öbek

öbek, -ği

a. 1. Küme: “Bahçeye iner, bir çiçek öbeğinin dibinde bir hasır iskemleye otururdu.” -F. R. Atay. 2. gök b. Genel olarak yaş, kimyasal yapı, uzay dağılımları ve hızları bakımından benzer özellik gösteren yıldızlar veya yıldızlar kümeleri. 3. db. Özne, yüklem veya çeşitli tümleçlerle birlikte kullanılan sözlerin bütünü: Özne öbeği. Yüklem öbeği.


öbek Fr. Groupe
öbek

Tomurcuk.


öbek

Sürülmüş, samanından ayrılmamış tahıl yığını.


öbek İng. block

Teknik ya da mantıksal nedenlerle bir birim gibi düşünülen ve işlem gören bir tutanak dizgisi, sözcük dizgisi ya da damga dizgisi, özellikle mıknatıslı kuşak üzerindeki bilginin, kuşak deviniminin başlamasıyla durması arasında, aralıksız, bir seferde okunan kesimi, bk. mantıksal tutanak, fiziksel tutanak.


öbek İng. block
öbek Fr. groupe

Kendileri esasen birim sayılan kelimelerin, aralarında meydana getirdikleri ikinci dereceden birimlere denir. Bu birimlerin dayanağı anlam, kuruluş, ses görünüşü, taylam, vurgu, tartı, ton olduğuna göre öbekler türlü adlar alır: Anlam öbeği, Sözdizimi öbeği, Ses öbeği, Sesli öbek, Taylam öbeği, Vurgu öbeği, Tartı öbeği, Ton öbeği ( Bu kelimelere bakınız ).


öbek İng. group

Bir çarpım işlemi altında kapalı kalıp her öğesinin evriğini içeren, birim işlerli öğeler kümesi.


öbek İng. group

1. Görülür bir biçimde birbiriyle az çok sıkı bağlılığı olan çokluk. 2. Toplumbilimin temel kavramı olarak: Toplumun en dar biçimine verilen ad.


öbek İng. group

Her öğenin tersini ve öteki öğelerle birleşkesini kapsayan aynı yapıdaki öğeler topluluğu.


öbek İng. population

Genel olarak, yaş, kimyapı, uzay dağılımları ve hızları bakımından benzer özellik gösteren dizgelere (özellikle Samanyoluna) ilişkin yıldızlar kümesi. Öbek I yıldızları, Samanyolu düzlemi yöresine dağılmış, daha çok sarmalın (spiral) kollarında yığılmış yavaş yıldızlar; Öbek II yıldızları, Samanyolunun dışına doğru dağılmış, dikeyhızları yüksek (50 km/sn, den fazla), çoğu RR Lyr tipinde olan yıldızlardır.


öbek

bk. grup, kelime grubu.


öbek İng. group

Bir ya da birden çok Özellikleri ortak olan öğeler, bireyler ya da gözlemler kümesi.


öbek İng. group

Tüm öğeleri tersinir olan tekçe.


öbek İng. class

Herhangi bir sayıda - -sıfır, sonlu ya da sonsuz- - öğeden oluşan soyut nesne.


öbek İng. set

Ayırt edici kuralıyla ötekilerden ayrılan ve belli sayıda birimden oluşan nesneler ya da birimler topluluğu.

I) Ekmek. (Ahırlıkuyu *Haymana -Ankara)

II) Saman yığını. (Üreğil *Çankaya -Ankara)


Öbek Köken: T.

Cinsiyet: Erkek Yığın, takım, grup.


öbek için benzer kelimeler


öbek, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'b', 'e', 'k', şeklindedir.
öbek kelimesinin tersten yazılışı kebö diziliminde gösterilir.