İçinde JE geçen kelimeler

İçinde JE geçen kelimeler 911 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

je aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. je anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde JE geçen kelimeler

25 harfli

allojenik transplantasyon, androjen taşıyıcı protein, Avrupa başkanlığı projesi, dejeneratif kas hastalığı, dejeneratif osteoartritis, Fejer anlamında yakınsama, Güneydoğu Anadolu Projesi, intraartiküler enjeksiyon, jelatinleşme ısı derecesi, Jensen eşitsizlik teoremi, Jevons kayıtsızlık yasası, kimyasal oksijen ihtiyacı, konjestif kalp yetmezliği, nörojenik kıl dökülmeleri, oksidatif halojensizleşme, oksijen gazyakıt alazlacı, oksijen gazyakıt karışımı, ters kotanjent fonksiyonu

24 harfli

atardamar içi enjeksiyon, Box-Jenkins metodolojisi, Fourier-Stieltjes serisi, glikojenik amino asitler, human plasental laktojen, insan plasenta laktojeni, intraarteryel enjeksiyon, intrakardiyak enjeksiyon, jel elektroforez tekniği, Jevons farksızlık yasası, “kojewnikof” çom beldeği, koyun plasenta laktojeni, nonsteroidal östrojenler, projektör ışığında olmak, prostat-spesifik antijen, stereografik projeksiyon, transplantasyon antijeni

23 harfli

agaroz jel elektroforez, alkol dehidrojenaz, ADH, analjezik böbrek hasarı, ateromatöz dejenerasyon, Büyük Orta Doğu Projesi, Clark oksijen elektrodu, Danimarka Jersey sığırı, endojen lipit pnömonisi, endokrinojen dermatitis, farklılaşma antijenleri, glikojen depo hastalığı, guatrojenik glikozitler, hidrojen iyonu derişimi, hidrojen-subuğusu oranı, jeodezik sapma denklemi, Jevons tek fiyat yasası, Jezerskosokavska koyunu, Kaldor'un vergi projesi, kalp kası dejenerasyonu, kanında oksijen az olan, ketojenik amino asitler, ...

22 harfli

antijen bağlayan parça, antijen sunan hücreler, balonumsu dejenerasyon, başlama vuruşu projesi, biyojeokimyasal çevrim, bulutumsu dejenerasyon, dejeneratif miyelopati, dengelenmiş patojenite, Fejer-Lebesgue teoremi, insan lökosit antijeni, izositrat dehidrojenaz, jenner renklendiricisi, katalitik hidrojenleme, kimyasal karsinojenler, kuş tüyü dejenerasyonu, miyokart dejenerasyonu, oksijene doğru hareket, parenkim dejenerasyonu, Purkinje hücre katmanı, retiküler dejenerasyon, spongiyöz dejenerasyon, ...

21 harfli

albümin dejenerasyonu, alkilarilhalojenürler, androjen duyarsızlığı, anotojenöz sivrisinek, antijen bağlanma yeri, antijenik determinant, antijenik farklılaşma, başlangıç karsinojeni, biyojeokimyasal devir, boşluklu dejenerasyon, Box-Jenkins yaklaşımı, değişken antijen tipi, dermatitis konjelasyo, ekzojen retrovirüsler, endojen opioit peptit, endojen retrovirüsler, galaktojen enfeksiyon, glikojen yetersizliği, hidrojen sulfit testi, hidropik dejenerasyon, hiyalin dejenerasyonu, ...

20 harfli

Amblyomma cajennense, antijen bağlama yeri, Asvan barajı projesi, bir yapımlı, homojen, Box-Jenkins öngörüsü, Büyük Suriye Projesi, Campylobacter jejuni, dejeneratif hastalık, deri altı enjeksiyon, eklem içi enjeksiyon, gnomonik projeksiyon, guatrojenik maddeler, hidrojen sülfür gazı, hidrojen-metan oranı, hücre içi patojenler, jelatin yan ürünleri, konjenital kılsızlık, kontaminatif antijen, lakto-ovo-vejetaryen, miksoid dejenerasyon, müsinöz dejenerasyon, ...

19 harfli

antijen sunan hücre, antijenik mutantlar, antijenik reseptörü, atrikozis konjenita, Box-Jenkins yöntemi, brankiojen organlar, deri içi enjeksiyon, dermatozis vejetans, endojen idrar azotu, Fejer türü çekirdek, Fejer-Riesz teoremi, glikojen fosforilaz, glikojen granülleri, gümüş halojenürleri, helmint antijenleri, heterojen ekojenite, heterojen radyasyon, hidrojen gevretmesi, iyatrojenik bulaşma, Jersey Giant tavuğu, kalp içi enjeksiyon, ...

18 harfli

aglütinojen aşılar, alopesia konjenita, androjenik steroit, bakteriyosinojenik, balıkgözü objektif, Barış Suyu Projesi, Box-Jenkins modeli, camsı dejenerasyon, dejeneratif pannus, ekzojen amino asit, ekzojen hipertermi, elektroejekülasyon, endojen hipertermi, epirojenik hareket, film-obje uzaklığı, glikojen nefrozisi, hidrojen atmosferi, hidrojenli tavlama, hiperfibrinojenemi, in vitro mutajenez, Jembrana hastalığı, ...

