İçinde KURA geçen kelimeler

İçinde KURA geçen kelimeler 626 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kura aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kura anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KURA geçen kelimeler

25 harfli

bütünleyici benlik kuramı, dönemsel bütçeleme kuramı, duruma özgü kuramlaştırma, eşit fedakârlık kuramları, eşitsiz değişim kuramları, finansal kuralsızlaştırma, geleneksel portföy kuramı, ikinci etkin ücret kuramı, mutlak üstünlükler kuramı, oyunun kurallarını bilmek, serbest ticaret kuramları, toplumsal sözleşme kuramı, türetilmiş çıkarım kuralı, üçüncü etkin ücret kuramı, yeniden örgütlenme kuramı

24 harfli

biçimleyici bilgi kuramı, birim güçlülük kuralları, çoközekli gelişme kuramı, davranışsal firma kuramı, dönüşül ödeneklik kuramı, faiz değerdeşliği kuramı, gelir dağılımı kuramları, genel ağ iletişim kuralı, gensel süreklilik kuramı, geştalt (öğrenme) kuramı, internet iletişim kuralı, James-Langa coşku kuramı, mantıksal çıkarım kuralı, neoklasik bölüşüm kuramı, olanaklı durumlar kuralı, olanaklı düzenler kuralı, olanaklılık giriş kuralı, öğrenmede yayılma kuramı, ölçek ekonomileri kuramı, Sperman iki-etken kuramı, tarımsal yerleşim kuramı, ...

23 harfli

Aftalion'un para kuramı, algoritmik bilgi kuramı, altalta yazma kuralları, belitsel kümeler kuramı, Böhm-Bawerk faiz kuramı, cebirsel sayılar kuramı, cehennem çemberi kuramı, cezaları toplama kuralı, Clausewitz Savaş Kuramı, devimsel öncelik kuramı, ekinsel döngüler kuramı, eksik tüketim kuramları, gümrük korunması kuramı, ilksavlı kümeler kuramı, insanın türeyimi kuramı, karşılıklı çıkar kuralı, Kemeny çıkarsama kuralı, kuramsal dağılım işlevi, likidite tercihi kuramı, Malthusgil nüfus kuramı, nitelikli işgücü kuramı, ...

22 harfli

birinci basamak kuramı, birörnek olmama kuralı, eşit yarışım kuralları, faktör donanımı kuramı, genel değilleme kuralı, gönüllü değişim kuramı, Heckscher-Ohlin kuramı, hızbilimsel gaz kuramı, ışığın parçacık kuramı, iletişim kuralı takımı, iletişim kuralı yığını, ilksavlandırılır kuram, incelikli fiyat kuramı, karaların kayma kuramı, kuramsal tabaka sayısı, likidite tercih kuramı, öğrenmede etmen kuramı, örgensel toplum kuramı, Schütz-Borrisow kuralı, tutarlı ilksavlı kuram, uçunların devim kuramı, ...

21 harfli

amaca uygunluk kuralı, Apple iletişim kuralı, aşırı tasarruf kuramı, beklenen gelir kuramı, bölünebilme kuralları, çıkarım kuralı örneği, ekonomik taban kuramı, emperyalizm kuramları, etkin ücret kuramları, genelden özele kuralı, Hecksher Ohlin kuramı, kardinal fayda kuramı, kural dışı dağıtıcısı, kültür çağları kuramı, kültür çevresi kuramı, mali kuralsızlaştırma, modern portföy kuramı, özeksel yerler kuramı, öznel olasılık kuramı, posta iletişim kuralı, rassal yürüyüş kuramı, ...

20 harfli

acı badem kurabiyesi, adlandırma kuralları, akma ve kayma kuramı, altınla ödeme kuralı, bağımlılık kuramları, biçimsel sayı kuramı, birinci eniyi kuramı, birleşik alan kuramı, bütüncü ahlak kuramı, çatal açma kuralları, değerlendirme kuramı, değerlik bağı kuramı, elbise dolabı kuramı, emek değer kuramları, faiz paritesi kuramı, genel toplama kuralı, Harrod Büyüme Kuramı, hedonik fiyat kuramı, ikili yapı kuramları, ilkel çıkarım kuralı, kapalı çember kuramı, ...

19 harfli

asal sayılar kuramı, bağıntılılık kuramı, bileşik üçlü kuralı, çözümleme kuralları, dama tahtası kuralı, De Morgan kuralları, değerin emek kuramı, değişmelilik kuralı, genel çarpma kuralı, gensel denge kuramı, güneş lekesi kuramı, Hume-Rothery kuralı, ikinci eniyi kuramı, kamu tercihi kuramı, kurak kılcıl derice, kural dışı işleyici, kuralsız obruklular, kuralsız-obruklular, kuruluş yeri kuramı, kümesel sayı kuramı, ölçekleme kuralları, ...

