İçinde KRO geçen kelimeler

İçinde KRO geçen kelimeler 864 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde KRO geçen kelimeler

25 harfli

antimikrobiyal kemoterapi, fakültatif heterokromatin, holoptik nekropsi yöntemi, kızgınlık senkronizasyonu, kromotografik adsorpsiyon, kromsarısı, kurşun kromat, Kronecker—Capelli teoremi, kronik yüzeysel keratitis, makroekonomik değişkenler, makroiktisadi büyüklükler, makroiktisadi göstergeler, maya yapay kromozomu, YAC, mikroaerotolerant anaerob, nekrotik bağırsak yangısı, nekrotik servikovajinitis, ovulasyon senkronizasyonu, sığırlarda nodüler nekroz, sıvı -katı kromatografisi, süperpankromatik duyarkat, trombotik mikroanjiyopati, yarı mikroanalitik terazi, ...

24 harfli

enterokromaffin hücreler, eritema kronikum migrans, faz. kontrast mikroskobu, karaciğerde fokal nekroz, karanlık alan mikroskobu, karanlık saha mikroskobu, kronik flor zehirlenmesi, kronik lenfositik lösemi, ligamentum sakrotuberale, metodik nekropsi yöntemi, nonkromafin paragangliom, ortopankromatik duyarkat, partisyon kromatografisi, senkron hücre kültürleri, tüp fırçası kromozomları, vena skrotalis ventralis

23 harfli

affinite kromatografisi, artikulasyo sakroilyaka, bankroftiyan filaryozis, bileşik ışık mikroskobu, enterokromafin hücreler, fokal karaciğer nekrozu, işleyimsel krom kaplama, kromatit anormallikleri, kromozom anormallikleri, kronik mide dilatasyonu, kronik mide genişlemesi, laminar kortikal nekroz, makrobiyotik vejetaryen, makroiktisadi çözümleme, makroiktisat politikası, makrolid antibiyotikler, mikroaerofil bakteriler, Natelson mikrogazometre, nekrotik vulvovajinitis, ortokromatik (boş) film, polarizasyon mikroskobu, ...

22 harfli

asenkron hücre kültürü, ayrılmamış kromozomlar, böbrek medulla nekrozu, dağılma kromatografisi, dermatitis nekrotikans, düzlemsel kromatografi, elüsyon kromatografisi, enfektif bulbar nekroz, kromik asitli anotlama, kronik işkembe asidozu, makro gözenekli reçine, makroekonomik modeller, makroiktisadi değişken, mikroanjiyopatik anemi, mikrobiyal ham protein, mikrohematokrit ölçeri, mikrohematokrit yöntem, negatif kronotrop etki, nekrotik fasya yangısı, ölümcül akrodermatitis, östrüs senkronizasyonu, ...

21 harfli

ağız nekrobasillozisi, akronematik flagellum, akut pankreas nekrozu, antimikrobik spektrum, astral mikrotüpçükler, böbrek kabuğu nekrozu, cinsiyet kromozomları, Filadelfiya kromozomu, floresan mikroskobisi, karın içi yağ nekrozu, kazeifikasyon nekrozu, kromafin hücre tümörü, kromatit bozuklukları, kromozom bozuklukları, makroekonomik veriler, mikrop öldürücü lamba, nekrotik endometritis, nekrotik pankreatitis, ortokromatik duyarkat, silaj mikrobiyolojisi, taban yastığı nekrozu, ...

20 harfli

akrosentrik kromozom, akut tubulus nekrozu, çekim kromatografisi, diseksiyon mikroskop, elektron mikroskobik, flüoresan mikroskobu, flüoresan mikroskopi, geri kalmış kromozom, kâğıt kromatografisi, kollikuasyon nekrozu, kolon kromatografisi, kromosomal (kesecik), kronik lösemi virüsü, kronik rumen asidozu, likefaksiyon nekrozu, makro virüs koruması, makroiktisadi analiz, makroskobik inceleme, metasentrik kromozom, mikro kanal mimarisi, mikrokimyasal terazi, ...

19 harfli

akrozom kesecikleri, alfa2-makroglobulin, ameliyat mikroskobu, antimikrobiyal ajan, antimikrobiyal ilâç, arterya akromiyalis, bazik kurşun kromat, beta2 mikroglobulin, bivalan kromozomlar, elektron mikrografı, elektron mikroskobu, eşeysel dikromatizm, floresan mikroskobu, iyon kromatografisi, koagülasyon nekrozu, konfokal mikroskobu, krom amonyum sülfat, krom temelli alaşım, kromozom aberasyonu, kromozom tüpçükleri, kromozomal mutasyon, ...

18 harfli

akromatik iğ iplik, akrozom reaksiyonu, bakır-krom kaplama, cinsiyet kromatini, cinsiyet kromozomu, demir-krom çizgesi, demir-krom dizgesi, dondurma mikrotomu, elektron mikroskop, elektron-mikroskop, gaz kromatografisi, karın yağı nekrozu, klasik makro model, krom-III-hidroksit, kromozom garnitürü, kromozom mutasyonu, kromozom mütasyonu, kronik ışınımlanma, kronik peritonitis, kuyruk ucu nekrozu, larengitis kronika, ...

