Mİ ile biten kelimeler

ile biten veya sonunda Mİ olan kelimeler 4522 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

mi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. mi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre Mİ ile biten kelimeler

25 harfli

alveoler akciğer amfizemi, anamalın organik bileşimi, antibalistik füze sistemi, aritmetiğin temel teoremi, aygıt sürücüsü ara birimi, baccelli küreksel açı imi, basamaklı taşlama yöntemi, “bazin” tesallübî eritemi, belirginleştirme problemi, besin maddesi gereksinimi, Birinci Meşrutiyet dönemi, boşaltım ve üreme sistemi, Butler ve Moffitt yöntemi, bütçe performans denetimi, çekli ödünç verme yöntemi, damarsal kan gölmeçlenimi, düğmüksü bitkilik köklemi, etki alanı ağacı yönetimi, Gibbs örnekleme benzetimi, Hadamard üç daire teoremi, heceleyerek okuma yöntemi, ...

24 harfli

A.A.A. benzerlik teoremi, ABO kan grupları sistemi, altın giriş-çıkış birimi, ambulakral kanal sistemi, art zamanlı anlam bilimi, azalan bakiyeler yöntemi, bağıttan cayma bildirimi, Banach-Steinhaus teoremi, birincil hemolitik anemi, Brandt-Snedtecor yöntemi, Castaneda boyama yöntemi, Cutter sınıflama yöntemi, çember görüntülük işlemi, değişken çıkarım yöntemi, deri arası emlem yöndemi, deri hipersomatotropizmi, devingen örneklem seçimi, dolaylı translog sistemi, durdurulmuş akış yöntemi, en küçük kareler yöntemi, en yüksek aktarım birimi, ...

23 harfli

Achucarroboyama yöntemi, Ahbap Çavuş Kapitalizmi, ak yuvarsal ateş emlemi, Anadolu muhasebe kalemi, aracılı vergi bildirimi, aritmetik-mantık birimi, ayraçsız yazılış biçimi, Bacon sınıflama yöntemi, bağımsız tarife sistemi, bağımsız tecim değişimi, başaklı su civanperçemi, belirtmesiz isim çekimi, Berger-Bernardo yöntemi, Bessel türetik denklemi, bileşik özellik yüklemi, bireysel istem değişimi, birli çelişirlik eklemi, birli geçerlilik eklemi, bölümlü öğrenme yöntemi, bölünmüş öğeler yöntemi, bölünmüş sınama yöntemi, ...

22 harfli

Abel integral denklemi, afin koordinat sistemi, akışkanlar işleybilimi, anamalcı üretim biçimi, anketleme yöntembilimi, anlamlı sayamak yitimi, art zamanlı dil bilimi, aşırı kursak sindirimi, aşırı sermaye birikimi, ayraçlı yazılış biçimi, bağırsak tepkiç kesimi, Baire kategori teoremi, Banach-Alaoğlu teoremi, Banach-Zareski teoremi, Battese-Coelli yöntemi, belediye eğlence resmi, belirtmeli isım çekimi, Beran eksensel yöntemi, bırakıntı metal kesimi, bildirmelik yükseltimi, bilgi akış hızı birimi, ...

21 harfli

abdominal ovaryektomi, acil durdurma sistemi, açık damlatma yöntemi, akım denkleşim bilimi, amiyeloblastik lösemi, Andrews dosya sistemi, araç değişken yöntemi, ardışık kesme yöntemi, Arnavutluk sosyalizmi, asal sayılar problemi, asgari geçim indirimi, aşırı et pürtüklenimi, Avrupa devlet sistemi, aydınlanma despotizmi, bağdaştırıcı dizilimi, basamakçıklar yöntemi, bir hücreliler bilimi, Bretton Woods Sistemi, buzağı başlangıç yemi, cebirin temel teoremi, çapraz kültür yöntemi, ...

20 harfli

Abel toplama yöntemi, acil soğutma sistemi, açık dolaşım sistemi, açık eşgüdüm yöntemi, AgNOR boyama yöntemi, aktif/pasif yönetimi, ara geçici dengelemi, artek yazılış biçimi, aşırı kursak eritimi, atan damar genişlemi, atomsal kütle birimi, ayak akarcası bilimi, badak torbası kesimi, bağdaşıklık gerinimi, başa bağlı sözdîzimi, bayındırım dengelemi, beyin zarca gölerimi, bildirmelik indirimi, bilgisayar benzetimi, boğmukçul yay kesimi, C.G.S. birim sistemi, ...

19 harfli

abetalipoproteinemi, açık atölye sistemi, açık teklif yöntemi, akciğer kireçlenimi, akciğer kömürlenimi, akord ücret sistemi, aktöre toplumbilimi, alfa lipoproteinemi, Alman merkantilizmi, almaşık renk işlemi, altın kesim yöntemi, altın külçe sistemi, altın sikke sistemi, amaçlılık ruhbilimi, anot aşırı gerilimi, araekyazılış biçimi, aspirasyon amfizemi, aşırı bellek işlemi, atomik kütle birimi, Avrupa emperyalizmi, Avrupa hesap birimi, ...

18 harfli

Abel limit yöntemi, açık hava öğretimi, akustik ses bilimi, alt sınır denetimi, altın para sistemi, anlamdaşlar bilimi, Apolonyüs problemi, aracılık yüklenimi, askerlik ruhbilimi, askıya alma rejimi, aşırı sinir işlemi, Avrupa para birimi, Avusturya slavizmi, ayrıksızlık dönemi, azınlıklar sistemi, bağırsak ğenişlemi, bağırsak sindirimi, bağışıklık sistemi, bağlantı iletişimi, bankacılık sistemi, barsak düğümlenimi, ...

