İçinde KL geçen kelimeler

İçinde KL geçen kelimeler 13475 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde KL geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeyi) aklında tutmak, (birini) teneşir paklamak, açıklayıcı dolaylı tümleç, açınıklarda renk almaşımı, ağzından baklayı çıkarmak, aklıma gelen başıma geldi, aklını (bir şeyle) bozmak, aklının terazisi bozulmak, alan olasılık örneklemesi, alıntı hakkının saklılığı, ard sıra kirpik dönüklüğü, arındaklı dalga çaygarası, arka ayak bilek kemikleri, arka ayak tarak kemikleri, asılı takla (öne, arkaya), Avrupa Temel Haklar Şartı, ayakları geri geri gitmek, bakla dökmek (veya atmak), baklayı ağzından çıkarmak, basamaklı taşlama yöntemi, bataklık kırlangıcıgiller, ...

24 harfli

(bir şeyi) aklına koymak, açık zincirli bileşikler, açıklık hızı, açısal hız, adî diferansiyel denklem, ağa düşürücü reklamcılık, ağırlıklı kesitaraştırma, ağlamakla yâr ele girmez, ağzında bakla ıslanmamak, akarsuyun sürükleme gücü, akıl [us] dişi gömüklüğü, akla gelmeyen başa gelir, aklı (bir şeye) takılmak, aklını başka yere vermek, alacak verecekle ödenmez, alttan yarısürekli işlev, Anadolu Selçuklu Devleti, aortik yarım ay kapaklar, Appenzellbaşlıklı tavuğu, Arap İnsan Hakları Şartı, ateş demekle ağız yanmaz, Avrupa Akdeniz ortaklığı, ...

23 harfli

(birinin) aklına koymak, (birinin) aklını çelmek, 2,2,2-trikloroetilalkol, AB ortaklık anlaşmaları, absolüt yavru büyüklüğü, acıklı başta akıl olmaz, açık gözenekli cilalama, açıklayıcı zarf tümleci, adımlarını sıklaştırmak, ağırlık özekli konaçlar, ağzı kulaklarına varmak, akımsaklar bölme kapağı, aklına bir şey gelmesin, aksaklığa dayanıklı DDS, aksaklık giderici bakım, aktif maliyet esnekliği, amortisman karşılıkları, Anadolu Türk beylikleri, arakoruncak yazılıkları, artan değer değişikliği, Astrom-Bohlin yaklaşımı, ...

22 harfli

(birine) uşaklık etmek, Abel integral denklemi, Abel yakınsaklık testi, acı bakla zehirlenmesi, açık denklik bağıntısı, açıklama seslendirmesi, ağ ortamı reklamcılığı, ağır yüklü parçacıklar, ağırşaklı kömür kesici, Ahıska Türkleri sorunu, âile malları ortaklığı, akbant kuyruklu kartal, aklı başka yerde olmak, aklına geleni söylemek, aklının ayarını bozmak, aktif klor bileşikleri, alfentanil hidroklorür, alınganlık sabuklaması, alttan yönetilen kukla, an sapıklığı varsayımı, anormal östrüs siklusu, ...

21 harfli

... meraklısı (olmak), absorbsiyon bozukluğu, açınıklararası abanık, adamakla mal tükenmez, ağırlıklama katsayısı, ağrılı duyu sapıklığı, ak yanaklı baştankara, akım denkleşim bilimi, akımsaklarlı ateşleme, aklı başa yaş getirir, aklı zıvanadan çıkmak, aklına bir şey gelmek, aklına mukayyet olmak, al renkli şakrak kuşu, al-renkli şakrak kuşu, alacaklılarla anlaşma, alacaklının direnmesi, alacaklının temerrüdü, alt dönüşüm sıcaklığı, altın bilezikli balık, anahtar deliği çiklit, ...

20 harfli

A vitamini eksikliği, açıklama müzekkeresi, açıklanmamış değişim, açıklanmamış kalıntı, açıklar livası olmak, açıklayıcı efsaneler, açıklayıcıdan tümleç, açıklığa kavuşturmak, ak kuyruklu kız kuşu, akademik kitaplıklar, akıntı ıraklık açısı, akla hayale gelmemek, aklı başında olmamak, aklı başından gitmek, aklı bir yerde olmak, aklı bokuna karışmak, aklı sonradan gelmek, aklına geleni yapmak, akli başuna toplamak, aksırıklı tıksırıklı, aktarılamayan haklar, ...

19 harfli

2,4,6-triklorofenol, Abacus cisimcikleri, açık teklif yöntemi, açıklayıcı belgeler, açıklayıcı değişken, adçekme örneklemesi, Afganistan Türkleri, Aibini düğümcükleri, ak sıcaklık aralığı, akciğer büzüşüklüğü, akciğer kesecikleri, akla fenalık vermek, aklına turp sıkayım, aklına yelken etmek, aklında algal esmek, aklından çıkarmamak, aklından zoru olmak, akrozom kesecikleri, aksaklığa dayanıklı, aktinik hastalıklar, alalama renklenmesi, ...

18 harfli

abanıkta soluklama, açı-yükseklikölçer, açıklama örnekçesi, açıklanan değişken, açıklanmamış sapma, açıklanmamış yapıt, açıklayıcıdan özne, açıklık politikası, açılış yükleyicisi, açınıkta soluklama, adoptif bağışıklık, Afrika cüce çiklit, ağırlıklı bağlaşım, ağırlıklı ortalama, ağırşaklı durduraç, ağırşaklı taşıyıcı, ahmaklaştırabilmek, ahretlik yoklaması, ak kuyruklu kartal, ak kuyruklu soreks, ak yuvar artıklığı, ...

