İçinde ÖN geçen kelimeler

İçinde ÖN geçen kelimeler 4897 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ÖN geçen kelimeler

25 harfli

`önce-sonra` deney düzeni, (birinin) aleyhine dönmek, anormal kızgınlık döngüsü, ard sıra kirpik dönüklüğü, ardıl öngörü bilgi ölçütü, armudun önü, kirazın sonu, asılı takla (öne, arkaya), aşağı yönlendirilmiş küme, basamaklı taşlama yöntemi, başvuru noktası öncülleri, Birinci Meşrutiyet dönemi, boynu armut sapına dönmek, Butler ve Moffitt yöntemi, büyük küçük harf dönüşümü, cebir benzeryapı dönüşümü, çekli ödünç verme yöntemi, çok kısa dönem arz eğrisi, değerli özdekler öndeliği, devingen adres dönüştürme, dışsatım teşvik önlemleri, dışsatıma yönelik serflik, ...

24 harfli

(bir yer) mahşere dönmek, Ahıska geri dönüş kanunu, azalan bakiyeler yöntemi, başvurmada öncelik hakkı, Birinci İnönü Muharebesi, Brandt-Snedtecor yöntemi, Castaneda boyama yöntemi, cebirsel eşyapı dönüşümü, coğrafi merkezli yönetim, Cumhuriyet dönemi yazını, Cutter sınıflama yöntemi, çok yöneticili kopyalama, çöngeltmek, (çöngelemek), değişken çıkarım yöntemi, deri arası emlem yöndemi, dışsatıma yönelik büyüme, dikeç değeri yönergeleri, dizimsel tutarsız önerme, dizisel sürekli gönderim, doğrusal eşyapı dönüşümü, doğrusal tutarsız önerme, ...

23 harfli

(bir şey) aleyhe dönmek, (bir şeyde) gönlü olmak, (bir şeyin) önünü almak, Achucarroboyama yöntemi, artı geri dönülen durum, aşırı dışa dönük büyüme, Bacon sınıflama yöntemi, bağırsak askısı dönmesi, başlangıç koşulu önsavı, belge karşılığı öndelik, Berger-Bernardo yöntemi, bire bir örten gönderim, bireysel sonuç öndeyisi, Böl ve Yönet Politikası, bölümlü öğrenme yöntemi, bölünmüş öğeler yöntemi, bölünmüş sınama yöntemi, cebirsel devrik dönüşüm, çerinin yüzün döndürmek, çocuğa yönelik sapıklık, çokyönlü kişilik sayacı, ...

22 harfli

(bir şeye) gönlü olmak, Ackerman yönlendirmesi, açık oturum yöneticisi, ağlama duvarına dönmek, alttan yönetilen kukla, anketleme yöntembilimi, astigmatönler (mercek), aşınma payı yöntemleri, aşırı içe dönük büyüme, Battese-Coelli yöntemi, bayat gönderim belgesi, Beran eksensel yöntemi, bilinebilme yöneticisi, bir dönem ileri öngörü, birebir-örten gönderim, BM Gönüllüler Programı, bütçe yineleme yöntemi, canlandırma yöntemleri, ceza yargılama yöntemi, çırpınma önleyici ilaç, deneme yanılma yöntemi, ...

21 harfli

(birinin) gözü önünde, Abel-Poisson dönüşümü, açık damlatma yöntemi, afin dönüşümler grubu, alt dönüşüm sıcaklığı, alttoplamsal gönderim, Amemiya öndeyi ölçütü, araç değişken yöntemi, ardışık kesme yöntemi, atılan ok geri dönmez, basamakçıklar yöntemi, bir adım ileri öngörü, birebir yapı dönüşümü, birinci fark dönüşümü, bocuk domuzuna dönmek, borçlancılık öndeliği, çapraz kültür yöntemi, değerlik bağ yöntemi, devingen SPML yöntemi, dışsatım önfinansmanı, doğal eşyapı dönüşümü, ...

