İçinde SİNİ geçen kelimeler

İçinde SİNİ geçen kelimeler 611 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sini aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sini anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde SİNİ geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) ifadesini almak, arterya gastrika sinistra, besin maddesi gereksinimi, bir kutuplu sinir hücresi, çok kutuplu sinir hücresi, kellesini koltuğuna almak, kıyı çizgisinin değişmesi, mineral madde gereksinimi, sayıbilgisinin temel savı, sıfır serisinin çekirdeği, sinir büyüme faktörü, NGF, sinir kabartısı hücreleri

24 harfli

adrenerjik sinir telciği, bir-kutuplu sinir gözesi, bulgu belgesini tümleyen, bulgu belgesinin düşmesi, bulgu belgesinin yokluğu, çok-kutuplu sinir gözesi, gemisini kurtaran kaptan, iç-organ sinir düğümleri, iki kutuplu sinir gözesi, istem eğrisinin değişimi, ketozisin sinirsel formu, marka iyesinin yükümleri, ruhsal belirtili sinirce, sinir buhranına tutulmak, sinirsel kıl dökülmeleri, talep eğrisinin değişimi, tezkeresini eline vermek, vena hemiazigos sinistra

23 harfli

ağzıyla içmesini bilmek, aktüalitesini kaybetmek, besicel sinirceli kesit, bulgu belgesini aktarma, bulgu belgesinin biçimi, bulgu belgesinin tutusu, çenesinin bağı çözülmek, istem eğrisinin kayması, keçesini sudan çıkarmak, kindiktencil (siniıler), kuyruk sokumu sinirleri, nefesini tutup beklemek, periferal sinir sistemi, postözofagal sinir teli, sinirlerine hâkim olmak, talep eğrisinin kayması, yaşama payı gereksinimi, yatınsal sinice karşıtı, Yersinia enterocolitica, yetki belgesini yoklama

22 harfli

fleksura koli sinistra, görümsel sinir memekçe, göz dış hareket siniri, istemsiz sinir sistemi, sempatik sinir sistemi, sinir arıkçıl yatıncık, sinir arıklığı tulgası, sinir buhranı geçirmek, sinir hücresi uzantısı, sinir kas bağlantıları, sinir sayrıcıl dönenti, sinir uzamı anestezisi, sinir yaygın tel et ur, sinir-damar kat yalımı, sinirleri ayakta olmak, sinirleri gergin olmak, tutarıklı sinir ağrısı, vena gastrika sinistra, verim payı gereksinimi, yalancısinirkanatlılar, yandak besıcel sinirce, ...

21 harfli

aşırı sinir duyarlığı, bekle yârin köşesini!, bezeli sinirsel kezik, bipolar sinir hücresi, bulgu belgesini bozma, dış kulak yolu siniri, meni kanalı sinir ağı, sinir küpüne çevirmek, sinirce umursamazlığı, sinirceli başkaldırma, sistem gereksinimleri, tezkiyesini düzeltmek, zorunlu gereksinimler

20 harfli

belirsiz sinir kesim, Bucorvus abyssinicus, büyük dilaltı siniri, damar-sinirsel kesit, ısılüşersel tersinim, işkembesini düşünmek, işkembesini şişirmek, kaburga-karın siniri, kalça arka sinirleri, kuyruk alt sinir ağı, kuyruk üst sinir ağı, leñgeresini bozmamak, merkez sinir sistami, omurilik sinirdüğümü, optik sinir aplazisi, otonom sinir sistemi, pöstekisini çıkarmak, sempatisini kazanmak, sinir enezliği börkü, sinir hücre atrofisi, sinir kökenli atrofi, ...

19 harfli

adrenerjik sinirler, akciğer-mide siniri, alt karın sinir ağı, bel-sağrı sinir ağı, çiğneme kası siniri, dengesini kaybetmek, en uygun gereksinim, fesini havaya atmak, gırtlak arka siniri, karın sinir zinciri, kızıl-yaban mersini, kolinerjik sinirler, miyelinsiz sinirler, nefsini kör eylemek, okzalosüksinik asit, ruh-sinir koşutluğu, sağdan tersinir öğe, sinim karşıtı yapan, sinir gönlek yalımı, sinir küpüne dönmek, sinirlenti bozulumu, ...

18 harfli

aşırı sinir işlemi, beyin sinir düğümü, büyüme gereksinimi, çevresini bağlamak, derisini doldurmak, düşüncesini okumak, eskisini aratmamak, etkisini göstermek, göz hareket siniri, göz oynatma siniri, göz siniri çaprazı, göz siniri yokluğu, Haematopinus asini, kalça ön sinirleri, kesesini doldurmak, koltuk altı siniri, minimal gereksinim, miyelinli sinirler, oksinikotinik asit, omurilik sinirleri, optimal gereksinim, ...