17 harfli

androjenik bezler, anorojenik granit, antijen işlenmesi, antijen reseptörü, antijenik değişim, asit halojenürler, Aujesjkyhastalığı, brankiojenik kist, brankiojenöz kist, glikojen sentetaz, glikojen yitirimi, heterojen reaktör, heterojen sermaye, hidrojen elektrot, hidrojen eşdeğeri, hidrojen peroksit, hidrojen tellürür, hipofibrinojenemi, homojen ekojenite, homojen fonksiyon, homojentisik asit, ...

16 harfli

anjiyotensinojen, arjentafin tümör, bakteriyosinojen, bronkojenik kist, çözünmüş oksijen, endojen değişken, endojen opyumlar, enjeksiyonluk su, enterotoksijenik, halojen asitleri, helmint antijeni, heterojen sistem, hidrojen bağları, hidrojen bombası, hidrojen çevrimi, hidrojen giderme, hidrojen selenür, hiperöstrojenizm, homojen çöktürme, homojenleştirici, homojenleştirmek, ...

15 harfli

allojenik greft, analjezi dönemi, antijenik drift, antijenik kayma, Chester Projesi, dehidrojenasyon, dinamik jeoloji, dipsojenik etki, ekzojen antijen, endojen antijen, endojen öksürük, endojen pirojen, enteropatojenik, Fejer çekirdeği, Fejer integral!, Fejer operatörü, fitoöstrojenler, glikoneojenezis, hidrojen sülfür, hiperöstrojenik, hipoöstrojenemi, ...

14 harfli

afibrinojenemi, agar-agar jeli, antijen almacı, antijenik şift, antikarsinojen, biyojenik amin, CD antijenleri, dehalojenasyon, dejenere etmek, dejenere olmak, dejenereleşmek, deoksijenasyon, eklips antijen, ekzojen egzama, endojen egzama, glikojensizlik, halojen ışıtaç, hidrojen iyonu, hidrojen oksit, homojen sistem, homojen toplum, ...

13 harfli

aglutinojenik, ağır hidrojen, biyoenerjetik, dejenereleşme, éjeyif galmak, eklamptojenik, enjeksiyonlar, enjekte etmek, epijenik vâdi, erişim jetonu, Fejer teoremi, Fejer toplamı, fibrinojenemi, fotohalojenür, gıda alerjeni, glikoneojenez, heterojen mal, hidrojen bağı, hidrojen gazı, hidrojen şişi, hidrojenasyon, ...

12 harfli

antijenisite, antiöstrojen, antropojenik, arjentafinom, biyojen amin, biyojeografi, biyojeosenöz, brankiojenik, brankiojenöz, dehidrojenaz, dejenerasyon, enjeksiyoncu, eritemojenik, fibrinojenaz, fibrinojenez, fotokromojen, glikojenoliz, glikojenozis, halojenlenme, halojenürler, heterojenlik, ...

11 harfli

agaroz jeli, aglutinojen, aglütinojen, alloantijen, androjenler, anoksijenik, antipatojen, ayırıcı jel, boğulajéyıh, bronkojenik, degaje yaka, dejeneratif, dejenerelik, dekonjestan, dezojestrel, dioksijenaz, guatrojenik, hematojenik, hematojenoz, hepatojenik, hiperaljezi, ...

10 harfli

allerjenik, androjenik, antijenite, arjentafin, balon joje, dermatojen, elektrojen, elliyejeyh, enjeksiyon, fibrinojen, galaktojen, glikojenaz, glikojenez, globijerin, H antijeni, halojenler, hidrojenaz, hidrojenit, hipoekojen, homojenize, homojenlik, ...

9 harfli

adaptojen, aerojenik, alerjenik, amnaljezi, analjezik, anotojeni, antijenik, avanproje, biyojenik, diyajenez, etajenero, fonojenik, fotojenik, guatrojen, H antijen, halojenür, hematojen, heterojen, homojenat, immünojen, izoekojen, ...

8 harfli

allerjen, analjezi, androjen, anekojen, dejenere, dijestan, enjektör, ferforje, fosfajen, gestajen, glikojen, güjenmek, hidrojel, hidrojen, jeofizik, jeokimya, jeolojik, jeotermi, jermisit, jestoden, jet gibi, ...

7 harfli

alerjen, allojen, anjeyon, antijen, apojeni, ejektör, eksojen, ekzojen, endojen, enjekte, ereteje, ergojen, fotojen, gazojen, gelejeh, halojen, hipojen, homojen, Jejunum, jekolin, jelatin, ...

6 harfli

angaje, aranje, berjer, degaje, etajer, idojen, indije, jelada, jeolog, jeotip, jermen, jersey, jervin, jester, jorjet, koajel, libije, neojen, öjenik, öjenol, Tiraje, ...

5 harfli

draje, eojen, eşjek, fujer, göjen, jeloz, jenet, jenom, jeoit, jerki, jeton, ojeli, ponje, proje, tejen, Tijen

4 harfli

-jen, cüje, geje, haje, Jens, jeot, jerm, jest, neje, nije, obje, süje

3 harfli

jel, jet, oje

2 harfli

je

Kelime Ara