20 harfli

Abel toplama yöntemi, açık eşgüdüm yöntemi, AgNOR boyama yöntemi, aktif/pasif yönetimi, alan koruyan dönüşüm, başlangıç önermeleri, Bessemer dönüştürücü, bileşik mal önermesi, bilgilendirici öncül, bir yöncül bullaklık, Box-Jenkins öngörüsü, “braquehaye” köngülü, buzullar arası dönem, Chow öndeyi sınaması, Chow öngörü sınaması, çekirdek açık önerme, çift yönlü sestoplar, çocuğa dönük program, çok merkezli yönetim, çokdoğrusal gönderim, değiştirmece yöntemi, ...

19 harfli

açı koruyan dönüşüm, açık döngesel bölge, açık teklif yöntemi, alım öndeliği veren, alt dönüşül tavlama, altın kesim yöntemi, ana hava dönüş yolu, ana önyükleme kaydı, bakım-onarım döneyi, baskı önizleme kipi, baş dönmesi karşıtı, beğergeleme yöntemi, Belle Epoque dönemi, benzerlik gönderimi, benzeryapı dönüşümü, Bielschowskyyöntemi, bilgisayar yönetimi, birden geriye dönme, Box-Jenkins yöntemi, bölgesel önk yitimi, cin çarpmışa dönmek, ...

18 harfli

Abel limit yöntemi, adda öncelik hakkı, akdar dönder etmek, aksiyomatik yöntem, aktar dönder etmek, art zamanlı yöntem, artlık-önlük uyumu, ayrıksızlık dönemi, bağımsız önermeler, bağlantı yönelimli, başın ön eğik kası, başın önüne salmak, belirlenmez önerme, benzerlik dönüşümü, Bernoulli önermesi, bir yönlü burtarım, biritimli gönderim, birleşik yöntemler, büyükoğul önceliği, coğrafyasal yöntem, çevrimsel gönderme, ...

17 harfli

açıkorur gönderim, açılış yöneticisi, âdembabaya dönmek, ağ yönlendiricisi, ağıkçıl köncükler, arapsaçına dönmek, arkalı önlü baskı, arz yönlü iktisat, ateşleme öndeliği, azeotropik yöntem, bağımlı önermeler, bağımsız yönetmen, bağönler yörüngeç, bakışım gönderimi, barış gönüllüleri, basınç öndelemesi, başını çöndermeyh, beklemler yöntemi, belirlenir önerme, benzeşim dönüşümü, Bertrand önermesi, ...

16 harfli

açıklama yöntemi, adres dönüştürme, alçak gönüllülük, alt-üst yönelteç, Amerikan yöntemi, ana yönlendirici, aşırı önk görümü, aşırı sarımönler, ayar dönüştüreci, ayran gönüllülük, bağırsak dönmesi, Bardsen dönüşümü, basınçlı yönetme, baş döndürücülük, başçı yöneltiler, başını döndürmek, başlangıç dönemi, bazarı döndürmek, Beylikler dönemi, bilme yöneticisi, birebir gönderim, ...

15 harfli

alıcı yönetmeni, amaçsız yönetik, analitik yöntem, analjezi dönemi, anlatma yöntemi, aralık öngörüsü, ayrımsal yöntem, bağıl önemlilik, bağımsız önaskı, bağıntı önalanı, bağırsak dönümü, basamak yöntemi, başını dönlemek, belitsel yöntem, betimsel yöntem, bilimsel öngörü, bina yöneticisi, Birlik önceliği, Bleeker yöntemi, borulu sönümleç, “boyer” köngülü, ...

14 harfli

`önce` gözlemi, adıl öncelleme, aktif yönetimi, alan yönetmeni, analiz yöntemi, araçlı yönetik, Aristo yöntemi, asimptotik yön, askerî yönetim, aşınma dönmesi, aşırı önkleşim, aygıt yönetimi, ayrışma önsavı, banka öndeliği, “bard” köngülü, baskı yönetimi, başına dönmeyh, başında dönmek, başvuru dönemi, başyönetmenlik, batkı yönetimi, ...

