İçinde PK geçen kelimeler

İçinde PK geçen kelimeler 514 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde PK geçen kelimeler

25 harfli

çekirdeksel tepkileşimler, çekirdeksel tepkileşimlik, sonsuz etki tepki sistemi

24 harfli

izotop değişim tepkimesi, özgüsel önezelik tepkisi, sağmaç-siğmikçil (tepki), sonlu etki tepki sistemi, taraksal-parmaksal tepki, tepkiç (tepkiçsel yarık), zincir bölünme tepkimesi

23 harfli

elektrikli deri tepkisi, Schlotterbeck tepkimesi, sıklık tepki fonksiyonu, sundurmasal ısı tepkisi, takınaklı zorunlu tepki, tepki karşıtsal aşılama, yerdeğiştirme tepkimesi

22 harfli

bağırsak tepkiç kesimi, bezik burgu öz tepkisi, çapgın at, (çapkın at), çevirgen tepkileşimlik, çoktürel tepkileşimlik, dikeysel etki tepkiler, eniyi tepki fonksiyonu, etkili tepki gizilgücü, gölet-siğmikçil (tepki, ısılçekirdek tepkimesi, yükseltgenme tepkimesi

21 harfli

adım tepki fonksiyonu, “bence-jones” tepkisi, etki tepki fonksiyonu, Galvanik deri tepkisi, koşullu coşku tepkisi, monomoleküler tepkime, nicel tepki modelleri, Nierenstein tepkimesi, sapkın yenilik modeli, üretken tepkileşimlik, zincirleme tepkileşim

20 harfli

bileşik tepki ilkesi, coşkusal aşırı tepki, dalızsal ısı tepkisi, fotokimyasal tepkime, girizsel ısı tepkisi, ısıl nükleer tepkime, ısılçekinsel tepkime, kancıl öd ipkin işem, kesikli tepki modeli, parçalanma tepkimesi, sapkın gözlem modeli, teközdecikli tepkime, tepki önleyen yoldam, termoleküler tepkime, termonükleer tepkime, topokimyasal tepkime, üç moleküllü tepkime

19 harfli

bağlaşık tepkimeler, deri tabanı tepkisi, doğal gaz tepkimesi, fotonükleer tepkime, geritepki çekirdeği, geritepki parçacığı, Hopkins-Cole deneyi, ısısalan tepkileşim, iç redoks tepkimesi, “jacquemet” tepkisi, kimyasal tepkimeler, köşe çözümü tepkisi, önezesizlik tepkisi, özgesel tepkisizlik, peritektoid tepkime, steroseçici tepkime, tepkime mekanizması, tepkimenin ilk hızı, tepkisel pekiştirme, tersinir tepkileşim, “Waâserman” tepkisi, ...

18 harfli

(vernes) tepkileri, Baudovin tepkimesi, “cammidge” tepkisi, çekirdek tepkimesi, ekzotermik tepkime, endotermik tepkime, eş zamanlı tepkime, güç tepkileşimliği, ısıalan tepkileşim, ısıl tepkileşimlik, ısıveren tepkimler, ikili tepki modeli, İzmir yalı çapkını, kandır içi tepkisi, katı-hal tepkimesi, negatif başa tepki, olumsuz başa tepki, peritektik tepkime, pozitif başa tepki, tepkisel usyarılım, yalı çapkınıgiller, ...

17 harfli

alaca yalıçapkını, ayrışma tepkimesi, Claisen tepkimesi, duysaklık tepkisi, geritepki ışınımı, geritepki öğeciği, Hofmann tepkimesi, İzmir yalıçapkını, İzmir-yalıçapkını, katılma tepkimesi, “noguchi” tepkisi, olumlu başa tepki, sıralı tepkimeler, tek yönlü tepkime, tepki genellemesi, tepki yenilenmesi, tepkime işlergesi, tepkisel davranış, tersinmez tepkime, tıpkısı tıpkısına, tıpkısının aynısı, ...

16 harfli

ardıl tepkimeler, avuçlama tepkesi, Babinski tepkesi, bağlantı tepkisi, bakışımsız tepki, “biuret” tepkisi, Bodvin tepkimesi, çağrışım tepkesi, çekinsel tepkime, çoktürel tepkime, ekleme tepkimesi, fizyolojik tepki, ısıveren tepkime, kalıksız öpkence, kancıl öd ipkini, karmaşık tepkime, karşılıklı sapkı, kimyasal tepkime, kompleks tepkime, koşut tepkimeler, kupkuru kesilmek, ...

