetil klorür

20 harfli

binomial nomenklatür, çinko amonyum klorür, d-tübokürarin klorür, kalsiyum poli sülfür, klorozindamin klorür, nalokson hidroklorür, nalorfin hidroklorür, radyoaktif yarı ömür, ritodrin hidroklorür, subnormal temperatür, yansıtmalı ırakgörür

19 harfli

Allah´a (bin) şükür, benzalkonyum klorür, biyolojik yarı ömür, ketamin hidroklorür, kırılmalı ırakgörür, magnezyum halojenür, selenyum oksiklorür, yarı dengeli karbür, yumuşak cıva klorür

18 harfli

âşığın gözü kördür, benzen hekzaklorür, dirsekli ırakgörür, karbontetra florür, karbontetra klorür, mangan (II) bromür, mangan (II) florür, mangan (II) iyodür, mangan (II) klorür, mangan (II) sülfür, sidot çinko sülfür, temel dizimsel tür, triglikol diklorür, tropensilin bromür, uzun yalazlı kömür

17 harfli

500 sayılı broşür, 522 sayılı broşür, bakteriyel kültür, cıva proto iyodür, demir (2) siyanür, hazırlanmış kömür, hidrojen tellürür, indiyum antimonür, interspesifik tür, kadmiyum tellürür, kalay tetrahidrür, neostigmin bromür, trimetilen bromür, veküronyum bromür, vurduğunu düşürür

16 harfli

aliminyum karbür, aluminyum bromür, aluminyum florür, aluminyum karbür, aluminyum klorür, aluminyum sülfür, aynalı ırakgörür, cıva protoklorür, çekici ırakgörür, hidrojen selenür, iterbiyum florür, iterbiyum klorür, kalsiyum siyanür, klidinyum bromür, magnezyum florür, magnezyum klorür, mangan halojenür, nominalistik tür, poli vinilklorür, valetamat bromür, vinilidin florür, ...

15 harfli

500 nolu broşür, 522 nolu broşür, allil triklorür, berilyum bromür, berilyum klorür, bizmut tellürür, cıva (I) iyodür, cıva (I) klorür, cıva monoklorür, çevresel kültür, dengesiz karbür, doydur düğündür, etkin yarı ömür, hafniyum karbür, hafniyum nitrür, hidrojen sülfür, indiyum arsenür, kadmiyum bromür, kadmiyum iyodür, kadmiyum klorür, kadmiyum sülfür, ...

14 harfli

aksenik kültür, Allah büyüktür, amonyum klorür, benzoil klorür, benzotriklorür, bitkisel kömür, dengeli karbür, indiyum fosfür, indiyum klorür, itriyum bromür, itriyum klorür, kandilli küfür, kantarlı küfür, krom-II-klorür, popüler kültür, selenil klorür, starter kültür, sunturlu küfür, Tanrı´ya şükür, tipe bağlı tür, üç günlük ömür, ...

13 harfli

açık teşekkür, alkilbarbitür, baltur kültür, baryum florür, baryum hidrür, baryum klorür, baryum sülfür, biyolojik tür, bizmut iyodür, bizmut klorür, bizmut sülfür, büngür büngür, çürüntü kömür, dışıklı kömür, dumanlı kömür, ekonomik ömür, elenmiş kömür, enfrastrüktür, fotohalojenür, gezgin küitür, göbekli kömür, ...

12 harfli

alevli kömür, allil klorür, asetilklorür, belgesel tür, benzilbromür, benzilklorür, çinko bromür, çinko klorür, çoklu kültür, dizimsel tür, ekolojik tür, fındık-kömür, gümüş bromür, gümüş klorür, iyot siyanür, kolin klorür, metil bromür, metil klorür, öğretici tür, parlak kömür, sözlü kültür, ...

11 harfli

aktif kömür, bağlı kömür, beyaz kömür, büyük dünür, cödür cödür, cöpür cöpür, çift karbür, debir dübür, depremgörür, doğal kömür, düğür düğür, erkek demür, etil bromür, etil klorür, etkin kömür, fösür fösür, genel müdür, güfür güfür, gümür gümür, hidrokarbür, hösür hösür, ...

10 harfli

... yürür, ağzı püsür, akuakültür, alagenevür, alt kültür, ana kültür, Aşağıkükür, badırgüdür, beyazkömür, bor karbür, bor klorür, çevregörür, doğal ömür, ebir cübür, ebir çübür, ebür cübür, efür sefür, getirgötür, ince kömür, kara demür, katı demür, ...

9 harfli

altkültür, bir tevür, bok püsür, boş böğür, çok bilür, çok şükür, edürkudür, efir üfür, eşdönüşür, ezir özür, halojenür, haşamüzür, ırakgörür, Karacagür, karikatür, literatür, otosansür, ögür ögür, ökür ökür, örnek tür, refraktür, ...

8 harfli

başmüdür, Bektemür, bisülfür, boşböğür, boşbügür, böşböğür, büyültür, cökündür, çekündür, çökündür, çukundür, çügündür, çükündür, disülfür, düğensür, ekspozür, eyidemür, garnitür, gelengür, gölüncür, görnüdür, ...

7 harfli

akkömür, Aktemür, alt tür, Altemür, apertür, armatür, avantür, belemür, beşöyür, bölünür, buletür, bükülür, büzülür, çözünür, düşünür, eydemür, fikstür, fraktür, geyilür, gezevür, gölücür, ...

6 harfli

bellür, billür, bordür, böşöür, bromür, broşür, büğdür, büngür, Cangür, civcür, cümbür, cürcür, cüttür, çöldür, çöndür, çöntür, çörtür, diğcür, dördür, döşşür, düngür, ...

5 harfli

arkür, Aygür, Babür, bilür, boğür, böbür, bögür, böğür, böyür, bübür, bücür, büdür, büğür, bükür, bülür, cöbür, cöğür, cövür, cübür, cücür, cüfür, ...

4 harfli

agür, düür, Ecür, evür, öbür, ögür, öğür, ömür, önür, öşür, ötür, övür, öyür, özür, uzür, üğür, Ünür, üyür, üzür

3 harfli

bür, cür, çür, dür, gür, hür, kür, pür, sür, tür

2 harfli

ür

Kelime Ara