13 harfli

abece yöntemi, açık gönderim, AÇK önbelleği, afin dönüşümü, ağ yöneticisi, alçak gönüllü, aleyhe dönmek, alım öndeliği, almaşık önsav, ambar yöntemi, artı gönderim, asım (yöntem), Aşağıgöndelen, Aşağısöğütönü, aşınım dönemi, aşınma dönemi, ayran gönüllü, ayrık dönüşüm, banka yöntemi, baş döndürmek, baş döndürücü, ...

12 harfli

2SLS yöntemi, 3SLS yöntemi, açık öndelik, açuk gönüllü, afin dönüşüm, agmaz dönmez, ağır gönüllü, ağır önelcik, ağır önyapım, ağmaz dönmez, akdar dönder, akımyönelimi, anayönetilen, anma yöntemi, arama dönüşü, arap könçeği, arkayı dönme, aşak gönüllü, atma döngüsü, ayarlı gönye, azot döngüsü, ...

11 harfli

ABC yöntemi, açık önerme, ağ yönetimi, ağı önezesi, ağız dönemi, alfa dönemi, alt dönüşül, arka dönmek, aşınmaönler, ayah dönümü, ayak dönümü, badak öncül, bağlı yöney, baş dönmesi, başı dönmek, başı önünde, başyönetici, başyönetmen, beri dönmek, beta dönemi, bir an önce, ...

10 harfli

anayöneten, arama yönü, art öngörü, ayak dönme, başan döne, boş dönmek, Boşa dönme, bön düşmek, cöngeltmek, çift yönlü, çöndermeyh, çöngelemek, dış göncük, dışa dönük, dışa dönüş, dolu dönme, donmaönler, döndürmece, döndürtmek, döndürügéç, döndürülme, ...

9 harfli

Adısönmez, ağılönler, akış yönü, ambar önü, anayönler, araönerme, arayönler, ardönümlü, av dönemi, ay dönümü, baz dönem, bilek önü, biyosönoz, boş önsav, böncesine, böngüldek, bönlenmek, bönleşmek, bönsetmek, bönsütmek, bu yönden, ...

8 harfli

ağız önü, alagönen, Ardıçönü, artı yön, ayak önü, Aygönenç, bağönler, Boğazönü, Bozanönü, bölyönet, bönleşme, bönnemek, bu dönüş, Bucakönü, cönbelek, cönerlik, cöngerez, Çayırönü, çeri önü, Çınarönü, çön kuşu, ...

7 harfli

Ağılönü, Akönder, ana yön, ara yön, ardönüm, Asarönü, Aygönül, Aykönül, bidönüm, bönkafa, bu döne, cardönü, cöngiir, çardönü, çönenme, çönetir, dönbaba, dönbele, dönçel!, döndeme, döndürü, ...

6 harfli

alaçön, Arıönü, bergön, bönafa, bönget, bönlük, bönüfe, cönege, cöñgel, cönger, cönklü, Çamönü, Çayönü, çöndül, çöndür, çöneke, çönepe, çöngül, çönmek, çöntük, çöntür, ...

5 harfli

Akyön, ardön, asyön, boğön, Bozön, böğön, bönce, böndi, böndü, böned, bönet, bönez, böngü, cönek, cöñer, cönge, çönçe, çönen, çönge, çöngi, çöntü, ...

4 harfli

böne, böön, cönk, çöne, çönt, döne, dönü, gönç, göne, gönü, höne, hönü, könç, Köni, könü, lönk, mönü, öğön, önaa, Önad, Önal, ...

3 harfli

bön, çön, fön, göñ, jön, kön, öna, öne, önk, önü, öön, yön, zön

2 harfli

öñ

Kelime Ara