İçinde K geçen kelimeler

İçinde K geçen kelimeler 20499 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde K geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeyi) meslek edinmek, (bir yeri) örümcek sarmak, (birine) açık bono vermek, (birini) on paralık etmek, 2-aminoetanesulfonik asit, abat etmek (veya eylemek), aç ne yemez, tok ne demez, açık semalar antlaşmaları, açık sistemler bağlantısı, açınıklarda renk almaşımı, ad valorem gümrük vergisi, Afrika Ekonomik Topluluğu, ah vah etmek (veya demek), akacak kan damarda durmaz, akciğer damar şavk yazımı, akciğer kelebek hastalığı, alan olasılık örneklemesi, alerjik ensefalomiyelitis, alerjik temas dermatitisi, alışkanlık (davranışları), allojenik transplantasyon, ...

24 harfli

(bir yere) parmak basmak, (birine) bok yemek düşer, (birine) gariplik basmak, A.A.A. benzerlik teoremi, acı çekmek (veya duymak), açık zincirli bileşikler, açıklık hızı, açısal hız, açlıktan ölmeyecek kadar, adrenerjik sinir telciği, ağ atmak (veya bırakmak), ağa borç eder, uşak harç, ağaç tırmaşık kuşugiller, ak akçe kara gün içindir, ak kuyruk sokumlu ebabil, aktarma gümrük işlemleri, alacak verecekle ödenmez, alev fotometrik dedektör, almaşık çözümleyici küme, Almaşık devimli kütleler, alt-üşek ışınları borusu, amfotropik retrovirüsler, ...

23 harfli

(bir şeye) kulak vermek, (birine) kavuk sallamak, (birine) muziplik etmek, (birine) yağcılık etmek, AB ilk derece mahkemesi, AB ortaklık anlaşmaları, açık gözenekli cilalama, açık hava oyun araçları, açık ocak işletmeciliği, açık semalar politikası, açık sistemler mimarisi, açık yaraya tuz ekilmez, adenoid kistik karsinom, afferent lenfatik damar, ağırlık özekli konaçlar, ağrılı dışlak düz taban, ak yuvarsal ateş emlemi, akral sakatlık sendromu, aksaklık giderici bakım, akşam erkek sanat okulu, akustik artış artifaktı, ...

22 harfli

(bir şeye) renk gelmek, (bir şeyi) katık etmek, (bir şeyi) merak etmek, (birine) annelik etmek, (birine) koltuk vermek, (birine) uşaklık etmek, (birini) komalık etmek, (birinin) canı yok mu?, Abel yakınsaklık testi, aç esner, âşık gerinir, açık deniz balıkçılığı, açık denklik bağıntısı, açık hava aydınlatması, açık oturum yöneticisi, agangliyonik megakolon, ağır gebelik kusmaları, ağzına bir kemik atmak, ahı gitmek vahı kalmak, akış başına doruk hızı, akondroplastik cücelik, aksak rekabet piyasası, ...

21 harfli

(bir şey) kapak atmak, (birinde) şafak atmak, (birine) analık etmek, (birine) kılçık atmak, (birine) kıyak yapmak, (birini) yatak çekmek, açık bütçe politikası, açık dağıtıcı ışıldak, açık damlatma yöntemi, açık deniz sözleşmesi, açık kangal tavlaması, açık okuma alanı, ORF, açık pazar politikası, açık piyasa işlemleri, açık toplum enstitüsü, açık yıldız yığınları, ad kayıt istek paketi, ad sorgu istek paketi, adam adama gerek olur, adrenerjik agonistler, Afrika cırtlak sıçanı, ...

20 harfli

(bir şey) çok gelmek, (birine) kemik atmak, (biriyle) aşık atmak, (kulak) suymuk çevre, 9`5 mm`lik gösterici, AB ortak karar usulü, AB sağlık politikası, aç köpek fırın deler, açık (gergin) atlama, açık arttırma modeli, açık değişme bölgesi, açık dolaşım sistemi, açık eşgüdüm yöntemi, açık kapı politikası, açık liman anlaşması, açık ortam çerçevesi, adamlık sende kalsın, adenokistik karsinom, Afrika cırlak sıçanı, agrusal-tümük altsal, ağdık ağdık konuşmak, ...

19 harfli

(birine) açık olmak, (birine) hak vermek, 16 mm`lik gösterici, 35 mm`lik gösterici, AB gençlik programı, abızamzak çamkavak, abuk sabuk konuşmak, açık ağız aç kalmaz, açık alan katsayısı, açık alan yoğunluğu, açık ardışık taslak, açık atölye sistemi, açık döngesel bölge, açık hava tiyatrosu, açık kalp ameliyatı, açık saçık konuşmak, açık teklif yöntemi, açık yalazlı ışıtaç, açlık katabolizması, açlık metabolizması, açlık osteoporozisi, ...

18 harfli

(birine) yük olmak, 8 mm`lik gösterici, AB sağlık komiseri, abullabutluk etmek, abuzamzak kayabaşı, acmak, (açmak (I)), açık borusal kolon, açık gagalı leylek, açık güvence ödeği, açık hava öğretimi, açık hava sineması, açık kalıplı dövme, açık kapı bırakmak, açık kapı siyasası, açık kapı siyaseti, açık konut darlığı, açık ocak basamağı, açık pastörizasyon, açık satak belgiti, açık tür yazı tipi, açık uçlu bölümler, ...

