İçinde URA geçen kelimeler

İçinde URA geçen kelimeler 2073 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ura aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ura anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde URA geçen kelimeler

25 harfli

apertura maksillopalatina, apertura pelvis kranyalis, apertura sinum frontalyum, apertura torasis kaudalis, bütünleyici benlik kuramı, dönemsel bütçeleme kuramı, durağan denge çözümlemesi, durağan olasılıksal süreç, durağan süreli yatırımlar, durduraç ayaklığı direnci, durduraç yuvgu sızdırmazı, duruma özgü kuramlaştırma, el durduracı uyarı imleci, eşit fedakârlık kuramları, eşitsiz değişim kuramları, finansal kuralsızlaştırma, fleksura duodeni kaudalis, fleksura duodenoyeyunalis, geleneksel portföy kuramı, ikinci etkin ücret kuramı, kanser oluşturan bitkiler, ...

24 harfli

apertura nazomaksillaris, apertura pelvis kaudalis, Asteropecten aurantiacus, av vuranın değil, alanın, ayakta (duruş) (durarak), basınç yardımlı durduraç, biçimleyici bilgi kuramı, birim güçlülük kuralları, çoközekli gelişme kuramı, davranışsal firma kuramı, dikenli uyuşturan balığı, dönüşül ödeneklik kuramı, eşdeğişirlik durağanlığı, faiz değerdeşliği kuramı, fleksura sigmoidea penis, gelir dağılımı kuramları, genel ağ iletişim kuralı, gensel süreklilik kuramı, geştalt (öğrenme) kuramı, hippurat hidrolizi testi, insisura nazomaksillaris, ...

23 harfli

Aftalion'un para kuramı, algoritmik bilgi kuramı, altalta yazma kuralları, Astropecten aurantiacus, belitsel kümeler kuramı, Böhm-Bawerk faiz kuramı, cebirsel sayılar kuramı, cehennem çemberi kuramı, cezaları toplama kuralı, Clausewitz Savaş Kuramı, devimsel öncelik kuramı, dikenli-uyuşturanbalığı, doğal uranyumlu reaktör, dünya durdukça durasın!, ekinsel döngüler kuramı, eksik tüketim kuramları, gümrük korunması kuramı, halkbilimsel durağanlık, havalı durduraç dizgesi, ilksavlı kümeler kuramı, insanın türeyimi kuramı, ...

22 harfli

birinci basamak kuramı, birörnek olmama kuralı, durağan durum büyümesi, durağan zaman serileri, durduraç pabucu çenesi, durduraç taban perçini, emme yardımlı durduraç, eşit yarışım kuralları, faktör donanımı kuramı, fleksura diyaframatika, fleksura koli sinistra, genel değilleme kuralı, gönüllü değişim kuramı, Heckscher-Ohlin kuramı, hızbilimsel gaz kuramı, ışığın parçacık kuramı, iletişim kuralı takımı, iletişim kuralı yığını, ilksavlandırılır kuram, incelikli fiyat kuramı, insisura apisis kordis, ...

21 harfli

afura tafura gelmemek, ağız tamburası çalmak, alt epidural anestezi, amaca uygunluk kuralı, Apple iletişim kuralı, aşırı tasarruf kuramı, beklenen gelir kuramı, bölünebilme kuralları, çıkarım kuralı örneği, dört üstü, murat üstü, durağan denge analizi, durağan durum dengesi, durduraç güçlendirici, ekonomik taban kuramı, emperyalizm kuramları, etkin ücret kuramları, fleksura koli dekstra, genelden özele kuralı, Hecksher Ohlin kuramı, insisura interlobares, kardinal fayda kuramı, ...

20 harfli

acı badem kurabiyesi, adlandırma kuralları, akma ve kayma kuramı, altınla ödeme kuralı, artritis suppurativa, bağımlılık kuramları, biçimsel sayı kuramı, birinci eniyi kuramı, birleşik alan kuramı, bütüncü ahlak kuramı, çatal açma kuralları, çöpalcan duraklatımı, değerlendirme kuramı, değerlik bağı kuramı, durağankazan yöntemi, durağanlık koşulları, durduraç düzenleyici, eğilim durağan süreç, eğilim-durağan süreç, eğlenceli duraksatış, elbise dolabı kuramı, ...

19 harfli

apertura nazi ossea, aranı Turanı gezmek, arındırma duralgası, asal sayılar kuramı, at koşturacak kadar, bağıntılılık kuramı, bileşik üçlü kuralı, bir inat, bir murat, Citrus aurantifolia, çöpelcan duraklatan, çözümleme kuralları, dama tahtası kuralı, De Morgan kuralları, değerin emek kuramı, değişmelilik kuralı, dura mater ensefali, dura mater spinalis, durağan aşınma payı, durağan değer iyesi, duraklama noktaları, duraksama sıcaklığı, ...

18 harfli

ağırşaklı durduraç, altın külçe kuralı, arka durak gelişme, artık değer kuramı, birörneklik kuralı, Condylura cristata, çekim alanı kuramı, Dasyatis centroura, DeMorgan kuralları, dırıh dutturamamak, dik duraş durutmak, dikiş tutturamamak, doğal ücret kuramı, dondurarak kurutma, dondurarak saklama, durağanlık bilgisi, duraklamış gelişim, dural akım yöntemi, ele geçirme kuramı, evre sırası kuramı, fark durağan süreç, ...