18 harfli

altın külçe kuralı, artık değer kuramı, birörneklik kuralı, çekim alanı kuramı, DeMorgan kuralları, doğal ücret kuramı, ele geçirme kuramı, evre sırası kuramı, fayda değer kuramı, genel denge kuramı, güneş saati kuramı, hızlandıran kuramı, kamu seçimi kuramı, kamu yararı kuramı, karmaşıklık kuramı, kesişmezlik kuralı, klasik faiz kuramı, kurakçıl salyangoz, kural dışı iletisi, kuramsal sıklıklar, manga atışı kuramı, ...

17 harfli

altın para kuralı, antagonizm kuramı, bölüşüm kuramları, buyurucu kurallar, bütünleşme kuramı, büyük adam kuramı, büyük itiş kuramı, coğrafyasal kuram, çevrecilik kuramı, çift metal kuralı, dengelenme kuramı, dönüştürme kuralı, ekonometri kuramı, en az çaba kuralı, eşdeğerlik kuralı, etkin yapı kuramı, farksızlık kuramı, geçişlilik kuralı, gerektirme kuralı, göz çukura dönmek, ikiterimli kuralı, ...

16 harfli

acyo faiz kuramı, akrabalık kuramı, amaçlılık kuramı, benci düş kuramı, Bernoullı kuramı, boş levha kuramı, büyüme kuramları, çevrim kuramları, çift faiz kuramı, dizimleme kuralı, doğrulama kuramı, eşbenzeti kuramı, eşdeğer kuramlar, görelilik kuramı, heple hiç kuralı, iki-etken kuramı, ilişiklik kuralı, ilişkiler kuramı, işitme kuramları, kanıtlama kuramı, karşıtlık kuralı, ...

15 harfli

anlam kuralları, aracılık kuramı, aşamalar kuramı, bağıllık kuramı, beklenti kuramı, Bergmann Kuralı, betek kurakçası, bitik kuraklığı, bölükler kuramı, çok renk kuramı, değer kuramları, dingdong kuramı, doğrulam kuramı, erklilik kuramı, etkenler kuramı, etkinlik kuramı, genleşmiş kuram, görgü kuralları, hospital kuralı, iletişim kuralı, işlevler kuramı, ...

14 harfli

alanlar kuramı, araduru kuramı, ardışık kuralı, aykıra toykura, benzeti kuramı, biçimsel kuram, bilişim kuramı, bilişsel kuram, büzülme kuramı, Cournot kuralı, çıkarım kuralı, dağılım kuramı, devimsel kuram, eder kuramları, ekonomik kuram, eşitlik kuralı, faiz kuramları, Fellner kuramı, gardrop kuramı, Gresham kuralı, iktisadi kuram, ...

13 harfli

Ampère kuralı, ayırma kuralı, Bayesçi kuram, Bowley kuramı, burgaç kuramı, büyüme kuralı, Carnap kuramı, Cramer kuralı, cüzdan kuramı, çarpma kuralı, çukura düşmek, değini kuramı, değişi kuramı, demons kuramı, Galois kuramı, Gloger kuralı, gramer kuralı, güç kuramları, Hutton kuramı, içerme kuralı, kara kura düş, ...

12 harfli

Adler kuramı, Allen kuralı, altın kuralı, Bayes kuralı, bilgi kuramı, bilim kuramı, buyruk kural, cisim kuramı, çevre kuramı, çıkış kuralı, çizge kuramı, çizit kuramı, damar kuramı, değer kuramı, denge kuramı, düreç kuralı, etken kuramı, etmen kuramı, evrim kuramı, eylem kuramı, fayda kuramı, ...

11 harfli

180° kuralı, alan kuramı, altın kural, atkı kuralı, Bohr kuramı, Çukurabanoz, doğu kuramı, erke kuramı, evre kuralı, Hund kuralı, kasa kuralı, kura çekmek, kura efradı, kura neferi, kurak bölge, kurak gözce, kurak gözçe, kurak iklim, Kurakçıllık, kural bozma, kurallaşmak, ...

10 harfli

Dow kuramı, faz kuralı, göç kuramı, kalkuranit, Konakkuran, kurabilmek, kurabiyeci, kuraksamak, kural dışı, kuralcılık, kurallaşma, kurallılık, kuralsızca, kuramcılık, yarı kurak

9 harfli

5K kuralı, Çukurağaç, Çukurağıl, Çukuralan, Çukuralıç, Çukurasma, Çukurayva, kara kura, kurabilme, kurallama, kurallıca, Kurancılı, kurapatak, Yurtkuran

8 harfli

altkuram, hakkuran, hoşkuran, huşkuran, karakura, kurabiye, kurakçıl, kuraklık, kuralsız, kuramsal, kurander, kurangaz, Kuranköy

7 harfli

çilkura, Evkuran, kakuraz, kurakçı, kuralcı, kurallı, kuralon, kuramak, kuramba, kuramcı, kurampa, kuranda, kuranga, kuratak, kuşkura

6 harfli

azkura, kuraba, kurabi, kuracı, kurada, kuralı, kurama, tokura

5 harfli

kurağ, kurak, kural, kuram, kuran, kuraş, kurat

4 harfli

kura

Kelime Ara