İçinde AMİ geçen kelimeler

İçinde AMİ geçen kelimeler 1312 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ami aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ami anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AMİ geçen kelimeler

25 harfli

2-aminoetanesulfonik asit, D2 vitamini tamamlayıcısı, D3 vitamini tamamlayıcısı, deoksi-adenozil-kobalamin, dinamik denge çözümlemesi, ketoplastik amino asitler, lamina limitans anteriyor, mutlak gerekli amino asit, rami retikulares kaudales, sülfonamid antagonistleri, trihidroksietilamin oleat, yemin özel dinamik etkisi

24 harfli

A vitamini tamamlayıcısı, antikseroftalmik vitamin, B1 vitamini yetersizliği, bakteriyel kontaminasyon, Cinepanoramic, Franscope, E vitamini tamamlayıcısı, farmakodinamik etkileşme, foramina palatina minora, fosfatidiletanolamin, PE, gama-glutamil transferaz, glikojenik amino asitler, lamina koroidokapillaris, lamina perforata nazalis, lamina septi telensefali, nükleus tuberomamillaris, paramiyotonik sendromlar, pellegra karşıtı vitamin, radyoaktif kontaminasyon, sığır herpes mamillitisi, stria habenularis talami, supramid dikiş materyali, ...

23 harfli

amino asit dengesizliği, aminoaçil tRNA sentetaz, aminoaçil-tRNA sentetaz, aminoasil tRNA sentetaz, belirsiz bağıntı zamiri, ekstra piramidal sistem, eozinofil metamiyelosit, farmakodinamik tolerans, gama-amino bütirik asit, histamin içeren gıdalar, karbonilamil reaksiyonu, ketojenik amino asitler, lamina fibroretikularis, laminar kortikal nekroz, mekamilamin hidroklorür, naftilamin kahverengisi, nitrozamin zehirlenmesi, nitrozohidroksilaminler, nüklei laterales talami, plazma amino asit oranı, rami intergangliyonares, ...

22 harfli

alifatik amino asitler, antienfeksiyöz vitamin, aromatik amino asitler, B kompleks vitaminleri, Canis lupus familiaris, dinamik mali çözümleme, epizootik klamidiyozis, Gannt ikramiye yöntemi, hamiline yazılı tahvil, homokodonik amino asit, kalsiferol (vitamin D), karaciğer amiloidozisi, Klamidya poliartritisi, kükürtlü amino asitler, lamina perpendikularis, metenamin gümüş boyası, metilendioksiamfetamin, nötrofil metamiyelosit, para-aminofenol türevi, plazma transglutaminaz, rami atriyales ruminis, ...

21 harfli

amilalkol mayalanması, amiyeloblastik lösemi, antihemorajik vitamin, antipellegra vitamini, aromatik aminoasitler, bazofil metamiyelosit, diamidopropionik asit, dinamik denge analizi, dinamik ıraklık açısı, fenil-asetil-glutamin, gama-glutamil döngüsü, glutamik asit, Glu, E, hekzametilen tetramin, Hexamita intestinalis, histamin zehirlenmesi, karboprost trometamin, kimyasal termodinamik, klamidiyal yavru atma, lamina arkus vertebra, lamina prevertebralis, lamina spiralis ossea, ...

20 harfli

A vitamini eksikliği, adezyo intertalamika, antiiskorbüt vitamin, asidik amino asitler, aspartat transaminaz, C vitamini eksikliği, çapraz kontaminasyon, D vitamini eksikliği, dinoprost trometamin, E vitamini eksikliği, esansiyel amino asit, fotodinamik bitkiler, Fusarium gramineurum, heksametilentetramin, heterosiklik aminler, Hexamita meleagridis, K vitamini eksikliği, kalın dudaklı gurami, kanatlı klamidyozisi, Klamidya enfeksiyonu, klorozindamin klorür, ...

19 harfli

5-hidroksitriptamin, amidokapronik asidi, Amidostomum anseris, amilalkol, pentanol, Anamil yatak kapağı, antinöritik vitamin, antiraşidik vitamin, asitik aminoasitler, bazik amino asitler, beta kloroalkilamin, böbrek amiloidozisi, dinamik mali analiz, esansiyel aminoasit, familya seleksiyonu, foramina lakrimalya, foramina papillarya, Hamidiyekızılcaören, Hamilton fonksiyonu, hekzametilen diamin, hipovitaminozis B12, ikramiyeli istikraz, ...

18 harfli

alanin transaminaz, amilobakter basili, aminoaçil adenilat, aminoasil sentetaz, aminobenzoyik asit, at üstünde piramit, belirsizlik zamiri, böbrek piramitleri, bütil aminobenzoat, by pass amino asit, Carcharhinus lamia, Catheturus lathami, Certhia familiaris, dalak amiloidozisi, diaseton akrilamit, ekzojen amino asit, Eutamias asiaticus, hiperamino asidemi, hipovitaminozis B1, isimli zamir öbeği, kalsiyum siyanamit, ...

