MA ile biten kelimeler

MA ile biten veya sonunda MA olan kelimeler 8496 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre MA ile biten kelimeler

25 harfli

ağırlıksız kesitaraştırma, alkalili kabuksuzlaştırma, aşırı saldırgan fiyatlama, bağlayıcı olmayan anlaşma, dengeli ekonomik kalkınma, dengeli iktisadi kalkınma, dışsatımda alacaklandırma, doğrudan erişimli saklama, durum saptayıcı araştırma, duruma özgü kuramlaştırma, elektrikli parlaklaştırma, elektriksiz nikel kaplama, engelleyici fiyatlandırma, Fejer anlamında yakınsama, fena veya kusurlu kaynama, filogenetik sınıflandırma, finansal kuralsızlaştırma, ısılyoğruk renkli saptama, ışık düzengeciyle kararma, kapalı zarf usulü artırma, kapsamlı kırsal tasarlama, ...

24 harfli

ağırlıklı kesitaraştırma, altın karşılığı borçalma, aralık içinde dalgalanma, basınçlı havayla soğutma, beslemeyi eslemeden alma, bölütleyici yapılaştırma, çift resimli canlandırma, çok vardiyalı çalıştırma, çok yöneticili kopyalama, çoklu yeniden etkin olma, dışalımda alacaklandırma, fırın atmosferi ayarlama, göğüs çaprazında savunma, güçlendirilmiş açındırma, ışık düzengeciyle açılma, iki kesime bölmeli arama, karşılaştırmalı sıralama, kemoheterotrof organizma, kurşun yunağında tavlama, noktalı açılma - kararma, ortalama üstikisel sapma, ...

23 harfli

açık gözenekli cilalama, ağartılı balgam çıkarma, aktif temelli pazarlama, alkalili passızlaştırma, baldırcıl kepekli çakma, barış için güç kullanma, bindirmeli kaynak yapma, birleşik standart sapma, biyolojik sınıflandırma, bulgu belgesine elkoyma, bulgu belgesini aktarma, çeyrekliklerarası sapma, dalgacık temelli sınama, dar aralıkta dalgalanma, dış kazıkta bacak kapma, düzenli ulusal başvurma, elektrikli kaynak yapma, elektrikli tunç kaplama, elektronik film saptama, etkileşimli oturum açma, halk yaşamını araştırma, ...

22 harfli

altıgenli sık doldurma, alûvyonlaşma, lığlanma, ayrıntılarıyla anlatma, basamaklı renksiz kama, basım yoluyla çoğaltma, başkası adına davranma, beklenen hakkı aktarma, birleştirerek yazdırma, boyunluluk, boyun olma, bölgesel fiyatlandırma, bulgu belgesine elatma, bulgulardan yararlanma, burulma yaylı askılama, davranışsal dalgalanma, değişken fiyatlandırma, değiştirilmiş ortalama, derinlemesine kaydırma, devingen bellek ayırma, devingen kaynak ayırma, dışsal dış kaynaklanma, döl yatağına tohumlama, ...

21 harfli

ağ konuk oturumu açma, alacaklılarla anlaşma, antijenik farklılaşma, ara değerli borçlanma, aritmetiksel kaydırma, arterya genus suprema, asitlendirilmiş krema, ayak dışıyla durdurma, betimleyici araştırma, bir hücreli organizma, biryapımlı karbonlama, boyundurukla bastırma, bölütleyici tanımlama, bulgu belgesini bozma, çağrı üzerine çalışma, çağrışımsal yanılsama, çift elle top aktarma, çiftağırşaklı kavrama, değiştirmeli çoğaltma, devingen bellek atama, dıştan tek ayak kapma, ...

20 harfli

açığa dayalı harcama, açık (gergin) atlama, açınlayıcı araştırma, ağaç yapısında arama, ardıl standart sapma, asit hamurla paklama, asitli derin dağlama, aşırı balık stoklama, ayak içiyle durdurma, ayak uçlarında koşma, ayrımsal kataloglama, bağıl standart sapma, bağımsız antogonizma, bağlantılı sınıflama, basınç kaynağı yapma, Berlin usulü yatırma, bir potalı kalaylama, birimsel programlama, birinci tür durdurma, bulaştırıcı açıklama, but yarması pastırma, ...

19 harfli

adımsal model kurma, alacağı hızlandırma, alkalili kabuk alma, alt dönüşül tavlama, alüminyumla sırlama, ayrıcalığı kaldırma, ayrıntılı sınıflama, bağlantısız konuşma, bağlantıyı kaldırma, basamaklı sayıtlama, biriktirmeden cayma, biyolojik yarılanma, borçlanımda bulunma, bölgelik aydınlatma, burundan soluk alma, büyük çaplı kabarma, Cholesky çarpanlama, çevrinmeli kaydırma, çıkarımsal yapılama, çift yönlü penalama, çoklu karşılaştırma, ...

18 harfli

abanıkta soluklama, açık uçlu kiralama, açıklanmamış sapma, açılı kötü kaynama, açınıkta soluklama, adam adama savunma, ağır sıvıda ayırma, ağırlıklı ortalama, ağızdan soluk alma, alfabetik sıralama, alın kaynağı yapma, andiçmeden kaçınma, anlamsızlaştırılma, antlaşmaya katılma, aralıklı alıştırma, aritmetik ortalama, askerden arındırma, aykırı katmanlaşma, bacaklarla tutunma, bakır-krom kaplama, belgesel araştırma, ...

