OM ile biten kelimeler

OM ile biten veya sonunda OM olan kelimeler 576 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

om aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. om anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre OM ile biten kelimeler

25 harfli

aykırı vestibüler sendrom, benign kutan histiyositom, botriyoid rabdomiyosarkom, juvenil aponörotik fibrom, kötücül pleomorfik adenom, oral eozinofilik granülom

24 harfli

hemolitik-üremik sendrom, hipereozinofilik sendrom, kolanjiyohücresel adenom, lipomobilizasyon sendrom, nonkromafin paragangliom, psammomamatöz meningiyom, psödohepatorenal sendrom, skuamöz hücreli karsinom, yerinde sınırlı karsinom

23 harfli

adenoid kistik karsinom, bakteriyel psödomisetom, embriyonel nefroblastom, en iyi yaklaşan polinom, hepatohücresel karsinom, kalpte doğuştan hematom, keratinize ameloblastom, pendilöz yumuşak fibrom, submetasentrik kromozom

22 harfli

bazal hücreli karsinom, beyaz-granüllü misetom, çok değişkenli polinom, embriyonel adenosarkom, Fanconibenzeri sendrom, felin ürolojik sendrom, fibrovasküler papillom, Hodgkin benzeri lenfom, olfaktorik nöroblastom, paraneoplastik sendrom, siyah-granüllü misetom, yassı hücreli karsinom

21 harfli

aktinomikotik misetom, araknoit fibroblastom, epiteliotropik lenfom, esteziyonöroepitelyom, hepatohücresel adenom, iyicil sementoblastom, karakteristik polinom, lenfoepiteliyal timom, maduromikotik misetom, meduller paragangliom, paratrikiyal karsinom, parmak arası granülom, parosteal osteosarkom, poliglandüler sendrom, trigonometrik polinom

20 harfli

adenokistik karsinom, akrosentrik kromozom, bazal hücreli adenom, dev foliküler lenfom, eozinofilik granülom, geri kalmış kromozom, kistik adenokarsinom, metasentrik kromozom, polisentrik kromozom, telosentrik kromozom, tüberküloit granülom, ultraküresel polinom

19 harfli

anjiyolipoleyomiyom, embriyonel karsinom, esteziyonöroblastom, granülositik sarkom, hemanjiyoendotelyom, hepatokutan sendrom, hiperestezi sendrom, indirgenmiş polinom, kalsifiye epitelyom, meduller kromafinom, multilobuler osteom, paratrikiyal adenom, parmak arası fibrom, posteriyör stafilom, postravmatik sarkom, spinal nefroblastom, tendovaginal higrom, türedışı, heteronom

18 harfli

bakteriyel misetom, bulaşıcı epitelyom, dev hücreli sarkom, hemanjiyoperisitom, koryonik epitelyom, koryonik karsionom, odontoameloblastom, spermatik granülom, vestibüler sendrom

17 harfli

akinetik kromozom, aksesuar kromozom, aponörotik fibrom, asentrik kromozom, embriyonel nefrom, hemorajik sendrom, karsinoid sendrom, kiral karbon atom, kistadenokarsinom, kolanjiyokarsinom, navikular sendrom, oligodendrogliyom, osteokondrosarkom

16 harfli

apokrin karsinom, astrositik gliom, cebirsel polinom, foliküler lenfom, harmonik polinom, hemanjiyoblastom, homolog kromozom, işlevsel semptom, kompleks odontom, kondroendotelyom, lenfangiyosarkom, medulloepitelyom, müsinöz karsinom, nefrotik sendrom, nükleofilik atom, objektif semptom, ömikotik misetom, perirenal higrom, rabdomiyoblastom, simetrik polinom

15 harfli

adenomiyofibrom, anjiyoleyomiyom, anjiyomiyolipom, asiner karsinom, asinöz karsinom, birincil glokom, enterosöl sölom, feokromoblastom, hemanjiyosarkom, iyonlaşmış atom, karesel polinom, kranyofaringiom, mikotik misetom, multipl miyelom, nörofibrosarkom, öploit kromozom, rabdomiyosarkom, sebaseöz adenom, silyar karsinom, siringokarsinom, skiröz karsinom, ...

