İçinde SY geçen kelimeler

İçinde SY geçen kelimeler 2285 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde SY geçen kelimeler

25 harfli

Abel interpolâsyon serisi, allojenik transplantasyon, artikulasyo humeroulnaris, asetik asit fermantasyonu, asetik asit fermentasyonu, Avrupa Ekonomik Komisyonu, bakteriyel identifikasyon, çerçeve kayması mutasyonu, dış ticaretin liberasyonu, dışarıda betimlenen dosya, dışarıda tanımlanan dosya, digital-digital perküsyon, dosya sistemi özellikleri, Ekonomik ve Sosyal Komite, ekskavasyo rektogenitalis, Electronic Filming System, elektromanyetik radyasyon, enflasyonun desteklenmesi, gebelik alloimmünizasyonu, ikincil fotosensitizasyon, İktisadi ve Sosyal Komite, ...

24 harfli

adventisyal plasentasyon, Afrika İktisat Komisyonu, akciğer perküsyon sahası, Altıncı Koalisyon savaşı, atomik emisyon fotometri, Avrupa Birliği komisyonu, bakteriyel kontaminasyon, barış gücü operasyonları, beklenen enflasyon oranı, Beşinci Koalisyon Savaşı, Birinci Koalisyon Savaşı, çapraz menşe kümülasyonu, çoklu doğrusal regresyon, dermatitis kongelasyonis, dosya sistemi uyumluluğu, ekskavasyo pubovesikalis, endüstriyel organizasyon, eventrasyo diyaframatika, genikulum nervi fasyalis, geri dönüş formasyonları, geriye doğru entegrasyon, ...

23 harfli

aktivasyon ileti süresi, antiterminasyon faktörü, artikulasyo radyokarpea, artikulasyo sakroilyaka, Asya yardım programları, ateromatöz dejenerasyon, Atom Enerjisi Komisyonu, bakteriyel fermantasyon, bireysel sosyal sermaye, blastosit implantasyonu, buzağıların indigesyonu, Copacabana Deklerasyonu, Crillon Oteli Komisyonu, determinasyon katsayısı, doz inaktivasyon eğrisi, ekskavasyo pararektalis, ekspirasyon yedek hacmi, eksternal fertilizasyon, endotrakiyal entübasyon, fasyes anteriyor lentis, fermantasyon mutantları, ...

22 harfli

alveoler epitelizasyon, amperometrik titrasyon, anitilasyon radyasyonu, anteriyor prezantasyon, artikulasyo elipsoidea, artikulasyo kondilaris, Asya tipi üretim tarzı, bağırsak invaginasyonu, baktariyel degradasyon, balonumsu dejenerasyon, basyüklenimli salıngaç, benzeşme ~ asimilasyon, birincil fisyon verimi, BM Alt Bölge Komisyonu, BM Irak Özel Komisyonu, borç deflasyonu kanalı, bulutumsu dejenerasyon, büyük dünya depresyonu, Cytophaga psychrophila, dekalsifikasyon sıvısı, dekompresyon hastalığı, ...

21 harfli

Afrika-Avrasya Kuşağı, akciğer resüsitasyonu, aktif çaba operasyonu, akut mide dilatasyonu, albümin dejenerasyonu, altruistik adaptasyon, amonyak fermantasyonu, Andrews dosya sistemi, Arnavutluk sosyalizmi, artikulasyo komposita, artikulasyo sferoidea, artikulasyo trokoidea, Asya dolar tahvilleri, Asya Kalkınma Bankası, Asya Pasifik ülkeleri, atım modu modülasyonu, Avrupa konfederasyonu, bakteri fermantasyonu, basit Keynesyen model, bastırılmış enflasyon, beklenmeyen enflasyon, ...

20 harfli

abomazum dilatasyonu, adreslenmiş dosyalar, akciğer ventilasyonu, alimenter indigesyon, alkolik fermantasyon, Alman konfederasyonu, alveoler ventilasyon, ana baba generasyonu, antiviviseksisyonist, antiviviseksisyonizm, artikulasyo simpleks, artikulasyones manus, artikulasyones pedis, ASCII veri dosyaları, aspirasyon biyopsisi, aspirasyon pnömonisi, Asya Kliring Birliği, Asya Pasifik konseyi, aşırı kapitalizasyon, Balfour deklerasyonu, baskılayıcı mutasyon, ...

19 harfli

abdominal palpasyon, açılış kodu dosyası, akaryakıt istasyonu, aktivasyon enerjisi, alkol fermantasyonu, alkol fermentasyonu, allotransplantasyon, area nervi fasyalis, aspirasyon amfizemi, Asya güvenlik paktı, atriyal fibrilasyon, Avrupa sosyal şartı, bağıl transpirasyon, basınçlı filtrasyon, Berlin Deklerasyonu, borç konsolidasyonu, çabuk pastörizasyon, çöktürme titrasyonu, Dasyurus viverrinus, deflasyonist boşluk, dehidrasyon sentezi, ...

18 harfli

açık pastörizasyon, ad hoc komisyonlar, adventisya hücresi, Afanasyevo kültürü, aktif immünizasyon, aktivasyon hormonu, allogen süksesyonu, antijakoben isyanı, anulus prepusyalis, aorta koarktasyonu, apozisyonal büyüme, artikulasyo humeri, artikulasyo kubiti, Asya Takas Birliği, Asya Yayın Birliği, aşırı pigmentasyon, Avrupa sosyal fonu, Balkan Federasyonu, Basel Deklarasyonu, basyüklenim etkisi, beklenen enflasyon, ...

