İçinde İBR geçen kelimeler

İçinde İBR geçen kelimeler 324 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde İBR geçen kelimeler

25 harfli

anulus fibrokartilagineus, fibroblâst büyüme faktörü, ibre birinden yana dönmek, juvenil aponörotik fibrom, kemiğin fibröz displazisi

24 harfli

ehl-i hibre, ehl-i vukuf, fibrinli akciğer yangısı, fibrinöz akciğer yangısı, osteitis fibroza kistika, subendokardiyal fibrozis, vesaik ibrazında ödemeli

23 harfli

fibrinsizleşme sendromu, lamina fibroretikularis, nodüler dermatofibrozis, osteodistrofiya fibroza, pendilöz yumuşak fibrom, vajina fibroza tendinis, ventriküler fibrilasyon, Vibrio parahaemolyticus

22 harfli

dot-blot hibridizasyon, fibrovasküler papillom, renal osteitis fibroza

21 harfli

araknoit fibroblastom, fibrinli lenfadenitis, fibrotik deri yangısı, filtre hibridizasyonu, hepatoportal fibrozis, in situ hibridizasyon, kemik iliği fibrozisi, koloni hibridizasyonu, monohibrit çaprazlama, perikardiyum fibrozum, somatik hücre hibridi, uzun kuyruklu kolibri, uzun-kuyruklu kolibri

20 harfli

area kribroza sklera, endokarditis fibroza, fibröz osteodistrofi, interdigital fibroma, miyofibriler parezis, peribrankiyal boşluk, peribranşiyal boşluk

19 harfli

allı yeşilli kibrit, atriyal fibrilasyon, fibrotik alveolitis, hibridizasyon probu, ibranî tarih hesabı, ibriksi kıkırdaklar, kibrine yedirememek, kükürt kibritciliği, parmak arası fibrom

18 harfli

hiperfibrinojenemi, İbrahimağaçiftliği, sıvı hibridizasyon, sitoplâzmik hibrit, Vibrio anguillarum

17 harfli

antibranşiyal zar, aponörotik fibrom, DNA hibridizasyon, fibrokartiloginöz, fibrotik miyopati, Hacıibrahimpınarı, hipofibrinojenemi, kalibrasyon testi, kartilago fibroza, Lamellibranchiata, lazertus fibrozus, pipestem fibrozis, vibrasyon tecridi

16 harfli

annulus fibrosus, Çakırhacıibrahim, epibranşiyal kas, fibrinoid nekroz, Hacıibrahimuşağı, ibriksi kıkırdak, ibriksi-kıkırdak, kibrine dokunmak, nörofibromatozis, osteotis fibroza, status kribrozus, stratum fibrozum, vibrato (bridge), yunktura fibroza

15 harfli

adenomiyofibrom, anulus fibrozus, dermatofibrozis, DNA RNA hibridi, epibraşiyal kas, fibra zonulares, fibrinohücresel, fibroz halkalar, fibröz astrosit, fibröz eklemler, fibröz kıkırdak, Gibrat dağılımı, ibrecek uzaması, kapsula fibroza, lamina kribroza, makula kribroza, nörofibrosarkom, profibrinolizin, trigona fibroza

14 harfli

afibrinojenemi, cibresi çıkmak, fîbrinli yangı, fibrinsizleşme, fibrokartilago, fibröz protein, Hacıibrahimler, hibrit orbital, hibrit reaktör, Karaibrahimler, kol ibrigiller, lamina fibrosa, miyelofibrozis, miyofibroblast, peribronşiolit, suibriğigiller, vibroterapotik, yumuşak fibrom

13 harfli

anuli fibrozi, area kribroza, Bibrik koyunu, Çiftçiibrahim, defibrinasyon, dermatofibrom, fibrinojenemi, fibrokarsinom, fibropapillom, hibridizasyon, İbrahim Halil, İbrahimderesi, İbrahimhacılı, İbrahimkavağı, ibraz bankası, ibret eylemek, ibrikdar usta, ibrişim kurdu, Karacaibrahim, kibrit çakmak, kibrit otları, ...

12 harfli

anjiyofibrom, cibre köteği, ekulibrasyon, elastofibrom, fibrinojenaz, fibrinojenez, fibrinolitik, fibrinolizin, fibroblastom, fibrokondrom, Haci İbrahim, hibrit hücre, hibritleşmek, İbrahimbeyli, İbrahimkahya, İbrahimşehir, ibrik gagalı, ibrik-gagalı, kibritotları, kral kolibri, Mollaibrahim, ...

11 harfli

arı kolibri, dev kolibri, dibrom etan, fibrilasyon, fibrokistik, fibronektin, fibrosarkom, fibrotoraks, Hacıibrahim, hibridasyon, hibritleşme, ibra senedi, İbrahimpaşa, İbrahimşeyh, ibraz etmek, ibret almak, ibret olmak, ibret oyunu, ibrikdemiri, ibrim ibrim, Kadıibrahim, ...

10 harfli

defibratör, fibrinogen, fibrinojen, fibrinoliz, fibroblast, fibrolipom, fibromiyom, fibroplazi, gülibrişim, ibra etmek, İbrahimağa, İbrahimköy, İbrahimözü, ibret taşı, ibretiâlem, ibrikçilik, Kızılibrik, miyofibril, monohibrid, monohibrit, nörofibril, ...

9 harfli

ehlihibre, ex libris, fibrinoid, fibrinüri, Gar İbrâm, hemibranş, hibridoma, İbrahimli, İbrazında, ibretamiz, İbriktepe, kibritlik, kribrozus, tribromür, trihibrid, trihibrit, vibrasyon

8 harfli

cincibre, dihibrid, dihibrit, fibrilla, fibrinaz, fibrinli, fibrinöz, fibrosit, fibrozis, hibridom, ibraname, İbranice, ibretlik, ibrikotu, ibriktar, ibriyini, kalibraj, kibritçi, libretto, suibriği, vibratör, ...

7 harfli

fibroin, ibraham, İbrahim, ibrayim, ibrence, ibretle, İbribey, ibrikçi, İbrikli, ibrişim, kalibre, kolibri, kribros, kribrum, librium, vibrato, vibriyo

6 harfli

Cibril, dibriz, fibril, fibrin, fibrom, fibroz, fibröz, gibrin, hibrid, hibrit, İbradı, ibraim, İbrani, İbrice, ibrişe, kibrik, kibrin, kibrit, Vibrio

5 harfli

cibra, cibre, fibra, hibre, ibram, ibran, ibraz, ibret, ibrıh, ibrig, ibrik, ibrim, ibruk, ibrük, kibre, libre, şibri

4 harfli

ibra, ibre

3 harfli

İBR

Kelime Ara