EMİ ile biten kelimeler

EMİ ile biten veya sonunda EMİ olan kelimeler 1740 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

emi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. emi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre EMİ ile biten kelimeler

25 harfli

alveoler akciğer amfizemi, antibalistik füze sistemi, aritmetiğin temel teoremi, basamaklı taşlama yöntemi, “bazin” tesallübî eritemi, belirginleştirme problemi, Birinci Meşrutiyet dönemi, boşaltım ve üreme sistemi, Butler ve Moffitt yöntemi, çekli ödünç verme yöntemi, düğmüksü bitkilik köklemi, Hadamard üç daire teoremi, heceleyerek okuma yöntemi, hedonik fiyatlama yöntemi, hesaplanmış değer yöntemi, holoptik nekropsi yöntemi, indirgenmiş biçim yöntemi, Jensen eşitsizlik teoremi, Konigsberg köprü problemi, Kronecker—Capelli teoremi, Kuznets konjonktür dönemi, ...

24 harfli

A.A.A. benzerlik teoremi, ABO kan grupları sistemi, ambulakral kanal sistemi, azalan bakiyeler yöntemi, Banach-Steinhaus teoremi, birincil hemolitik anemi, Brandt-Snedtecor yöntemi, Castaneda boyama yöntemi, Cutter sınıflama yöntemi, çember görüntülük işlemi, değişken çıkarım yöntemi, deri arası emlem yöndemi, dolaylı translog sistemi, durdurulmuş akış yöntemi, en küçük kareler yöntemi, geniş döviz bant sistemi, Hermite türetik denklemi, ihtiyari toplama yöntemi, ikili döviz kuru sistemi, ikili tutarsızlık eklemi, ilişik integral denklemi, ...

23 harfli

Achucarroboyama yöntemi, ak yuvarsal ateş emlemi, Anadolu muhasebe kalemi, Bacon sınıflama yöntemi, bağımsız tarife sistemi, başaklı su civanperçemi, Berger-Bernardo yöntemi, Bessel türetik denklemi, bileşik özellik yüklemi, birli çelişirlik eklemi, birli geçerlilik eklemi, bölümlü öğrenme yöntemi, bölünmüş öğeler yöntemi, bölünmüş sınama yöntemi, Cantor-Lebesgue teoremi, Cauchy integral teoremi, Dedekind tamlık teoremi, deterjan analiz sistemi, Dieterle boyama yöntemi, dikey pazarlama sistemi, en iyi altküme denklemi, ...

22 harfli

Abel integral denklemi, afin koordinat sistemi, Baire kategori teoremi, Banach-Alaoğlu teoremi, Banach-Zareski teoremi, Battese-Coelli yöntemi, Beran eksensel yöntemi, birinci sınır problemi, bütçe yineleme yöntemi, büyük depolama sistemi, Cauchy-Gaursat teoremi, ceza yargılama yöntemi, çembereşbölüm denklemi, deneme yanılma yöntemi, dengesiz ANOVA yöntemi, deri punksiyon yöntemi, divan-ı hümayun kalemi, dondurup kesme yöntemi, duyuru tahtası sistemi, eğik koordinat sistemi, elemanter satır işlemi, ...

21 harfli

acil durdurma sistemi, açık damlatma yöntemi, amiyeloblastik lösemi, Andrews dosya sistemi, araç değişken yöntemi, ardışık kesme yöntemi, asal sayılar problemi, Avrupa devlet sistemi, basamakçıklar yöntemi, Bretton Woods Sistemi, buzağı başlangıç yemi, cebirin temel teoremi, çapraz kültür yöntemi, D. K. Faddeev teoremi, dağıtık dosya sistemi, davaya katılma istemi, değerlik bağ yöntemi, devingen SPML yöntemi, dik koordinat sistemi, eder indirimi yöntemi, elipsel sınır teoremi, ...

20 harfli

Abel toplama yöntemi, acil soğutma sistemi, açık dolaşım sistemi, açık eşgüdüm yöntemi, AgNOR boyama yöntemi, ara geçici dengelemi, atan damar genişlemi, bayındırım dengelemi, C.G.S. birim sistemi, Caratheodory teoremi, çevik üretim sistemi, çiftçi kayıt sistemi, çoklu tarife sistemi, değer teslim sistemi, değerlendirme işlemi, değişken kur sistemi, değiştirmece yöntemi, delikli kart yöntemi, dengeleştirme işlemi, devamlı pres yöntemi, devim duyusu yöntemi, ...

19 harfli

abetalipoproteinemi, açık atölye sistemi, açık teklif yöntemi, akord ücret sistemi, alfa lipoproteinemi, almaşık renk işlemi, altın kesim yöntemi, altın külçe sistemi, altın sikke sistemi, aspirasyon amfizemi, aşırı bellek işlemi, Avrupa para sistemi, avrupa sayı sistemi, bağdaşmazlık eklemi, beğergeleme yöntemi, Belle Epoque dönemi, beta lipoproteinemi, Bielschowskyyöntemi, bileşik mal teoremi, birincil polisitemi, Box-Jenkins yöntemi, ...

18 harfli

Abel limit yöntemi, altın para sistemi, Apolonyüs problemi, aşırı sinir işlemi, ayrıksızlık dönemi, azınlıklar sistemi, bağırsak ğenişlemi, bağışıklık sistemi, bankacılık sistemi, Bernoulli denklemi, borik asit sistemi, Cambridge denklemi, çarpanlama teoremi, çift maden sistemi, çoğul küme yöntemi, damarcın keseklemi, damarlar genişlemi, De angelis yöntemi, denklemler sistemi, deri altı amfizemi, dış tespit yöntemi, ...