17 harfli

adlandırma bilimi, ağısız aşı emlemi, aile toplumbilimi, ak yuvar eksilimi, akantokeratodermi, akıllı tırnak imi, akyuvar şivşirimi, alacaklı indirimi, Apolonyüs teoremi, arayüzey gerilimi, artıklık denetimi, atmosfer bileşimi, atmosfer denetimi, ayarlama denklemi, bağırsak amfizemi, bağırsak gölerimi, bağırsak yelerimi, bağışıklık bilimi, bağlanım denklemi, bakışım gönderimi, bakışımlı ses imi, ...

16 harfli

(toynbee) denemi, abanık değşilimi, ActiveX denetimi, açıklama yöntemi, açılış dengelemi, açınırlar devimi, açıortay düzlemi, adacık öz emlemi, agamaglobulinemi, ağ dosya sistemi, ahlak eğitbilimi, ak yuvar eriyimi, akciğer amfizemi, Akdeniz girişimi, alan boşluğu imi, altın otomatizmi, alüminyum lehimi, Amerikan devrimi, Amerikan yöntemi, amortisman filmi, ana deniz bilimi, ...

15 harfli

`sonra` gözlemi, adaylık eğitimi, ak altın lehimi, ak yuvar emlemi, ak yuvar türemi, akım denkleşimi, akım yinelenimi, akışkan çevrimi, akız denkleşimi, akyuvar eriyimi, alan eşleme imi, alan yinelenimi, alösemik lösemi, anahtar teslimi, analjezi dönemi, anamal birikimi, anamal devinimi, anestezi bilimi, anlatım titremi, anlatma yöntemi, arakesit işlemi, ...

14 harfli

`önce` gözlemi, Abdimia abdimi, abece öğretimi, açık sözdizimi, açıkhava resmi, afibrinojenemi, ağırlık yitimi, ağkat izlenimi, Aitken teoremi, ak kan sistemi, Akdeniz iklimi, aktarma rejimi, aktif hiperemi, aktif yönetimi, akyuvar geçimi, alan yerbilimi, Amerika bademi, analiz yöntemi, anevrizmektomi, Ankara çiğdemi, anlatım bilimi, ...

13 harfli

abece yöntemi, açılış kesimi, adrenalektomi, Aedes ingrami, afin denklemi, akarsu bilimi, akciğer ödemi, akıntı bilimi, akış denetimi, akma gerilimi, akma gerinimi, akyuvar üremi, alan denetimi, alarm sistemi, Allah taksimi, Amasya Tamimi, ambar yöntemi, amino asidemi, aramal istemi, Arşimed cismi, artlaç deyimi, ...

12 harfli

2SLS yöntemi, 3SLS yöntemi, abaza kesimi, Abel teoremi, acı kesilimi, açık ekonomi, aglossostomi, ahlak bilimi, aile eğitimi, akımyönelimi, alan gözlemi, alın düzlemi, altın dilimi, altın lehimi, altun emlemi, aluminotermi, anlam bilimi, anlam birimi, anma yöntemi, arteryektomi, arz denklemi, ...

11 harfli

ABC yöntemi, ABM sistemi, ad değişimi, âdet kesimi, ağ yönetimi, ağaç bilimi, ağız dönemi, ağnam resmi, ağrı kesimi, ağrı yitimi, aile hekimi, akım verimi, alan seçimi, alfa dönemi, Alp sistemi, altküme imi, anjiyostomi, anterostomi, antropotomi, arteryotomi, avşarkilimi, ...

10 harfli

acı yitimi, açı çekimi, aile filmi, albüminemi, alg bilimi, Alman kemi, anizokromi, anjiyotomi, apisektomi, arka resmi, av mevsimi, ay çevrimi, ay takvimi, ayar resmi, aygıt ismi, azoospermi, azot eğimi, bal gurami, balık yemi, Barr cismi, baş bilimi, ...

9 harfli

Abdüssami, Abdüssemi, acıyitimi, ad bilimi, ad çekimi, ağaç nemi, aile ismi, amilazemi, ammonyemi, ana rahmi, anemogami, anhidremi, anizogami, anoftalmi, ara filmi, artrotomi, asetonemi, Aslancami, astronomi, av dönemi, av verimi, ...

8 harfli

adçekimi, aglisemi, agronomi, allogami, anoksemi, antinomi, artı imi, B birimi, baragami, başresmi, bell imi, biyonomi, biyoşimi, bölü imi, buftalmi, değerimi, dikotomi, disritmi, egzogami, ekzogami, el ekimi, ...

7 harfli

A filmi, Adacami, akademi, Alacami, alogami, amonemi, anatomi, apogami, ara imi, aspermi, azotemi, B filmi, bağdemi, Bayrami, çimçimi, dedi mi, degirmi, değermi, değirmi, dimdimi, ekonomi, ...

6 harfli

a`zamî, Akcami, alşimi, ancami, aritmi, astomi, aştami, behimi, bidemi, bitemi, dayimi, deermi, dizomi, dolomi, drahmi, ekmêmi, el imi, endemi, eskemi, gadimi, garami, ...

5 harfli

acemi, agami, akemi, anemi, Arami, azami, bekmi, Cezmi, cirmi, çetmi, daimî, darmi, değmi, depmi, dêrmi, ecemi, egemi, eğemi, elemi, ey mi, Fehmi, ...

4 harfli

ammi, Azmi, cami, cemi, cimi, çami, dâmi, demi, dimi, elmi, emmi, femi, gemi, gımi, gimi, gomi, hami, hemi, himi, ilmî, irmi, ...

3 harfli

ami, emi, imi

2 harfli

mi

Kelime Ara