17 harfli

abecesel sıralama, Acanthocheilonema, acil servis arama, açık kapı bırakma, açılışta özsınama, adımsal algoritma, aktif bağışıklama, aktif metabolizma, akuatik organizma, alafrangalaştırma, aldatmalı anlaşma, alelade pazarlama, alıcılara oynatma, alkalili pas alma, alttan aydınlatma, anaerob organizma, anaerobik ayrışma, anamalcı planlama, anlatımlı tonlama, apokrin salgılama, ark kaynağı yapma, ...

16 harfli

abalama gabalama, açıklanmış sapma, açılma - kararma, ağır suç uydurma, akortsuzlaştırma, akrobatik atlama, akut ışınımlanma, alaturkalaştırma, alkaliIi dağlama, altın yaldızlama, anayasallaştırma, anlamsızlaştırma, aortik anevrizma, ardalık kaldırma, ardarda onaylama, ardışık uyarlama, ardışık yaklaşma, art damaklılaşma, artdamaksıllaşma, aşağıya kaydırma, aşamalı su basma, ...

15 harfli

açıklanan sapma, aerob organizma, akılsallaştırma, akışkanlaştırma, akkorlaştırılma, akşamdan akşama, alacaklarıdırma, alan başı yapma, alfa çarpanlama, alttan ışıklama, ambarda kurutma, amonyaklaştırma, anlamlandırılma, anlayışsızlaşma, anotsal dağlama, antijenik kayma, aptallaştırılma, ara metabolizma, arabelleğe alma, aracıya bırakma, ardıl çıkarsama, ...

14 harfli

abanozlaştırma, açık yargılama, açıklaştırılma, açıktan atanma, adımlı sıçrama, adına davranma, adına imzalama, ağaçlandırılma, ağdalaştırılma, ağırlaştırılma, aksonla taşıma, alacaklandırma, alafrangalaşma, alaşım kaplama, alazlı kaplama, alazlı tavlama, alçak kabartma, alıklaştırılma, Amerikalılaşma, amilen koklama, anıtlaştırılma, ...

13 harfli

Abramis brama, acılaştırılma, acımasızlaşma, acil durdurma, açık antlaşma, açık arttırma, açıktan atama, açılı kaplama, addan sakınma, adım kaydırma, adımlı atlama, aerosol krema, ağaca tapınma, ağır suç atma, ağızdan dolma, ağızdan kapma, ağrılı ıkınma, ahmaklaştırma, akkorlaştırma, akortsuzlaşma, aktif taşınma, ...

12 harfli

ablavutlaşma, abuklaştırma, açığa alınma, açık artırma, açık duruşma, açık harcama, açıklaştırma, açıklattırma, açısal sapma, adlandırılma, afallaştırma, agızlı kazma, ağ oluşturma, ağaç kaplama, ağaç kurutma, ağaç yaslama, ağaçlandırma, ağaçsızlanma, ağdalaştırma, ağır otlatma, ağırlaştırma, ...

11 harfli

abanıklaşma, abanozlaşma, abazanlaşma, acı kavrama, acılaştırma, acındırılma, açığa vurma, açık oylama, açık prizma, açık tanıma, açınıklaşma, açkılatılma, adam taşıma, adsorplanma, afacanlaşma, aforozlanma, ağaç koruma, Ağaçta olma, ağılandırma, ağırlıklama, akıllılaşma, ...

10 harfli

acıkıntıma, açığa alma, adam adama, adam tutma, adlandırma, adlaştırma, aforozlama, afsunlanma, afyonlanma, ağır basma, ağma dağma, ahmaklaşma, ak paklama, akçıllanma, akçıllaşma, akıcılaşma, akkorlaşma, aklaştırma, akortlanma, akortlatma, aksoplazma, ...

9 harfli

aba tutma, abandırma, abartılma, abuklaşma, acarlaşma, acıktırma, acındırma, açıklanma, açıklaşma, açıklatma, açımlanma, açındırma, açkılanma, açkılatma, açtırılma, adaklanma, addolunma, afallaşma, afallatma, affolunma, afsunlama, ...

8 harfli

abohlama, abuklama, acı elma, acıkılma, acılanma, acılaşma, acınılma, acıtılma, açadurma, açıklama, açımlama, açınsama, açkılama, adaklama, adımlama, afallama, aforizma, ağaçlama, ağalanma, ağarlama, ağılanma, ...

7 harfli

abartma, Acıelma, acılama, açılama, açtırma, adenoma, adlanma, adlaşma, adsayma, affolma, agalama, agdırma, agulama, ağartma, ağdırma, ağdurma, ağılama, ağlanma, ağlaşma, ağlatma, ağrıtma, ...

6 harfli

abanma, abrama, acalma, acıkma, acınma, acıtma, açılma, açınma, adanma, adatma, adlama, ağarma, ağduma, ağınma, ağırma, ağlama, ağnama, ağrıma, ahıtma, ahlama, ahutma, ...

5 harfli

abama, acama, acıma, açıma, adama, alama, alıma, arama, aroma, artma, Asıma, aşama, atama, avkma, ayama, bakma, balma, banma, barma, basma, batma, ...

4 harfli

açma, agma, ağma, ahma, akma, alma, amma, anma, arma, asma, aşma, atma, ayma, azma, bama, buma, cama, cıma, cima, cöma, cuma, ...

3 harfli

ama, BMA, ema, IMA, ima, oma, uma, VMA

2 harfli

ma

Kelime Ara