17 harfli

24 Ocak Kararları, abecesizlik oranı, açık borç belgiti, açık borçlancılık, açık kapı bırakma, açık kapı hırsızı, açık Öklit yuvarı, açık teklif usulü, açık yarım çember, açık yüreklilikle, açınık kaynaşması, açınıklık noktası, adımını tek atmak, ağdalık katsayısı, ağık kın keseklem, Ahılkelek bölgesi, ahlaksızlık etmek, ak kanatlı toygar, ak kulaklı bülbül, ak kuyruksallayan, ak yuvar çoğalımı, ...

16 harfli

(biri) çok olmak, 12 puntoluk harf, 17`5 mm`lik film, 8`75 mm`lik film, 9`5 mm`lik alıcı, abanık değşilimi, açgözlülük etmek, açık (renk için), açık eğreltileme, açık hava müzesi, açık ihale usulü, açık kompozisyon, açık saçık yayın, açık saman rengi, açıklık derecesi, açıklık getirmek, açıklık kazanmak, açlık alkalozisi, adacık öz emlemi, adrenerjik almaç, adyabatik sistem, ...

15 harfli

16 mm`lik alıcı, 16 mm`lik eşlem, 35 mm`lik alıcı, 35 mm`lik eşlem, 9`5 mm`lik film, ab-rak görürlük, abiyotik faktör, acemilik çekmek, açık dikdörtgen, açık eğretileme, açık fikirlilik, açık hava okulu, açık iğretileme, açık istihbarat, açık kahverengi, açık tohumlular, açık tüberküloz, açık yüreklilik, açınık yayılışı, açlık bunalgısı, adaylık eğitimi, ...

14 harfli

16 mm`lik film, 32 mm`lik film, 35 mm`lik film, 55 mm`lik film, 65 mm`lik film, 70 mm`lik film, 8 mm`lik alıcı, abidik gubidik, abidik kübidik, abieninik asit, abiyotik çevre, acemilik etmek, acımık torbası, aç açık kalmak, açık diplomasi, açık finansman, açık fonksiyon, açık halkbilim, açık kalplilik, açık kılcallar, açık sözdizimi, ...

13 harfli

8 mm`lik film, abiyetik asit, ablalık etmek, abuk sabukluk, abuk subukluk, acı köpük otu, acılık tayini, açık alt küme, açık antlaşma, açık arttırma, açık bildirme, açık buyrultu, açık davranış, açık eksiltme, açık gazölçer, açık gönderim, açık işsizlik, açık konuşmak, açık oyuncusu, açık pozisyon, açık saçıklık, ...

12 harfli

Abrak sığırı, accık vermek, acuk bekmezi, açık aktarım, açık anahtar, açık artırma, açık duruşma, açık düşürme, açık ekonomi, açık ellilik, açık fikirli, açık girişim, açık giyimli, açık harcama, açık ışıldak, açık işletme, açık kapamak, açık kestane, açık kırmızı, açık maliyet, açık ordugâh, ...

11 harfli

-e dek hali, abrak garüm, accık eşkin, accık etmek, açık (olma), açık açınık, açık ağızlı, açık aralık, açık atölye, açık çevrim, açık çokgen, açık dördül, açık düşmek, açık fatura, açık işyeri, açık kalpli, açık kangal, açık keşide, açık mektup, açık mimari, açık oturum, ...

10 harfli

abak atmak, abık sabık, abuk gubuk, abuk kubuk, abuk sabık, abuk sabuk, abuk sapık, abuk sapuk, abuk subuk, acak nacak, acık eşkin, acık etmek, açık araba, açık bakış, açık bezem, açık bilet, açık bölge, açık börek, açık celse, açık çözüm, açık daire, ...

9 harfli

5K kuralı, açık açık, açık ağıl, açık ağız, açık alan, açık ayak, açık besi, açık bono, açık büfe, açık ciro, açık disk, açık elli, açık emir, açık film, açık gapı, açık göze, açık hava, açık hece, açık imza, açık kapı, açık kart, ...

8 harfli

açık ara, açık çek, açık diş, açık gri, açık küp, açık raf, açık ses, açık ton, açık yir, açık yiv, açık yol, ağmık ur, ak alaca, ak altın, ak bakla, ak balık, ak benek, ak burun, ak çakır, ak çiçek, ak çizgi, ...

7 harfli

açık ad, açık el, açık oy, ağık öz, ak akçe, ak akım, ak alem, ak alma, ak arap, ak arpa, ak asma, ak bale, ak biti, ak boya, ak büyü, ak gece, ak geçi, ak ışık, Ak keçi, ak ôsuñ, ak sıva, ...

6 harfli

ak ağa, ak ana, ak bez, ak dut, ak gaş, ak gök, ak gül, ak gün, ak kan, ak kat, ak kır, ak kök, ak pak, ak pas, ak yel, ak yem, ek fiş, ek gün, ek kâr, ek kök, ek yem, ...

5 harfli

ak ot, ak öz, ak su, kök I, nik a, tek 8

Kelime Ara