İçinde ORGA geçen kelimeler

İçinde ORGA geçen kelimeler 283 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ORGA geçen kelimeler

25 harfli

anamalın organik bileşimi, anorganik kalp üfürümleri, birincil lenfoid organlar, erkek dış üreme organları, kemosentetik organizmalar, organa genitalya feminina, organize sanayi bölgeleri, organum vestibulokokleare, yorgan gitti, kavga bitti

24 harfli

dişi dış üreme organları, endüstriyel organizasyon, erkek iç üreme organları, iç-organ sinir düğümleri, ikincil lenfoid organlar, kemoheterotrof organizma, metal-organik bileşikler, organometalik bileşikler

23 harfli

dişi iç üreme organları, inorganik fosfat, Pİ, P, organa okuli aksessorya, organik kalp üfürümleri, pire için yorgan yakmak, primer lenfoit organlar, termofil mikroorganizma, toplam inorganik fosfat, toplam inorganik karbon, yardımcı solunum organı, yatın-borga şavk yazımı

22 harfli

iç organ layşmanyozisi, iç organ şistosomozisi, inorganik pirofosfataz, nükleolus organizatörü, yalancı tutunma organı

21 harfli

akıntı duygusu organı, bir hücreli organizma, kemoototrof organizma, Morgagniankürecikleri, organik olmayan tarım, tenis raketi organeli, toplam inorganik azot, toplam organik karbon

20 harfli

erkek eşeylik organı, organoleptik muayene, organum subfornikale, organum vomeronazale, politik organizasyon, reprodüksiyon organı

19 harfli

brankiojen organlar, De Morgan kuralları, endofitik organizma, Golgi tendon organı, iç organ larva göçü, indikatör organizma, kirpiksi organeller, Morganella morganii, organa urogenitalya, organoleptik analiz, sosyal organizasyon, stridülasyon organı, yatak yorgan yatmak, yorgan döşek yatmak

18 harfli

aşık aşık dorgamak, balık iç organ unu, belirteç organizma, boşaltım organları, DeMorgan kuralları, iç-organlar kesesi, inorganik peroksit, kemoreseptör organ, oksotrof organizma, respirasyon organı, ses çıkarma organı, sindirim organları, sirkülasyon organı, telaffuz organları

17 harfli

akuatik organizma, anaerob organizma, anorganik asitler, burun borga yalım, dişi üreme organı, ekskresyon organı, erkek eşey organı, inorganik pigment, inorganik polimer, Morgagni keseciği, organum orobazale, reseptör organlar, termosensör organ

16 harfli

Ackernechtorganı, dişi eşey organı, efektör organlar, genital organlar, ışık veren organ, içorgan düz kası, koku alma organı, morgagni cepleri, organ sistemleri, organum olfaktus, parapineal organ, viseral organlar

15 harfli

aerob organizma, analog organlar, anorganik kimya, anorganik madde, borga irinlenim, boşaltım organı, cinsiyet organı, Claparedé organ, duygu organları, elektrik organı, erkeklik organı, ısı alıcı organ, iç-organ askısı, inorganik kimya, inorganik tarım, Jacobson organı, korti organları, mikro-organizma, morga kaldırmak, organa urinarya, organik asitler, ...

14 harfli

Bojanus organı, borga-yudakçıl, corgana çıkmak, dişilik organı, dolaşım organı, duyu organları, effektör organ, eşeylik organı, inci organları, inorganik asit, koklama organı, konuşma organı, körelmiş organ, lenfatik organ, Leyding organı, mikroorganizma, organ aktarımı, organik fosfat, organik nitrat, organize etmek, organum gustus, ...

13 harfli

ampulsü organ, Aşağıyorganlı, göğüs yorganı, Haller organı, inorganik öge, işitme organı, Leydig organı, Morgan birimi, organ bilgisi, organ kültürü, organ mafyası, organa sensum, organik gübre, organik kimya, organik külte, organik kütle, organik madde, organik tarım, organotropizm, organsal büyü, organum visus, ...

12 harfli

apikal organ, Corti organı, denge organı, duygu organı, görme organı, korti organı, kritik organ, organik asit, organik azot, organik ürün, organizasyon, organize suç, organoleptik, otolit organ, rozet organı, spiral organ, statik organ, üreme organı, Weber organı, yayın organı

11 harfli

aklid organ, borga yalım, Cortiorganı, erkek organ, eşey organı, hedef organ, Işık organı, iç organlar, iç-organlar, lenf organı, mina organı, organ nakli, organik bağ, organik baz, organik öge, organik taş, organizatör, organlaşmak, organogenez, organotipik, yorgalatmak, ...

10 harfli

dişi organ, Morganella, organlaşma, organoloji, pit organı, por organı, tat organı, yorgalamak

9 harfli

anorganik, dorganmak, gorganmak, inorganik, organikçi, organisma, organizma, organoyit, yorgalama, yorgalmak

8 harfli

dorgamak, organize, organtin, uç organ, Y organı, yorgalık, yorgancı, organlık

7 harfli

dorgama, korgala, organel, organik, organon, organze, porgank, yorgaca, Yorgalı

6 harfli

korgan, organa, orgazm, sorgaç, sorgan, torgay, yorgan

5 harfli

corga, organ, torga, yorga

Kelime Ara