benzeşim

benzeşim

a. 1. Bazı ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşme, analoji. 2. mat. İki şeklin kenarlarının uzunlukları arasındaki oran değişmemekle birlikte, karşılıklı açılarının eşit bulunması durumu, benzer.


benzeşim Fr. Parité
benzeşim İng. analogy

1. (Eukleides'te) İki ya da daha çok çift terimleri ikişer ikişer birleştiren ilişkinin özdeşliği; özellikle: matematik oranlar. 2. (Aynı anlamda, ama somut olarak) Aralarında aynı bağıntı bulunan terimler dizgesi. 3-İki oranın benzerliği, eşitliği. 4- Birbirine -> benzeşen organların ilişkisi. (Ör. insanda kolun kuşun kanadına benzer oluşu.) 5- Genel görünüşünde birbirine benzemeyen ve aynı kavram altına konamayan şeyler arasında az ya da çok uzaktan benzerlik. Birçok belirtilerde uygunluk. 6- Benzerliği bilgi ilkesi ve kaynağı olarak kullanma. (Ör. Benzerliklere dayanarak çıkarım yapma.)


benzeşim İng. similarity

Doğabilimsel yapılan, özellikleri ya da uzbilimsel davranışları açısından benzerlik gösteren nesneler ya da olaylar.


benzeşim İng. homothety

Benzeşim dönüşümü altında iki uzambiçimin birbirlerine dönüşmesi.


benzeşim Osm. müşabehet

(matematik)


benzeşim İng. analogy

Bir alanda tam bir düzenlilik olduğu ya da aynı nedenlerin benzer sonuçlar verdiği ilkesinden yola çıkarak, tam benzerliklere dayanan bilgi üretme yöntemi.


benzeşim Osm. mümasele

bk. eşitleme.


benzeşim için benzer kelimeler


benzeşim, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'n', 'z', 'e', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
benzeşim kelimesinin tersten yazılışı mişezneb diziliminde gösterilir.