İçinde KARD geçen kelimeler

İçinde KARD geçen kelimeler 291 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde KARD geçen kelimeler

25 harfli

endokard yastık kusurları, kardiyoakseleratör merkez, muskulus sfinkter kardiya

24 harfli

endokarditis kalsifikans, intrakardiyak bradikardi, intrakardiyak enjeksiyon, kalıtsal kardiyomiyopati, kalp kapağı endokarditis, nervi kardiyasi torasisi, subendokardiyal fibrozis, vena perikardiakofrenika, yukardan yönetilen kukla

23 harfli

bakteriyel endokarditis, derinsu kardinal balığı, enfeksiyöz miyokarditis, kardiyoinhibitör merkez, kardiyovasküler kollaps, mediyastinoperikarditis, miyokarditis travmatika, perikarditis travmatika, sinus oblikus perikardi, ultrasonik kardiyografi

22 harfli

ekzokardiyal üfürümler, endokardiyal üfürümler, kardinal fayda teorisi, perikardiyal punksiyon, perikardiyal üfürümler, pnömohidroperikardiyum, travmatik perikarditis, vejetatif endokarditis, ventriküler bradikardi, verrukoit endokarditis

21 harfli

endokarditis ülseroza, hemopnömoperikardiyum, kardinal fayda kuramı, okülokardiyak refleks, perikardiyal effüzyon, perikardiyal kıkırdak, perikardiyum fibrozum, piyopnömoperikardiyum, pnömoperikardiyografi, sistemik nokardiyozis, ventriküler taşikardi

20 harfli

baba/anne bir kardeş, bacı kardeş evliliği, duktus endokarditisi, endokarditis fibroza, endoperimiyokarditis, kardarelli belirtisi, kardiyovasküler şant, karıncık taşıkardisi, paroksimal taşikardi, perikardiyum serozum, yalancı perikarditis

19 harfli

elektrokardiyografi, elelctrokardiyograf, endokard yastıkları, kardiyojenik sinkop, plöra perikardiyaka, sinkop kardiyatonik

18 harfli

anjiyokardiyografi, bir babadan kardaş, deri nokardiyozisi, ekstraperikardiyal, elektrokardiyograf, elektrokardiyogram, gangliya kardiyaka, glandula kardiyaka, iki kardeş kavgası, impresyo kardiyaka, insisura kardiyaka, kardaşlık tutunmak, kardiyak yetmezlik, miyojen bradikardi, mural endokarditis, nörojen bradikardi, pleksus kardiyakus, sığır nokardiozisi, sinüzal bradikardi

17 harfli

hakiki bradikardi, hidroperikarditis, hidroperikardiyum, kardaşlar birliği, kardiya daralması, ostium kardiyakum, perikard gözeleri, perikardiyosentez, plöroperikarditis, pnömoperikardiyum, psödoperikarditis, sinüzal taşikardi

16 harfli

ahret kardeşliği, endoperikarditis, fonokardiyografi, hemoperikardiyum, kardeş yarışması, kardeşkanı ağacı, kardiyal punktur, kardiyojenik şok, kiloperikarditis, korpora kardiaka, miyoendokarditis, miyoperikarditis, perikardiyektomi, piyoperikarditis, piyoperikardiyum, sinus bradikardi, vagus bradikardi

15 harfli

ekokardiyografi, fonokardiyogram, hidroperikardit, inkârdan gelmek, kardeşlik etmek, kardinal balığı, kardinal venler, kardiya stenozu, kardiyak bezler, kardiyak büzgen, kardiyak ruptur, kardiyak senkop, kardiyomiyopati, kardiyopnömatik, kardiyopulmoner, kardiyovirüsler, kavum perikardi, nodal taşikardi, perikardiyotomi, regio kardiyaka, sinkop kardiyak, ...

14 harfli

ekokardiyogram, kan kardeşliği, kardeş kavgası, kardiya spazmı, kardiyak siroz, kardiyoskleroz, pars kardiyaka, rami kardiyasi, süt kardeşliği, yol kardeşliği, yukarda yazılı

13 harfli

ahret kardeşi, altıkardeşler, Aşağıkardeşli, endokardiozis, her hâlükârda, iki kardaşlar, intrakardiyal, kardeş diller, kardeş haleti, kardeş kardeş, kardinal kuşu, kardiyak valf, kardiyomegali, nefrokardiyak, okuşma kardaş, Yedikardaşlar, Yedikardeşler, Yedikızkardeş

12 harfli

asefalokardi, beşkardaşlar, beşkardeşler, dekstrokardi, endokarditis, endokardiyal, endokardiyum, kardaklanmak, kardaşlanmak, kardaşlaşmak, kardeş parti, kardeş şehir, kardeşlenmek, kardeşsizlik, kardiyografi, kardiyojenik, kardiyolipin, kardiyolojik, kardiyoskopi, kavim kardaş, kiloperikard, ...

11 harfli

ant kardeşi, baci kardeş, Büyükkardeş, epikardiyum, Gelenkardeş, İkikardeşli, kan kardeşi, kardan adam, kardaşlılar, kardeş kanı, kardeş okul, kardeş payı, kardeş yolu, kardeşlemek, kardeşlenme, kardinalizm, kardinallik, kardiyograf, kardiyogram, kardiyoloji, kardiyopati, ...

10 harfli

altıkardeş, bey kardeş, bradikardi, kakardımsı, kardaşkanı, kardeş öge, kardeşkanı, Kardeştepe, kardiyakus, kardiyolog, kardiyosel, kız kardeş, miyokardit, nikardipin, Nokardiyoz, oligokardi, perikardit, tam kardeş, Yedikardaş, Yedikardeş

9 harfli

akardiyus, béşkardaş, beşkardeş, ektokardi, er kardaş, kardahalı, Kardeşköy, Kardeşler, kardeşlik, kardeşsiz, kardırmak, kardiyoid, kardöşeği, öz kardeş, takikardi, taşikardi

8 harfli

Akardere, arkardaş, endokard, eşkârdak, kardelen, kardeşçe, kardeşli, kardıhal, kardırma, kardinal, karditis, kardiyak, miyokard, perikard, Tekardıç, Üçkardaş, üçkardeş

7 harfli

Bükardı, epikard, kardalı, Kardere, kardiya

6 harfli

akardi, kardak, Kardan, kardaş, kardeç, kardeh, kardeş, kardof, kardoğ, kardoş

5 harfli

karda, karde, kardı, kardu

Kelime Ara