17 harfli

ağza sıhturamamak, altın para kuralı, antagonizm kuramı, bir karış suratla, bölüşüm kuramları, buyuran, buyurucu, buyurucu kurallar, bütünleşme kuramı, büyük adam kuramı, büyük itiş kuramı, Carassius auratus, Chettusia leucura, civankaşı kundura, coğrafyasal kuram, çevrecilik kuramı, çift metal kuralı, dengelenme kuramı, Doğrukkaracamurat, dönüştürme kuralı, durağan bootstrap, durağan varlıklar, ...

16 harfli

acyo faiz kuramı, akrabalık kuramı, amaçlılık kuramı, ateşine burakmak, “bazy” durakları, benci düş kuramı, Bernoullı kuramı, boğumlama durağı, boş levha kuramı, büyüme kuramları, Citrus aurantium, çamura taş atmak, çanaklı durduraç, çevrim kuramları, çift faiz kuramı, dizimleme kuralı, doğrulama kuramı, doğuran çekirdek, durağan dalgalar, durağan değerler, durağan durumlar, ...

15 harfli

alerjik purpura, anlam kuralları, aracılık kuramı, asık suratlılık, aşamalar kuramı, bağıllık kuramı, beklenti kuramı, Bergmann Kuralı, betek kurakçası, bitik kuraklığı, bölükler kuramı, bromourasil, BU, bulundurabilmek, buluşturabilmek, buruşturabilmek, Büyük Durabeyli, çikolata gurami, çok renk kuramı, değer kuramları, dingdong kuramı, dizileme durağı, ...

14 harfli

ağura yatırmak, alanlar kuramı, araduru kuramı, ardışık kuralı, Aurelia aurata, aykıra toykura, banka murakıbı, benzeti kuramı, biçimsel kuram, bilişim kuramı, bilişsel kuram, bulundurabilme, buluşturabilme, buruşturabilme, buturak dikeni, büzülme kuramı, Cetonia aurata, Cournot kuralı, çamura bulamak, çıkarım kuralı, çizgili gurami, ...

13 harfli

Ampère kuralı, arap buturağı, Aurata aurata, ayırma kuralı, başmurakıplık, başvurabilmek, Bayesçi kuram, boğdurabilmek, Bowley kuramı, bozdurabilmek, buldurabilmek, burarak eneme, burdurabilmek, burgaç kuramı, Büyükdurduran, büyüme kuralı, Carnap kuramı, coşturabilmek, Cramer kuralı, cüzdan kuramı, çamura yatmak, ...

12 harfli

Adler kuramı, ağrı doğuran, ahenk durağı, alfa uranyum, Allen kuralı, altın kuralı, ana yelvuran, arap oturağı, asık suratlı, aşûra buğday, Barutkavuran, başvurabilme, Bayes kuralı, bilgi kuramı, bilim kuramı, boğdurabilme, bozdurabilme, buldurabilme, burantalamak, burdurabilme, buyruk kural, ...

11 harfli

180° kuralı, açık fatura, açık urakus, alan kuramı, alışturacah, altın kural, arkitektura, askın surat, atkı kuralı, avura etmek, benfurakarb, bet suratlı, Bohr kuramı, boksuratmak, boturasamak, buradakinar, buram buram, buyurabilme, Büyükoturak, cüce gurami, çalkaturacı, ...

10 harfli

acı hamura, alafuranga, alan turan, Amphineura, asık surat, Aşağıdurak, Atgalduran, Auramine O, av oturağı, bal gurami, başmurakıp, Bemdemurat, boyunburan, bulsuramak, bunsuramak, burabilmek, buruşturan, calduragin, cura zurna, Çetindurak, dev gurami, ...

9 harfli

5K kuralı, abduraman, acıhamura, adduracak, allampura, añlarurak, at uçuran, Bayduralp, bodurağaç, boş duran, Brachiura, burabilme, buracıkta, burağıntı, burakıntı, burattini, busuramak, buturamak, Buyuransu, curacalık, çalfatura, ...

8 harfli

altkuram, amburada, añarurak, Anoplura, apertura, Arıdurak, armadura, Astacura, baçavura, baladura, banadura, banatura, Başdurak, Baturalp, bilisura, bonadura, bulduraç, burahmak, burakmak, buranmak, cesurane, ...

7 harfli

ababura, Akburak, Akdurak, Akduran, alatura, alavura, Alburak, altjura, aşuraşe, aşuraşı, bandura, bâsurah, Baturay, bolurak, bozurak, bulgura, buradan, burağaç, burağan, buralık, buramaç, ...

6 harfli

albura, algura, azkura, bağura, bodura, buraca, burada, buradı, buralı, burali, burani, burası, buraya, burayı, cabura, codura, curacı, curaki, Curali, çamura, çatura, ...

5 harfli

abura, ahura, amura, Anura, aşura, avura, buraç, burae, burak, bural, buran, burar, burat, çuran, duraç, durag, durak, dural, duram, duran, Duray, ...

4 harfli

bura, cura, çura, dura, fura, gura, hura, Jura, kura, pura, sura, şura, tura, Ural, uram, uran, Uras, uraş, uray, uraz, yura

3 harfli

ura

Kelime Ara