İçinde TARA geçen kelimeler

İçinde TARA geçen kelimeler 441 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tara aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tara anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde TARA geçen kelimeler

25 harfli

ağırlıksız kesitaraştırma, akut kataral endometritis, akut kataral meme yangısı, arka ayak tarak kemikleri, dört bir taraf (veya yan), el tarak-yan-boğun üstçül, mayın arama tarama gemisi

24 harfli

ağırlıklı kesitaraştırma, bir tarakta bezi olmamak, dirsekçecil-tarak üstçül, elektronik film tarayıcı, gemisini kurtaran kaptan, konjunktivitis kataralis, taraksal-parmaksal tepki, tek taraflı hermafrodizm

23 harfli

baryum antimon tartarat, cankurtaran şamandırası, çarpık dörtken-tarakçıl, çok taraflı nükleer güç, kırk tarakta bezi olmak, ön ayak tarak kemikleri, özel tarama çözünürlüğü, ters tarafından kalkmak

22 harfli

bin tarakta bezi olmak, bir taraflı eşitsizlik, bir taraflı süreklilik, bölgesel çoktaraflılık, çift mercekli tarayıcı, Demetarası katman doku, elektronik film tarama, her tarakta bezi olmak, iki taraflı eşitsizlik, o tarakta bezi olmamak, sol tarafından kalkmak, tek taraflı kriptorşit

21 harfli

ayak tarağı kemikleri, çok taraflı diplomasi, iki üç, iki üç tarama, kel başa şimşir tarak, saydam resim tarayıcı, tarakçıl-ağşak üstçül

20 harfli

Amerikan tarantulası, ayak tarağı yapışımı, cankurtaran kulübesi, çok taraflı antlaşma, dirsekçecil-tarakçıl, enteraljia kataralis, iki taraflı yazdırma, kataral endometritis, larengitis kataralis, malign kataral fever, pazıcıl-tarak üstçül, riske karşı tarafsız, sorun tarama listesi, stomatitis kataralis, tarak ayaklı örümcek, tarama tanı testleri, tarayıcı film aygıtı, tası tarağı toplamak, topolojicinin tarağı

19 harfli

ayak tarak-boğunsal, cankurtaran sandalı, çapraz taralı çizin, gelişimsel katarakt, patlatarak göçertme, uzunlamasına tarama

18 harfli

Avrupa tarantulası, ayak tarak-ortasal, ayak-tarağı kemiği, cankurtaran düdüğü, cankurtaran gemisi, cankurtaran simidi, cankurtaran yeleği, çift taraflı baskı, çok taraflı yardım, diyabetik katarakt, elektrik kataraktı, katarası topraklar, kusturucu tartarat, simpleks-cataralis, sistitis kataralis, taraklama yörüyüşü, taraksı su sümbülü, tarama araştırması, tarama galsama ağı, zıplatarak aktarma

17 harfli

aktif tarafsızlık, alfa ketoglutarat, alfa-ketoglutarat, ayak tarak ağrısı, ayak tarak üstçül, bileksel-taraksal, bir taraflı limit, bir taraflı türev, çok taraflı takas, doğuştan katarakt, el tarak-boğunsal, fesçitarağıgiller, iki tarafı ağızlı, matarak kaldırmak, o taraflı olmamak, Rangifer tarandus, taraçalı konutlar, tarafsızlaştırmak, taraftarlık etmek, taramak (görüntü)

16 harfli

alam taram olmak, alan taran etmek, alan taran olmak, bukanak-tarakçıl, cankurtaran çanı, cankurtaran salı, tarafsızlaştırma, tarak hayvanları, tarak ucu üstçül, tarakdişli ördek, taraklı semender, tarama evrilmesi, taranta örümceği

15 harfli

aranıp taranmak, bellek taraması, bizmut tartarat, dutarağı dutmak, katarakt bıçağı, meslek taraması, postunu taramak, sağlık taraması, siyah tarantula, tara mara etmek, tarafsız açınık, tarak midyeleri, tarak otugiller, tutarağı tutmak, yeniden taramak

14 harfli

arazi taraması, bertaraf etmek, bertaraf olmak, büyük tarakdiş, cankurtaranlık, çevre taraması, çoban kurtaran, çok taraflılık, düzmece tarama, geçmeli tarama, kesitaraştırma, mantara basmak, matarak çıkmak, mekanik tarama, riske tarafsız, sanak-tarakçıl, sapak tarakçıl, satır taraması, sıtarası azmak, taktaraş etmek, taraf gözetmek, ...

13 harfli

alan taraması, alt tarafı ne, ayak tarakçıl, ayak taraksal, bukanak-tarak, demir taramak, erke aktaranı, glutaraldehid, glütaraldehid, görsel tarama, ızgara tarama, kataral yangı, kaytarabilmek, kıyı taraçası, kurtarabilmek, mayın taramak, tarafsız cins, Taraki koyunu, taraklı kepçe, tarama deliği, tarama kafesi

12 harfli

Afşartarakçı, aktarabilmek, anahtarağası, arama tarama, ataraktikler, can kurtaran, çift taraflı, düşey tarama, ıstar tarağı, kaytarabilme, kotarabilmek, kovalı tarak, kurtarabilme, minnettarane, orta tarazlı, polen tarağı, sıtarasızlık, tarak çitmek, tarak dubası, tarak vurmak, taraklımakas, ...

11 harfli

aktarabilme, antikataral, ayak taragı, ayak tarağı, baba tarafı, cangultaran, canğurtaran, cankurtaran, çobantarağı, çok taraflı, deniztarağı, düzentarağı, el gurtaran, el kurtaran, el taraksal, Emici tarak, eşey tarağı, film tarama, kotarabilme, mantarağacı, metaraminol, ...

10 harfli

aktarağacı, alan taran, alt tarafı, arak tarak, aram taram, aran taran, ataraksiya, ayaktarağı, bitaraflık, bitartarat, düz tarama, erkurtaran, evi tarafı, ıstarağacı, kağıtarası, muhataralı, oytarannıh, sıtarassız, tarafından, taraflılık, tarafsızca, ...

9 harfli

abaytaran, ahtaracak, ahtarağaç, aktaracak, ataraksia, el tarağı, farfatara, matarakçı, naştaraba, ön tarama, sıtarasız, sitarabin, şataratlı, tarabuluş, tarak işi, tarak otu, tarak yol, tarakdişi, taraklama, taranağız, taranımak, ...

8 harfli

alataras, baytarañ, bertaraf, eltarağı, fafatara, fefetara, katarakt, Kurtaran, Mataracı, muhatara, paytaran, sımatara, sıtaralı, şamatara, şataralı, tarafdar, tarafeyn, tarafgir, taraflar, tarafsız, taraftar, ...

7 harfli

ahtaraç, aktaraç, aktaran, antaran, astarak, baytara, bıtarak, bitaraf, dantara, dutarak, kantara, kastara, kotaran, lahtara, mastara, matarak, ortarak, ostarak, sultara, suytara, tarabul, ...

6 harfli

ataraç, çatara, çotara, hotara, kotara, matara, ortara, otaran, sıtara, sitara, sutara, taraba, tarabı, taraça, taraka, taralı, tarama, tarana, tarato

5 harfli

taraf, tarah, tarak, taral, taran, taras, taraş, tarav, taraz

4 harfli

tara

Kelime Ara