İçinde AK geçen kelimeler

İçinde AK geçen kelimeler 46831 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde AK geçen kelimeler

25 harfli

abecesayısal damga takımı, adım (veya adımını) atmak, ağzına bir lokma koymamak, ağzına yüzüne bulaştırmak, ağzından baklayı çıkarmak, ağzını açıp gözünü yummak, akacak kan damarda durmaz, akalınlı deniz kırlangıcı, akaryakıt tüketim vergisi, akciğer damar şavk yazımı, akciğer kelebek hastalığı, akciğer solucan hastalığı, akciğersiz semendergiller, akıl yaşta değil baştadır, akımölçümsel eşdeğerleyim, aklıma gelen başıma geldi, aklını (bir şeyle) bozmak, aklının terazisi bozulmak, akut kataral endometritis, akut kataral meme yangısı, akut sümüksü endometritis, ...

24 harfli

acı çekmek (veya duymak), açığa çıkarıcı faktörler, ağ atmak (veya bırakmak), ağa borç eder, uşak harç, ağız (veya ağzını) açmak, ağlamakla yâr ele girmez, ağzında bakla ıslanmamak, ağzından lokmasını almak, ak akçe kara gün içindir, ak kuyruk sokumlu ebabil, akarsuyun aşındırma gücü, akarsuyun sürükleme gücü, akciğer perküsyon sahası, akciğer strongiloidozisi, akıl [us] dişi gömüklüğü, akımmıknatıssaI birimler, akla gelmeyen başa gelir, aklı (bir şeye) takılmak, aklını başka yere vermek, akral yalama dermatitisi, aksiliği üstünde (olmak), ...

23 harfli

AB ortaklık anlaşmaları, ABD dışişleri bakanlığı, abdestsiz yere basmamak, acıklı başta akıl olmaz, açık ocak işletmeciliği, açıktan (para) kazanmak, adımlarını sıklaştırmak, ağır ve sakıncalı işler, ağrılı dışlak düz taban, ağzı dolu dolu konuşmak, ağzı kulaklarına varmak, ağzının içine baktırmak, ağzının tadını kaçırmak, ak yuvarsal ateş emlemi, Akabane virüs hastalığı, akciğer karsinomatozisi, akciğer kurdu hastalığı, akciğer toksoplasmozisi, akciğer toplardamarları, Akdeniz bitki topluluğu, akım derken bokum demek, ...

22 harfli

Abel yakınsaklık testi, acı bakla zehirlenmesi, açlıktan nefesi kokmak, agangliyonik megakolon, ağırşaklı kömür kesici, ağzına bir kemik atmak, ağzını dilini bağlamak, ahı gitmek vahı kalmak, âile malları ortaklığı, Akaike bilgi ölçütleri, akarsu-buzul biçimleri, akaryakıt tüketim fonu, akbant kuyruklu kartal, akciğer-kalp hastalığı, akciğerli salyangozlar, akciğerli-salyangozlar, akciğerzarı, göğüszarı, akçalı hakkın aktarımı, akıl hocalığı taslamak, akıl kişiye sermayedir, akıl para ile satılmaz, ...

21 harfli

AB akdeniz politikası, abecesel damga takımı, abluka altında tutmak, aburga altına alınmak, açık dağıtıcı ışıldak, ad kayıt istek paketi, ad sorgu istek paketi, ad urmak, (ad vurmak), adamakla mal tükenmez, adını ...-ye çıkarmak, adil yargılanma hakkı, Afrika cırtlak sıçanı, agrusal-sağrak altsal, ağıla avluya sığmamak, ağız tamburası çalmak, ağızdan gububuk akmak, ağzından çıt çıkmamak, ağzının kâhyası olmak, ak kanatlı tarla kuşu, ak sırtlı kuyrukkakan, ak üçgül zehirlenmesi, ...

20 harfli

AB ortak karar usulü, açıklar livası olmak, açıklığa kavuşturmak, adını ağzına almamak, Afrika cırlak sıçanı, afyonu başına vurmak, ağaç işleme makinesi, ağdık ağdık konuşmak, ağız tadı ile satmak, ağzında yaş kalmamak, ağzından inci saçmak, ağzını poryaza açmak, ahını yerde koymamak, ak kuyruklu kız kuşu, ak yakalı sinekkapan, ak yuvarcalı et urca, ak-yakalı sinekkapan, akademik kitaplıklar, akantoşeilonemiyozis, akarca su, (akar su), akarı kokarı olmamak, ...

19 harfli

AB Bakanlar Konseyi, abızamzak çamkavak, abuk sabuk konuşmak, acısı ortaya çıkmak, acısına dayanamamak, açık ardışık taslak, açık saçık konuşmak, adam içine karışmak, ağaçişleri makinesi, ağzı dili bağlanmak, ağzı kulağına yakın, ağzına ... koymamak, ahlaksal sorumluluk, ahmak yerine koymak, ak alınlı büyük kaz, ak alınlı küçük kaz, ak gerdanlı ötleğen, ak sıcaklık aralığı, ak yuvar artımsızlı, ak yuvarcıl korunum, Akaike bilgi ölçütü, ...

18 harfli

abambulakral bölge, ablukayı kaldırmak, abuzamzak kayabaşı, acırmak, (acurmak), acmak, (açmak (I)), açık kapı bırakmak, açık ocak basamağı, açık satak belgiti, açıktan para almak, adambulakral bölge, adçekmeyi kazanmak, adda öncelik hakkı, adı bile okunmamak, adı (bile) olmamak, adımını attırmamak, adımını geri atmak, affınıza sığınarak, afiyet üzere olmak, ağaç tahtakuruları, ağır kayba uğramak, ağırşaklı durduraç, ...