17 harfli

atriyum sinistrum, burun arka siniri, ceremesini çekmek, çenesini bağlamak, çenesini dağıtmak, çenesini kapatmak, düşüncesini açmak, gemisini yürütmek, getirici sinirler, gırtlak ön siniri, göreli gereksinim, götürücü sinirler, iki-kutuplu sinir, istemesini bilmek, oturga koca sinir, semeresini vermek, sesini çıkarmamak, sesini yükseltmek, sinim artıklanımı, sinir kökenli şok, sinir tel urlantı, ...

16 harfli

baş sinir düğümü, benlik sinircesi, çokkutuplu sinir, çözümsel sinirce, damarsal sinirce, deneysel sinirce, dil-yutak siniri, düzme sinir ağrı, elberesini almak, ısıtkan sinirler, idaresini bilmek, idâresini kesmek, kuyruk sinirleri, N-klorsüksinimit, ödünleme sinirce, Pasini cisimciği, sinim artıklayan, sinir düşkünlüğü, sinir ileti hızı, sinir kanatlılar, sinir kın yalımı, ...

15 harfli

alt çene siniri, atrium sinister, bakteri toksini, başsinir düğümü, beyin sinirleri, boyun sinirleri, çeç sinir yalım, çene ucu siniri, çenesini tutmak, depesini döğmek, derisini yüzmek, dil altı siniri, diyafram siniri, düzmesini yapma, göğüs sinirleri, güç gereksinimi, hevesini kırmak, huni-ağ toksini, ilgisini çekmek, ilgisini kesmek, kan yelsinimcil, ...

14 harfli

afferent sinir, alıcı sinirler, belirsiz sinir, Cassini eğrisi, Cassini sobesi, çenesini açmak, çiğneme siniri, domurcuk sinir, efferent sinir, elmacık siniri, evre tersinimi, gırtlak siniri, hayvan toksini, hevesini almak, hissini vermek, kalp sinir ağı, koklama siniri, koku sinirleri, kuersinik asit, margo sinister, optik sinirler, ...

13 harfli

bel sinir ağı, bel sinirleri, damarsinircil, gerisini geri, göz sinikliği, hersini yemek, işitme siniri, karbon eksini, omurga siniri, sesini kesmek, sesini kısmak, sini bağlamak, sini okuntusu, sinir ayırımı, sinir bilimci, sinir blokajı, sinir buhranı, sinir çemberi, sinir çevrece, sinir duyuluk, sinir gönleği, ...

12 harfli

bsii sinirge, duygu siniri, görme siniri, ilk sinirlik, kan yelsinim, karşıt sinim, oğlak evsini, oksinitrilaz, sinir ağrısı, sinir bilimi, sinir coşıım, sinir dokusu, sinir düğümü, sinir eriyim, sinir gevşem, sinir gözesi, sinir kanalı, sinir kesimi, sinir kın ur, sinir kınsal, sinir onarım, ...

11 harfli

alaylı sini, alın siniri, ara sinirce, asinitrazol, duyu siniri, eysinim evi, Glossinidae, karma sinir, kurtsinirli, motor sinir, motor-sinir, omur siniri, oruk sinisi, pasiniyazit, rezorsinizm, Rus mersini, siñildetmek, sinimsizlik, sinir acısı, sinir bilim, sinir çevre, ...

10 harfli

eñir siñir, gereksinim, göz siniri, karmasinir, kıyılısini, oksinitril, sinideşlik, siniekmeği, sinigalını, sinik harf, sinik işem, siñildemek, sinir doku, sinir kını, sinir küpü, sinir lifi, sinir ökse, sinir teli, sinir yayı, sinirbilim, sinirceler, ...

9 harfli

Gelinsini, kırksinir, Kuyusinir, pepsiniya, saçsiniri, sinifener, sinilemek, sinir ağı, sinir kın, sinir otu, sinir ucu, sinirceme, sinirleme, sinirliot, sinirseme, siñirtmek, Şemsinisa, vaksiniya

8 harfli

çıksiñir, önsinisi, saksinit, sinialtı, siniklik, sinilcen, sinilmek, sinilotu, sinir öz, sinir ur, sinirağı, sinircik, sinirgen, Sinirköy, sinirlik, sinirmek, sinirotu, siñirseg, sinirsek, sinirsel, sinirsiz, ...

7 harfli

Aksinir, Cassini, eğsinir, eyisini, Kızsini, lusinit, sinibaz, sinicen, siniişi, Sinikli, sinirce, sinirci, sinirgi, sinirli, sinirse, siñirsi

6 harfli

hesini, pesini, pisini, sinici, sinile, sinizm

5 harfli

asini, sinik, sinil, sinim, sinir, siniş, sinit

4 harfli

sini

Kelime Ara