17 harfli

adventisyal hücre, aglütinasyon test, akasya yaprakbiti, aktinik radyasyon, Althea operasyonu, ampütasyon nöromu, andiferensiyasyon, anlamsız mutasyon, artikulasyo genus, artikulasyo karpi, artikulasyo koksa, artikulasyo plana, Asya sıçan piresi, basınç palpasyonu, Bern Deklerasyonu, besi sonu rasyonu, beta konformasyon, biyomagnifikasyon, büyük devalüasyon, çapraz kümülasyon, çerçeve mutasyonu, ...

16 harfli

açık kompozisyon, ağ dosya sistemi, alloimmünizasyon, arterya fasyalis, arterya nutrisya, Asya misk kedisi, Asya para birimi, Asya yaban eşeği, Avrupa Komisyonu, basit indigesyon, bazik indigesyon, benzin istasyonu, beta oksidasyonu, bifurkasyo trake, bronkodilatasyon, Celalî İsyanları, Dasyprocta aguti, deflasyoncu açık, dekarboksilasyon, demineralizasyon, demiyelinizasyon, ...

15 harfli

ağrı palpasyonu, ağrı perküsyonu, amaçlı mutasyon, amber mutasyonu, Andrassy notası, antikoagülasyon, antiterminasyon, artropodizasyon, Asya despotizmi, Asya kaplanları, Asya miskkedisi, Asya yabaneşeği, aşırı enflasyon, aşırı sekresyon, atlantalizasyon, azot fiksasyonu, başteknisyenlik, beta oksidasyon, bitirme rasyonu, biyoakümülasyon, borç deflasyonu, ...

14 harfli

afet istasyonu, aklimatizasyon, akut enflasyon, amber mutasyon, anestetizasyon, ansefalizasyon, Asya borsaları, Asya böcekleri, Asya yaban atı, atomik emisyon, Avrupa Rusyası, Belçika İsyanı, biyoaktivasyon, biyoremidasyon, Bolşevik Rusya, Çarlık Rusyası, Çin Sosyalizmi, dehalojenasyon, dekompenzasyon, demiyelinasyon, demoralizasyon, ...

13 harfli

açık pozisyon, Amasya elması, Amasya heriği, Amasya Tamimi, amonifikasyon, amplifikasyon, Asya yabanatı, baktofügasyon, Balkanizasyon, BM Asya Grubu, Boksör İsyanı, Bulgar İsyanı, çıkış dosyası, defibrinasyon, degranülasyon, dehidratasyon, deiyonizasyon, dekloridasyon, deklorinasyon, dekompozisyon, demonstrasyon, ...

12 harfli

abolisyonist, afrasyacılık, aglutinasyon, aglütinasyon, akasya zamkı, akreditasyon, akselerasyon, alimentasyon, amalgamasyon, amortizasyon, artikülasyon, askerî isyan, asya abanozu, avrasyacılık, başteknisyen, blastulasyon, bonifikasyon, dealkilasyon, dejenerasyon, dekapitasyon, dekompresyon, ...

11 harfli

adventisyus, akademisyen, akasya biti, akomodasyon, akümülasyon, aliterasyon, Amasyalılık, amotivasyon, anhidrasyon, anovülasyon, Arabizasyon, Arap isyanı, arbitrasyon, artikulasyo, asetilasyon, asimilasyon, Asya doları, Asya koyunu, attenüasyon, Beyaz Rusya, Dasypodidae, ...

10 harfli

aberrasyon, açık dosya, adaptasyon, adventisya, aglütisyon, agregasyon, aklimasyon, aktivasyon, amfitesyum, ampütasyon, aplikasyon, asimlasyon, asosyallik, aspirasyon, assosyasyo, Asya krizi, aşırmasyon, baz losyon, bifurkasyo, Dasyatidae, Dasyuridae, ...

9 harfli

aberasyon, ajitasyon, anilasyon, animasyon, apotesyum, apozisyon, aspirasyo, Asya fili, Asyacılık, Asyalılık, deflasyon, dentisyon, depresyon, deviasyon, digitasyo, dosya imi, dosyalama, emanasyon, enflasyon, epilasyon, epimisyum, ...

8 harfli

ablasyon, akresyon, Amasyalı, atmasyon, çelasyon, delasyon, delesyon, digesyon, dikasyum, dilasyon, dilüsyon, distosya, fasyalis, gafgasya, gutasyon, hasyanar, ıstasyon, impresyo, indusyum, ingesyon, istasyon, ...

7 harfli

ablasyo, adisyon, agnosya, asosyal, Avrasya, Avrusya, bakasya, edisyon, egesyon, elüsyon, emisyon, Gülasya, hasyaka, Hasyurt, ilisyum, inisyal, isyancı, kavasya, Ön-Asya, sosyete, spasyum, ...

6 harfli

akasya, amasya, anosya, Asyalı, fasyes, fisyon, fisyon, husyet, kesyap, losyon, misyon, nisyan, nosyon, posyon, rasyon, rusyum, sosyal, spasya, urusya

5 harfli

asyön, basya, dosya, fasya, GSYİH, husye, isyan, misye, mösyö, rasyo, rusyâ, Sycon, Tosya

4 harfli

Asya, Asye, DSYK, GSYH, SYİG, SYİH, SYSY

3 harfli

SSY

Kelime Ara