17 harfli

24 Ocak Kararları, 6-deoksi galaktoz, aciz içinde olmak, açık kapı bırakma, adam içine çıkmak, adaylığını koymak, adı deliye çıkmak, adı kötüye çıkmak, adımını tek atmak, afra tafra yapmak, afrikalılaştırmak, agrusal-sağraksal, ağır sulu reaktör, ağrıma asalakları, ağza sıhturamamak, ağzı kulaklarında, ağzına gem vurmak, ağzına yakışmamak, ağzından kaçırmak, ağzını yansılamak, ağzını yanşalamak, ...

16 harfli

abartılı oynamak, abdesti bozulmak, acığını çıkarmak, acıhcıcıh yapmak, acısını çıkarmak, açığını çıkarmak, açıklık kazanmak, adahlu, (adaklu), Adana Mutabakatı, adımlarını açmak, adını bağışlamak, afal afal bakmak, ağaç tahtakurusu, ağırşaklı kırıcı, ağırşaklı süzgeç, ağız bağı yapmak, ağlayıp sızlamak, ağzı açık kalmak, ağzına taş almak, ağzını bağlatmak, ahireti boylamak, ...

15 harfli

abanozlaştırmak, abartıyı basmak, abaz abaz olmak, abiyotik faktör, ablukayı yarmak, abstraksiyonist, abstraksiyonizm, aç susuz kalmak, açıklama yapmak, açıklaştırılmak, açıktan atanmak, açılıp saçılmak, adalet dağıtmak, adı belli olmak, adı kaldırılmak, afı kafı yutmak, afyonu patlamak, ağaçkakangiller, ağaçlandırılmak, ağalık taslamak, ağdalaştırılmak, ...

14 harfli

abdesti kaçmak, abrukaya almak, acabada kalmak, acımasızlaşmak, acısına yutmak, aç açık kalmak, açığını aramak, açığını bulmak, açıktan atamak, açısal uzaklık, adam kullanmak, adamdan saymak, adapte olunmak, Adatoprakpınar, adı sanı olmak, adıgıyın atmak, adını çıkarmak, afaangı artmak, afkanı kalkmak, ağaç tarlakuşu, ağara yatırmak, ...

13 harfli

abarot satmak, abazan kalmak, abdest bozmak, abırcın olmak, ablavutlaşmak, abraş oturmak, absorbe olmak, abuklandırmak, abuklaştırmak, acelesi olmak, acı bakla özü, acıklandırmak, acısını almak, açığa alınmak, açık konuşmak, açıklaştırmak, açıklattırmak, açıktan almak, açkı makinesi, adamcıllanmak, adanmış vakıt, ...

12 harfli

abanozlaşmak, abazan olmak, abazanlaşmak, abdest almak, abezan olmak, aborda olmak, Abrak sığırı, abraş kurmak, abstraksiyon, acayip olmak, acebe kalmak, acemi çaylak, acığı tutmak, acılaştırmak, acındırılmak, acıya koymak, açı uzaklığı, açığa vurmak, açık aktarım, açık ışıldak, açık kapamak, ...

11 harfli

abakteriyel, abazambalak, abdallanmak, abdes almak, Abdürrezzak, abıç kurmak, abıyakavlak, abızamzalak, abone olmak, abrak garüm, abrakadabra, abraştırmak, absonlaınak, acar ayaklı, acız tutmak, âciz kalmak, aç bırakmak, aç doyurmak, açığa almak, açık tutmak, açık urakus, ...

10 harfli

abak atmak, abandırmak, abanlanmak, abartılmak, abat olmak, abcallamak, Abdülhakim, abey olmak, abıldanmak, abıldatmak, abıştırmak, abızartlak, abstraktum, abuklanmak, abuklaşmak, acak nacak, acar almak, acarlanmak, acarlaşmak, acığ olmak, acıh almak, ...

9 harfli

abaksiyal, abalanmak, aballamak, abanlamak, abannamak, abazambak, abazırmak, abcalamak, Abdülbaki, abıcambak, abıldamak, abızambak, abızamzak, abohlamak, abucamcak, abucankak, abuklamak, abuldamak, abutlamak, abuzambak, abuzamzak, ...

8 harfli

A takımı, aarlamak, Abalaklı, abalamak, abartmak, abazımak, Abdülhak, abısalak, ablaklık, ablanmak, abraşmak, abrılmak, abrışmak, abrıtmak, abrulmak, abusalak, abutırak, acıdamak, acıkulak, acılamak, acımtrak, ...

7 harfli

abakebe, Abakolu, abakter, abanmak, abarmak, abatmak, abıçmak, abınmak, abışmak, ablakat, ablakça, abunmak, abuşmak, acakızı, acalmak, acıhmak, acıkmak, acımcak, acımsak, acınmak, acışmak, ...

6 harfli

aarşak, abaküs, abalak, abamak, abuşak, acıkak, acımak, acırak, acimak, açacak, açamak, açıcak, açıkak, adakça, adaklı, adaklu, Adaköy, Adaksu, adamak, adanak, addaks, ...

5 harfli

abaka, abbak, abdak, abhak, ablak, abpak, abrak, abşak, accak, açcak, aççak, açmak, admak, afaki, aflak, ağlak, ağmak, ağnak, ağsak, ağşak, ahaki, ...

4 harfli

abak, acak, adak, afak, akaç, Akad, akak, Akal, akan, akar, akaş, akay, akca, akça, akçe, AKÇT, akda, akdî, akef, akêl, aken, ...

3 harfli

AAK, aka, akı, aki, akk, akl, ako, aks, akt, akü, cak, çak, dak, fak, gak, hak, kak, lak, mak, NAK, OAK, ...

2 harfli

ak

Kelime Ara