Allah bal mumu yakana bal mumu, yağ mumu yakana yağ mumu verir

Allah bal mumu yakana bal mumu, yağ mumu yakana yağ mumu verir

“Tanrı bol harcayana bol, az harcayana az verir” anlamında kullanılan bir söz.


Allah bal mumu yakana bal mumu, yağ mumu yakana yağ mumu verir için benzer kelimeler


Allah bal mumu yakana bal mumu, yağ mumu yakana yağ mumu verir, 62 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'l', 'l', 'a', 'h', ' ', 'b', 'a', 'l', ' ', 'm', 'u', 'm', 'u', ' ', 'y', 'a', 'k', 'a', 'n', 'a', ' ', 'b', 'a', 'l', ' ', 'm', 'u', 'm', 'u', ',', ' ', 'y', 'a', 'ğ', ' ', 'm', 'u', 'm', 'u', ' ', 'y', 'a', 'k', 'a', 'n', 'a', ' ', 'y', 'a', 'ğ', ' ', 'm', 'u', 'm', 'u', ' ', 'v', 'e', 'r', 'i', 'r', şeklindedir.
Allah bal mumu yakana bal mumu, yağ mumu yakana yağ mumu verir kelimesinin tersten yazılışı rirev umum ğay anakay umum ğay ,umum lab anakay umum lab hallA diziliminde gösterilir.