17 harfli

adenozin deaminaz, amino asit değeri, amino asit dizisi, aminokaproik asit, aminonitrotiyazol, Amiurus nebilosus, basamaklı piramit, belirsiz zamirler, bunamidin tuzları, Caulinia graminea, çekirdek lâminası, çevresel dinamizm, deri amiloidozisi, dimetilnitrozamin, dinamik çözümleme, dinamik yöntemler, dönüşlülük zamiri, emekli ikramiyesi, foramina nutrisya, glikozaminoglikan, herpes mamillitis, ...

16 harfli

1,5-pentandiamin, absolüt asamiyet, Alisma gramineum, amiboyid gözeler, amiboyid hareket, amiboyit hareket, aminoasit dizisi, amip dizanterisi, amipli dizanteri, amitotik bölünme, arazi tamamiyeti, Canis familiaris, Cardamine lazica, CelâliyeKâmiloba, dekstroamfetamin, dinamikleştirmek, glutamin, Gln, Q, Hamilton çizgesi, Hamilton devresi, Hamilton simgesi, hamiyetperverlik, ...

15 harfli

A vitamini yağı, akreditif amiri, amin bileşikler, amino asit kolu, aminoglutetimit, aminotransferaz, ayrılı zamirler, benzen-sülfamid, çikolata gurami, D vitamini yağı, Damietta sığırı, dekontaminasyon, dinamik jeoloji, dinamikleştirme, dizanteri amibi, gösterme zamiri, haber zamirleri, hâmile muharrer, Hamilton modeli, hidroksitiramin, hipotiyaminozis, ...

14 harfli

4-aminopiridin, akçamik derice, alaminüt yemek, Amiatus calvus, amiktik göller, amilen koklama, aminoaçil tRNA, aminoaçil yeri, aminoasil tRNA, aminoasil yeri, aminoasit kolu, aminoksidazlar, amipsi gözeler, amitoz bölünme, amiyelensefali, Anamil yastığı, antihistaminik, bağıntı zamiri, bağlama zamiri, balamitşerbeti, belgisiz zamir, ...

13 harfli

2-aminoetanol, A provitamini, Abramis brama, Aedes ingrami, Amasya Tamimi, Amiens barışı, amilodekstrin, amino asidemi, amino asitler, aminoglikozit, aminopeptidaz, Asarcıkcamili, B vitaminleri, bromfeniramin, Bufo calamita, Çobanhamidiye, deferroksamin, difenhidramin, dinamik denge, dinamikleşmek, dinamitlenmek, ...

12 harfli

abramis zonu, amikroskopik, amilenhidrat, aminoasidüri, aminoasitler, asetaminofen, asetazolamid, avitaminozis, B10 vitamini, B11 vitamini, B12 vitamini, B13 vitamini, B15 vitamini, B17 vitamini, bazal lamina, biyojen amin, Bufocalamita, büyük amiral, D amino asit, D-amino asit, dermamiyazis, ...

11 harfli

adriyamisin, aerodinamik, alfa amilaz, alilaminler, alt familya, alt-familya, amido grubu, Amidostomum, amigdalinus, amikarbalid, amil asetat, amiloidozis, amilopektin, aminimosgôh, amino grubu, aminobenzen, amip apsesi, antivitamin, azami fiyat, b1 vitamini, b2 vitamini, ...

10 harfli

A vitamini, Abdülhamit, altfamilya, Amia calva, amiboidizm, amil alkol, amilnitrit, amiloid AA, amiloid AL, amilolitik, amiloplast, amino asit, aminofilin, aminometan, amipleşmek, amir banka, amir hüküm, amit grubu, amitalokal, amiyanelik, amiyelinik, ...

9 harfli

Abdüssami, Akramiler, amfetamin, Amiatidae, amidazlar, amidinler, amigdalin, amikrobik, amilazemi, amilazüri, amilopsin, aminakrin, amineptin, amino ucu, aminoasit, amiodaron, amipleşme, amirallik, anemogami, anizogami, apramisin, ...

8 harfli

Agamidae, alaminüt, allogami, amibiyaz, amigdala, amigoluk, amiiform, amikasin, amilorit, amiriita, amisigil, amitotik, amiyelik, asamiyet, asetamid, asetamit, balsamik, baragami, baramina, Bayramiç, bobamine, ...

7 harfli

Adacami, Alacami, alogami, amibizm, amielya, Amiidae, amiksis, amiktik, amiloid, amiloit, aminler, amipler, amirane, amirlik, amitler, amitraz, amiyane, amiyeli, apogami, Aramice, Balamir, ...

6 harfli

a`zamî, agamik, Akcami, alamit, amibsi, amidaş, amilaz, amiloz, aminaz, amipli, amiral, Amiran, amirce, amital, amitos, amitoz, ancami, aştami, bamile, bamiya, bamiye, ...

5 harfli

agami, amigo, amile, Amine, Amire, amişk, Arami, azami, bamil, camia, camit, çamiç, çamiş, damik, gamit, gamiz, hamil, hamir, Hamis, hamiş, hamit, ...

4 harfli

amid, amil, amin, amip, amir, amit, cami, çami, dâmi, hami, lami, Nami, rami, sami, şami, tami

3 harfli

ami

Kelime Ara