17 harfli

abanıklı baştalık, açık Öklit yuvarı, açık teklif usulü, açık yüreklilikle, açıklanan değişim, açıklaştırabilmek, açınıklı baştalık, açınıklık noktası, ağ ortamı reklamı, ağık kın keseklem, ağıkçıl köncükler, ağırlıkla yükleme, ağrıma asalakları, ağustos böcekleri, ağzı kalabalıklık, ağzı kulaklarında, ahmaklaştırabilme, ak kulaklı bülbül, akımsaklar dizisi, akkuyruklu kartal, aklanıp paklanmak, ...

16 harfli

açıklama belgesi, açıklama cümlesi, açıklama vektörü, açıklama yöntemi, açıklanabilirlik, açıklanmış sapma, açıklanmış yapıt, açıklaştırabilme, açıklayıcı çekim, açıklayıcı masal, açıklayıcı nesne, açıklık derecesi, açıklık getirmek, açıklık kazanmak, ad çekimi ekleri, adahlu, (adaklu), ağ göze açıklığı, Ağaçeri Türkleri, ağırşaklı kırıcı, ağırşaklı süzgeç, ağız değişikliği, ...

15 harfli

1-kloronaftalin, açık yüreklilik, açıklama çoğulu, açıklama yapmak, açıklama yazısı, açıklanan sapma, açıklaştırılmak, açıklayacı özne, açınıkla girşim, açınıklar uyumu, adam yokluğunda, adenilat siklaz, ağa gediklileri, ağlamaklı olmak, ağsal sörpüklük, ağzını koklamak, Ahıska Türkleri, ahmaklaşabilmek, akım denkleşimi, akımsaklar kabı, akız denkleşimi, ...

14 harfli

Acara Türkleri, acıklı güldürü, acıklı komedya, açıklanabilmek, açıklar livası, açıklarla oyun, açıklaştırılma, açıklatabilmek, açıklayabilmek, açıklayıvermek, açıklık ilkesi, açısal uzaklık, ad değişikliği, adenosklerozis, ağ örneklemesi, ağ yoklayıcısı, ağdık işleklik, ağırlıklı saat, ağız büzüklüğü, ağzı gevşeklik, ahenkleştirmek, ...

13 harfli

abuk sabukluk, abuk subukluk, abuklandırmak, abuklaştırmak, acı bakla özü, acıklandırmak, acıklı komedi, açık saçıklık, açık seçiklik, açıklanabilir, açıklanabilme, açıklar alayı, açıklaştırmak, açıklatabilme, açıklattırmak, açıklayabilme, açıklayıcı ad, açıklayıcılık, açıklayıverme, açıklık açısı, açıklık oranı, ...

12 harfli

abuklaştırma, acı çürüklük, acıklı opera, açı uzaklığı, açık yürekle, açık yürekli, açıklaştırma, açıklattırma, açıklıkölçer, adi ortaklık, afaraklanmak, ağbeneklilik, ağırşaklanma, ağızlıklamak, ağzı açıklık, ağzı çelikli, aklanabilmek, aklayabilmek, aklayıvermek, aklı almamak, aklı başında, ...

11 harfli

abanıklaşma, acar ayaklı, acıklı oyun, açıklamalık, açınıklaşma, ağ ayakları, ağ pürçekli, ağır ayaklı, ağır sıklet, ağırlıklama, ağrıklanmak, ağşaklanmak, ağzı peklik, ahmaklaşmak, akdi haklar, akla dammak, akla gelmek, akla siñmek, akla yatkın, aklanabilme, aklaştırmak, ...

10 harfli

abuklanmak, abuklaşmak, acıklanmak, açıklamalı, açıklanmak, açıklaşmak, açıklatmak, açıklayıcı, adaklanmak, ağ duğaklı, ağ klasörü, ağbırçekli, ağcıklanım, ağırlıklar, ağlamaklar, ahenklilik, ahlaklılık, ahmaklaşma, ak paklama, Akbıyıklar, akımsaklar, ...

9 harfli

abanıklık, abuklamak, abuklaşma, acı bakla, acıklamak, acıklılık, acışıklık, açıklamak, açıklanan, açıklanış, açıklanma, açıklaşma, açıklatma, açıklayan, açıklayış, açıklıkla, açınıklık, adaklamak, adaklanma, adamlıklı, ağaçlıklı, ...

8 harfli

Abalaklı, ablaklık, abuklama, acımıklı, acınaklı, açıklama, adaklama, adamıklı, adamuklu, adırıklı, ağ bakla, ağ pakla, ağdıklık, ağdukluk, ağsaklık, ahıraklı, ahmaklık, ak bakla, akaklama, aklabacı, aklanmak, ...

7 harfli

abukluk, abüklüm, açıklık, açukluk, adaklık, ağcıklı, ağrıklı, ahenkli, ahlaklı, akbakla, aklamak, aklanma, aklantı, aklaşma, aklatma, aklemek, aklımda, aklınca, akliyat, akpakla, Aksaklı, ...

6 harfli

acıklı, adaklı, adaklu, aklağı, aklama, akliye, alıklı, anklav, araklı, arıklı, arklan, âşıklı, ataklı, avuklu, ayaklı, Azaklı, azıklı, baklan, barklı, bekleç, beklem, ...

5 harfli

aklam, aklan, aklap, Aklar, aklen, aklık, aklım, asklı, bakla, bakle, bekle, bekli, bıkla, bokla, boklo, boklu, bukla, bukle, büklü, cekli, cıkla, ...

4 harfli

aklı, akli, ekli, klaç, klâd, klan, klas, KLIC, klik, klip, klon, klor, kloş, klüz, okla, oklô, Öklü, şekl

3 harfli

akl

Kelime Ara