17 harfli

akinetik kromozom, akrobatik soytarı, akronematik kamçı, aksesuar kromozom, allokronik türler, alveoler makrofaj, asentrik kromozom, Bankroft solucanı, hiperkromik anemi, kalp kası nekrozu, konkroment vakuol, kro-manyon insanı, krom dökme demiri, kromofil hücreler, kromofil sübstans, kromofob hücreler, kromonükleik asit, kromozom indirimi, Kronecker çarpımı, Kronecker matrisi, kronik bronşiolit, ...

16 harfli

akrobatik atlama, Bankroft filarya, dev kromozomları, diakronik yöntem, fibrinoid nekroz, hipokromik anemi, homolog kromozom, Krolldağlayıcısı, kromafin hücresi, kromoargentaffin, kromoarjentaffin, kromozom köprüsü, kromozom teorisi, kromozom tipleri, kronik enflasyon, kronoamperometri, kronofarmakoloji, makro mineraller, makrofag sistemi, makrositer anemi, makrosporangiyum, ...

15 harfli

akrolein deneyi, cıva (I) kromat, dendrokronoloji, dev kromozomlar, feokromoblastom, kalsiyum kromat, krom karbürleri, krom-III-florür, krom-III-klorür, krom-III-nitrat, kromatoit cismi, kromozom çatısı, kromozom takımı, kronik işsizlik, makroanjiyopati, makroekonometri, makroelementler, makrosporogenez, mikro-organizma, mikroanjiyopati, mikrobilgisayar, ...

14 harfli

akrodermatitis, akrotrofik tip, aktif makrofaj, antimikrobiyal, Bankroft kurdu, dikrosöliyozis, doku makrofajı, eşem kromosomu, eşey kromatini, eşey kromozomu, etkin makrofaj, faz mikroskobu, fotomikrografi, halka kromozom, hemokromatozis, heterokromatin, heterokromozom, ilâve kromozom, krom kaplı saç, krom-II-klorür, krom-III-oksit, ...

13 harfli

baryum kromat, biyomikroskop, bizmut kromat, diplokromozom, erime nekrozu, eşeykromozonu, feokromoblast, feokromositom, fotomakrograf, fotomikrograf, Gooch krozesi, kazeöz nekroz, kilomikronlar, kloroakrolein, krom trioksit, kromafin doku, kromik klorür, kromil klorür, krossing over, ksantokromiya, makrobesinler, ...

12 harfli

akrodekstrin, akromelanizm, amikroskopik, antimikrobik, fotokromojen, hemokromatoz, jeokronoloji, krom alaşımı, krom dioksit, krom emdirme, krom kaplama, krom pastası, krom stearat, kromatit bar, kromatografi, kromatolizis, kromatoplast, kromoprotein, kromosentrum, kromotropizm, kronik ishal, ...

11 harfli

A kromozomu, akromatopsi, akromotrihi, akronematik, akrosiyanoz, at akrobatı, B kromozomu, dikromatizm, fotokromizm, heterokromi, izokromozom, krom boyası, krom çeliği, krom karbür, kromatogram, kromkaplama, kromoizomer, kronik apse, kronik ateş, kronikçilik, kronikleşme, ...

10 harfli

akrobatlık, akrokarpus, akrokordon, akromegali, akropodyum, anakronizm, anizokromi, diyakronik, eşkromosom, hematokrom, hipokromik, krokidolit, krokodilit, krom bakır, krom kaplı, krom oksit, kromakalim, kromatofil, kromatofor, kromoblâst, kromojenik, ...

9 harfli

adenokrom, akrobatik, akromatik, akromatin, akromatoz, akromelik, akromiyon, Akropolis, amikrobik, anakronik, asinkroni, diyakroni, ferrokrom, homokromi, karvakrol, kromidyum, kromofobi, kromonema, kromonoma, kromosfer, kronograf, ...

8 harfli

akrobasi, akrolein, akropaki, akrostiş, asenkron, biyokrom, fikokrom, fitokrom, kankroit, krokodil, kromafin, kromatid, kromatik, kromatin, kromatit, kromlama, kromofob, kromofor, kromojen, kromomer, kromosit, ...

7 harfli

akrobat, akrolit, akronim, akropol, akrozin, akrozom, akrozon, feokrom, krom-51, liokrom, makrome, mikroti, okrofor, senkron, skrotum, ürokrom

6 harfli

kromaj, kromat, kromel, kromit, kromlu, kromsu, kronik, mikrob, mikron, mikrop, mukrob, mukron, nekroz, nikrom, sukroz, sükroz

5 harfli

akrol, akron, akros, kroge, kroki, kroma, krome, krona, krone, kroşe, makro, mikro

4 harfli

krom, kron, kros

Kelime Ara