14 harfli

dermatomiyotom, fat cowsendrom, halka kromozom, heterokromozom, ikincil glokom, ilâve kromozom, kılçıksız brom, kırmızı fantom, kordoepitelyom, koryoepitelyom, kötücül lenfom, leyomiyosarkom, medulloblastom, nodüler lenfom, nörosekretozom, osteoit osteom, sementoblastom, tübüler adenom, uyarılmış atom, üremik sendrom, yalancı lenfom, ...

13 harfli

adenokarsinom, aktinomisetom, anjiyokeratom, çoklu miyelom, dermatofibrom, diploit genom, diplokromozom, feokromositom, fibrokarsinom, fibropapillom, gangliyonörom, gonadoblastom, hepatoblastom, heterofagozom, karsinosarkom, keratoakantom, kistik adenom, kordokarsinom, koryokarsinom, kuasi-polinom, lenfoid timom, ...

12 harfli

adenokondrom, ameloblastom, androblastom, anjiyofibrom, anjiyosarkom, arenoblastom, arjentafinom, elastofibrom, fibroblastom, fibrokondrom, hemidesmozom, hemidezmozom, hidrogenozom, hidrojenozom, koligranülom, kondrosarkom, miksokondrom, miyelosarkom, nefroblastom, osteoblastom, osteoklastom, ...

11 harfli

adamantinom, adenolenfom, aktinomikom, anjiyomiyom, disgerminom, fagolizozom, fibrosarkom, glomanjiyom, hetero atom, izokromozom, karboksizom, kolesteatom, koryoadenom, lenfangiyom, lenfosarkom, metapodozom, miksofibrom, miksosarkom, miyelolipom, miyoblastom, nöroblastom, ...

10 harfli

adenolipom, ankilostom, astrositom, brodifakom, diktiyozom, embriyotom, epiteliyom, eşkromosom, fibrolipom, fibromiyom, glukagonom, hemanjiyom, hematokrom, histerozom, kamerostom, kemodektom, kilangiyom, kistadenom, liposarkom, mastositom, meningiyom, ...

9 harfli

adenokrom, bazaliyom, biyostrom, çernozyom, ekkondrom, ekstruzom, enkondrom, enterotom, ependimom, ferrokrom, fragmozom, gangliyom, gastrinom, gastronom, gram atom, heteronom, insülinom, kinetozom, laktokrom, leyomiyom, limnodrom, ...

8 harfli

amfidrom, amfistom, Angstrom, astronom, biyokrom, çıtırbom, dentinom, dermatom, desmozom, dezmozom, diplozom, diyadrom, elaiozom, fikokrom, fitokrom, fizostom, germinom, glikozom, granülom, hamartom, hibridom, ...

7 harfli

akantom, akrozom, aksiyom, anadrom, anjiyom, avtosom, bazilom, blastom, CARICOM, CENTCOM, com com, endozom, EURATOM, fagozom, feokrom, fetotom, gom gom, gonozom, hematom, hepatom, homonom, ...

6 harfli

adenom, aterom, ayanom, custom, çomçom, çonçom, deyyom, distom, domdom, edocom, epizom, fantom, fibrom, glakom, glokom, higrom, homhom, klorom, kondom, kordom, koryom, ...

5 harfli

bilom, biyom, cicom, dêyom, dîyom, füzom, genom, gogom, hamom, horom, hücôm, iprom, jenom, kokom, lipom, lökom, luzôm, miyom, monom, nörom, rizom, ...

4 harfli

anom, atom, boom, brom, doom, krom, toom

3 harfli

bom, com, çom, dom, gom, hom, kom, lom, nom, rom, som, şom, tom, yom, zom

2 harfli

om

Kelime Ara