15 harfli

ağartısal tepki, çekinsel tepkir, denge tepkimesi, duysaksal tepki, edinilmiş tepki, eyletik tepkime, gecikmeli tepki, gön içi tepkisi, görünen tepkime, gri yalıçapkını, ısıalan tepkime, ışıldak şapkası, irkilme tepkisi, kaçınma tepkisi, kandırcıl tepki, kömürlü öpkence, mahalle çapkını, ötektik tepkime, sığa tepkinliği, tepki gizilgücü, tepki göstermek, ...

14 harfli

aşırı tepkilik, bağlaşık tepke, bireysel tepki, Darwin tepkesi, fidan dipkurdu, “kahn” tepkisi, katodik tepken, kolonyal şapka, koşulsuz tepke, kursak tepkisi, mevlut sepkisi, NADI tepkimesi, öpkece karşıtı, Palmer tepkisi, sapkarıştırmak, sapkın yenilik, sarmal tepkime, silindir şapka, sökücü tepkime, şapka çıkarmak, şapkalı maymun, ...

13 harfli

akışlı tepkir, alerjik tepki, Aşağıküpkıran, balık sapkını, beşinci sapkı, bilerek sapkı, dağınık tepki, dapkur kolanı, kişisel sapkı, koşullu tepke, kupkuru etmek, nicel tepkime, sapkın gözlem, şapka işareti, şapkalımaymun, tepke zinciri, tepki önleyen, tepkileşimlik, tepkime ısısı, yankı tepkisi

12 harfli

apkın sapkın, baca şapkası, çapkınlaşmak, çapkun etmek, çatal zıpkın, eğer tapkuru, etki - tepki, etki tepkisi, Hatipkışlası, ikinci tıpkı, iliyen şapka, Nipkow çarkı, onaylı tıpkı, sapkın gölge, Sapkıntaşlar, sergen şapka, şapka dizeyi, şapkalı vida, tapkın olmak, Tapkırankale, tepke kemeri, ...

11 harfli

çapkınlaşma, çifte sapkı, demir şapka, diz tepkesi, Eskiarapkir, fototepkime, hopkaldıran, kapkaççılık, kapkap günü, kapkaranlık, konik şapka, kök şapkası, sapkın kaya, sulu sepken, tepki eşiği, tepki veren, tepkisizlik, tıpkı basım, yalıçapkını, yan tepkime, yarıtepkime, ...

10 harfli

başa tepki, besi yapkı, çalı çıpkı, çapkılamak, ipka etmek, kıpkırmızı, öpke avrûu, pKa değeri, sahipkıran, sapkağnısı, sapkın taş, sulusepkin, şapkacılık, tepkebilim, tepki tipi, tepkileşim, tıpkıbasım, tıpkıçekim, tıpkıçizer, yer apkunu, yipkinceli, ...

9 harfli

Alpkartal, Boyçapkın, Çalapkulu, çapkın at, çapkınlık, çapkumpas, dipkileme, geritepki, höpkürmek, hupkürmek, hüpkürmek, kutupkazı, lapkadife, öpkelemek, sapkınlık, şapkapıcı, şarapkana, şarapkına, şırapkana, tahripkâr, tepkinlik, ...

8 harfli

abazıpka, Alpkanat, Alpkutlu, Alpkülük, Celepköy, cipkesen, çapkımak, çapkınca, Çepkenli, çıkupken, çipkesen, gapkacak, Garipköy, Garpkâri, hapkesen, Hatipköy, kapkaççı, kapkarşu, Katipköy, kıpkızıl, kipkirli, ...

7 harfli

Azapköy, çapkıcı, çapkıma, çıpkağı, dıpkısı, Erepkir, kapkara, kepkebi, kepkepe, kepkepi, Kipkurt, kopkoyu, kupkuru, Naipköy, Saipköy, Sarpkan, Sarpkın, Sarpkoç, sepkmek, serpken, serpkin, ...

6 harfli

Alpkan, Alpkın, Alpköy, cepken, cipkir, Cipköy, Çapkan, çapkın, çarpkı, çepkel, çepken, çıpkıç, çıpkın, Çöpköy, dapkur, depkin, dipkin, dipkök, gepküp, kapkaç, kapkap, ...

5 harfli

apkın, cıpkı, çapka, çapkı, çepka, çıpkı, çipki, dapkı, depki, lopka, papka, repko, sapka, sapkı, sepki, sıpka, şapka, şepki, şıpka, şopka, şupka, ...

4 harfli

ipka, öpke

3 harfli

CPK, pKa, pKb, SPK

Kelime Ara