17 harfli

ağısız aşı emlemi, Apolonyüs teoremi, ayarlama denklemi, bağırsak amfizemi, bağlanım denklemi, başkanlık sistemi, baz nokta sistemi, beklemler yöntemi, birim fiş yöntemi, Bonferroniyöntemi, bootstrap yöntemi, bürüngü keseklemi, Chebychev teoremi, Chebyshev sistemi, Chebyshev teoremi, çarpanlama işlemi, çelişirlik eklemi, çevre alt sistemi, çifte kur sistemi, çoklu kur sistemi, çözündürme işlemi, ...

16 harfli

(toynbee) denemi, açıklama yöntemi, açılış dengelemi, açıortay düzlemi, adacık öz emlemi, agamaglobulinemi, ağ dosya sistemi, akciğer amfizemi, Amerikan yöntemi, bademcik köklemi, bağırsak gevşemi, bakteriyotoksemi, başlangıç dönemi, Bellman denklemi, Beylikler dönemi, “biette” çevremi, bindirme düzlemi, birim bit eşlemi, bombar genişlemi, borçlanma işlemi, boşaltım sistemi, ...

15 harfli

`sonra` gözlemi, ak yuvar emlemi, ak yuvar türemi, alösemik lösemi, analjezi dönemi, anlatım titremi, anlatma yöntemi, arakesit işlemi, bağıntı yüklemi, bakışım düzlemi, bandırım emlemi, basamak yöntemi, batkı dengelemi, beyin keseklemi, bilek keseklemi, Bleeker yöntemi, Broyden yöntemi, Brüksel yöntemi, “bulau” yöntemi, büyük 8 yöntemi, Cauchy problemi, ...

14 harfli

`önce` gözlemi, afibrinojenemi, Aitken teoremi, ak kan sistemi, aktif hiperemi, Amerika bademi, analiz yöntemi, Ankara çiğdemi, aplastik anemi, Aristo yöntemi, Arzela teoremi, bağırsak ödemi, bağlam gevşemi, baş ağrısı emi, başlangıç yemi, başvuru dönemi, Bezout teoremi, bitirme işlemi, bitkiler âlemi, Bodian yöntemi, Brumpt yöntemi, ...

13 harfli

abece yöntemi, afin denklemi, akciğer ödemi, akyuvar üremi, alarm sistemi, ambar yöntemi, amino asidemi, aramal istemi, aşınım dönemi, aşınma dönemi, banka sistemi, banka yöntemi, Bayes teoremi, Bethe yöntemi, beyan sistemi, beylik kalemi, binom teoremi, Burton işlemi, burun düzlemi, bük dikişlemi, bütçe düzlemi, ...

12 harfli

2SLS yöntemi, 3SLS yöntemi, Abel teoremi, alan gözlemi, alın düzlemi, altun emlemi, anma yöntemi, arz denklemi, aş değerlemi, Bach sistemi, bahar dönemi, basım işlemi, batkı işlemi, Bayer işlemi, beyin işlemi, BFGS yöntemi, biçim türemi, bilirubinemi, bitiriş yemi, borsa işlemi, böbrek ödemi, ...

11 harfli

ABC yöntemi, ABM sistemi, ağız dönemi, alfa dönemi, Alp sistemi, ayı çiğdemi, bacakkalemi, bakteriyemi, balast gemi, beta dönemi, beyin ödemi, bit merhemi, BLS yöntemi, boya kalemi, buğu emlemi, büyü dönemi, CIE yöntemi, çene eklemi, dağ meltemi, denizbademi, deri çisemi, ...

10 harfli

albüminemi, Alman kemi, balık yemi, BM Sistemi, dip bezemi, diş bademi, diz eklemi, Dow işlemi, faz kalemi, fruktozemi, gaz döşemi, göz kalemi, gün emlemi, güz dönemi, hematinemi, hipokalemi, hipolipemi, hipovolemi, içki âlemi, iliyertemi, im yöntemi, ...

9 harfli

Abdüssemi, ağaç nemi, amilazemi, ammonyemi, anhidremi, asetonemi, av dönemi, bakteremi, cehennemî, damar emi, enlik emi, et veremi, fosfatemi, glikozemi, glisinemi, göç alemi, hemi hemi, hipoksemi, iatrokemi, iş eşlemi, kankalemi, ...

8 harfli

aglisemi, anoksemi, elkalemi, emce emi, eritremi, hiperemi, ketonemi, kuş yemi, lipidemi, oksalemi, öt işemi, potasemi, su işemi, talasemi, tularemi, tülaremi

7 harfli

akademi, amonemi, azotemi, bağdemi, emisemi, epidemi, ferremi, fungemi, glisemi, göz emi, ha demi, herdemi, hidremi, kalsemi, kloremi, kupremi, kuşyemi, natremi, nefremi, oligemi, pandemi, ...

6 harfli

bidemi, bitemi, ekmêmi, endemi, eskemi, gözemi, Hatemî, hikemî, isgemi, iskemi, istemi, kalemi, kelemi, kolemi, küremi, lipemi, lökemi, lösemi, pitemi, piyemi, sezemi, ...

5 harfli

acemi, akemi, anemi, ecemi, egemi, eğemi, elemi, işemi, üremi

4 harfli

cemi, demi, femi, gemi, hemi, kemi, Lemi, remi, semi, şemi, temi, vemi, zemi

3 harfli

emi

Kelime Ara