İçinde ENTA geçen kelimeler

İçinde ENTA geçen kelimeler 285 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ENTA geçen kelimeler

25 harfli

asetik asit fermentasyonu, desidual olmayan plasenta, endotelyokoriyal plasenta, ligamenta kondrokoronalia, ligamenta tarsi plantaria, sitrik asit fermentasyonu

24 harfli

adventisyal plasentasyon, Aphyosemion occidentalis, arkus dentalis inferiyor, arkus dentalis superiyor, Dermacentor occidentalis, foramen mentale mediyale, holoblâstik segmentasyon, human plasental laktojen, insan plasenta laktojeni, konjunktivitis purulenta, koyun plasenta laktojeni, ligamenta krusiata genus, ligamenta tarsi dorsalia, meroblâstik segmentasyon, Oesophagostomum dentatum, Serpentarius secretarius, Spirocerca sanguinolenta

23 harfli

Clinitrachus argentatus, cümle bilgisi ~ sentaks, epitelyokoryal plasenta, fetal-plasental dolaşım, hemoendotelyal plasenta, ligamenta interspinalia, Pentastoma denticulatum, pigmentasyon mutantları, plasenta hemo-koriyalis, sedimentasyon katsayısı, sindesmokoryal plasenta

22 harfli

alfentanil hidroklorür, eykozapentaenoyik asit, inkremental para akışı, ligamenta kollateralia, marjinal plâsentalanma, pentadaktil ekstremite, Periplaneta orientalis, Phlebotomus orientalis, pili taktiles mentales, siderotik pigmentasyon, sustentakular hücreler

21 harfli

bütirik fermentasyonu, değirmentaşımsı yayık, eikosapentaenoik asit, Entamoeba histolytica, Entamoeba hystolytica, Hyacinthus orientalis, komplementasyon testi, nefritis nonpurulenta, oriental şistosomozis, plasenta lüteotropini, transsendental mantık

20 harfli

argentaffin hücreler, Chaetodon argentatus, Dientamoeba fragilis, Entamoeba gingivalis, hemokoriyal plasenta, kanalis alimentaryus, karbetapentan sitrat, kornea pigmentasyonu, kotiledoner plasenta, nondesidual plasenta, pentaenoik yağ asidi, Phalanger orientalis, Pterocles orientalis, sedimentasyon pipeti, Stephanurus dentatus, Strongylus edentatus, uterus rudimentaryus

19 harfli

alkol fermentasyonu, alveoler dental zar, amilalkol, pentanol, Entamoeba hartmanni, keratitis purulenta, ligamenta plantaria, limfonodi omentales, parental generasyon, plasenta hormonları, Platanus orientalis, radyal segmentasyon, sinüzitis purulenta, spiral segmentasyon

18 harfli

adesidual plasenta, aksidental parazit, Alkanna orientalis, aşırı pigmentasyon, Codex Alimentarius, çok loplu plasenta, diskoidal plasenta, Entamoeba buccalis, Entamoeba invadens, fetal presentasyon, insidental parazit, Kmenta hata yapısı, ligamenta dorsalia, ligamenta palmaria, Manis pentadactyla, nefritis purulenta, paries tegmentalis, pentametilendiamin, plasenta diskoidea, plasenta laktojeni, plasenta östrojeni, ...

17 harfli

auto sacramentale, Blatta orientalis, çevre düzentasarı, çözünme entalpisi, desidual plasenta, dientamoba ishali, Entamoeba polecki, Gobius cruentatus, hiperpigmentasyon, instrumental hâli, ligamenta insudis, ligamenta patella, maternal plasenta, muskulus mentalis, tiyopental sodyum, üre fermentasyonu

16 harfli

1,5-pentandiamin, alveoli dentales, annular plasenta, arjentafin tümör, at nalı plasenta, Centaurea cyanus, Emmental peyniri, entalpi değişimi, Entamoeba dispar, entansif yemleme, fundamental dizi, fundamental seri, hipopigmentasyon, kromoargentaffin, kromoarjentaffin, Larus argentatus, ligamenta alaria, ligamenta mallei, nükleus dentatus, Pentatrichomonas, plasenta inkreta, ...

15 harfli

2,3-pentandiyon, bursa omentalis, dental kalkulus, dental patoloji, diffuz plasenta, donma entalpisi, entansif üretim, foramen mentale, fundal plasenta, instrumentalizm, kontinental tür, ligamenta flava, nervus mentalis, Picea orientaux, plasenta engeli, siklopentadîyen, Simental sığırı, Simplicidentata, villoz plasenta, yaygın plasenta

14 harfli

ana düzentasar, borsa acentası, depigmentasyon, Duplicidentata, Entamoeba coli, entansif tarım, fetal plasenta, fundamentalist, fundamentalizm, gecelik entari, iyotpentaoksit, Kmenta yöntemi, lokal plasenta, parlamentarizm, Rana esculenta, regio mentalis, Serpentariidae, transplasental, transsendental, tuber omentale, uteroplasental, ...

13 harfli

alimental göç, entamobiyozis, entansif besi, fragmentasyon, ornamentasyon, özgür entalpi, pentastomozis, plâsentalılar, plâsentalilar, rami dentales, rami mentales, sedimentasyon, sustentakulum, Tubulidentata, vena mentalis

12 harfli

alimentaryus, alimentasyon, arjentafinom, bental bölge, değirmentaşı, fermentasyon, Pentadactyla, Pentastomida, pigmentasyon, plasentasyon, presentasyon, segmentasyon, semiplasenta, serentahtası, tam plasenta

11 harfli

argentaffin, cici entari, Değirmentaş, Dientamoeba, düzentarağı, fundamental, pentastomit, Placentalia, segmentalis, sementasyon, siylientari

10 harfli

accidental, arjentafin, ATP sentaz, Belentarla, düzentasar, Pentastoma, pentazosin

9 harfli

Entamoeba, entarilik, Güventaşı, Kersentaş, ketentaşı, patentalı, pentastom, pentatlon, plasental, segmental, sentaktik, simentari

8 harfli

dentalis, Edentata, Görentaş, Kesentaş, Örentaht, pentamer, plasenta, sentagma, tentakül, tentanit

7 harfli

entalpi, Örentaş, sentaks

6 harfli

bental, dental, dentat, entari, hentaş, kental, mental, pentan, sentaz, şentan

5 harfli

çenta, penta

Kelime Ara