İçinde NT geçen kelimeler

İçinde NT geçen kelimeler 8315 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde NT geçen kelimeler

25 harfli

Abel interpolâsyon serisi, açık semalar antlaşmaları, açık sistemler bağlantısı, Ahn-Schmidt moment koşulu, alıntı hakkının saklılığı, allojenik transplantasyon, alternating current, (AC), ampulla duktus deferentis, anadingil gezinti yatağı, antibalistik füze sistemi, antimikrobiyal kemoterapi, antlaşmaların geçerliliği, antlaşmaların onaylanması, apertura sinum frontalyum, Arellano-Pantula sınaması, arka mezenterik atardamar, arpa değirmen kalıntıları, arterya duktus deferentis, arterya oftalmika interna, asetik asit fermantasyonu, asetik asit fermentasyonu, ...

24 harfli

(bir şeyi) garanti etmek, (birini) kesintiye almak, Acanthamoeba castellanii, adventisyal plasentasyon, anteretrograd sistografi, antibiyotik sonrası etki, antidiüretik hormon, ADH, antikseroftalmik vitamin, Aphyosemion occidentalis, arkus dentalis inferiyor, arkus dentalis superiyor, arterya sentralis retina, arterya torasika interna, Asteropecten aurantiacus, atardamar görüntülenmesi, Avrupa Patent Sözleşmesi, azalan bakiyeler yöntemi, bağlantı noktası bilgisi, bağlantı noktası gözcüsü, bağlantı noktası kimliği, bakteriyel kontaminasyon, ...

23 harfli

Achucarroboyama yöntemi, açil koenzim A sentetaz, afferent lenfatik damar, aminoaçil tRNA sentetaz, aminoaçil-tRNA sentetaz, aminoasil tRNA sentetaz, ampulla ossea anteriyor, Anguillula intestinalis, anormal vajina akıntısı, antagonistik simbiyozis, antiterminasyon faktörü, antlaşmaların çatışması, Aphyosemion flamentosum, aritmetik-mantık birimi, arkkotanjant fonksiyonu, arterya karotis interna, arterya pudenda interna, asil koenzim A sentetaz, Astropecten aurantiacus, Atina antlaşması (1913), atriyoventriküler demet, ...

22 harfli

(birine) şantaj yapmak, (birine) yıkıntı olmak, Abel integral denklemi, Abel-Poisson integrali, açık denklik bağıntısı, akbant kuyruklu kartal, akut purulent metritis, alfentanil hidroklorür, alimenter toksik alöki, almaşık küme bağıntısı, amyant-metal sızdırmaz, and içmek, (ant içmek), anketleme yöntembilimi, anteriyor prezantasyon, anterograd piyelografi, Anthus novaeseelandiae, Antidorcas marsupialis, antienfeksiyöz vitamin, antifiriz zehirlenmesi, antihemofilik faktör A, antihemofilik faktör B, ...

21 harfli

Acantholabrus palloni, açık damlatma yöntemi, akıntı duygusu organı, alt Riemann integrali, Altın Montazah tavuğu, altın yumurta mantarı, amnesty international, amonyak fermantasyonu, anımsanan bağlantılar, antesedan yarma koyak, antihemorajik vitamin, antijen bağlanma yeri, antijenik determinant, antijenik farklılaşma, antik Yunan tiyatrosu, Antilocapra americana, antimikrobik spektrum, antipellegra vitamini, antipirinkloralhidrat, antiprotozoal ajanlar, antisperm antikorları, ...

20 harfli

Abel toplama yöntemi, açık eşgüdüm yöntemi, açıklanmamış kalıntı, adezyo intertalamika, AgNOR boyama yöntemi, akantoşeilonemiyozis, akciğer ventilasyonu, akıntı ıraklık açısı, akral kaşıntı nodülü, akrosentrik kromozom, alışkanlık çöküntüsü, alimenter indigesyon, alkolik fermantasyon, almaşıklık bağıntısı, alveoler ventilasyon, Amerikan tarantulası, Amsterdam antlaşması, Antartika antlaşması, antepartum parapleji, antesedan yarma vâdi, anti nükleer hareket, ...

19 harfli

(birini) bent etmek, Acanthia lectularia, Acanthobrama marmid, acil hat antlaşması, acoustic instrument, açık teklif yöntemi, akantozis nigrikans, Akkerman antlaşması, alfa yapıcı element, alkol fermantasyonu, alkol fermentasyonu, allotransplantasyon, Alman merkantilizmi, altın kesim yöntemi, alveoler dental zar, amilalkol, pentanol, anakent tasarlaması, Antep fıstığıgiller, anti personel mayın, anti-komintern pakt, anti-tekel yasaları, ...

18 harfli

Abel limit yöntemi, Acanthias vulgaris, Accipiter gentilis, Achantias vulgaris, adesidual plasenta, adventisya hücresi, ailevi akantolizis, akantomatöz epulis, akçıl bağaklantica, akıntı potansiyeli, aksidental parazit, aksiyomatik yöntem, Alkanna orientalis, allosterik kontrol, aminoasil sentetaz, Anaplasma centrale, anne-çocuk yontusu, Anscombe kalıntısı, antemortem muayene, anteriyor pituiter, Anthropoides virgo, ...

17 harfli

a contrario yorum, Acanthocheilonema, Acanthus hirsutus, adventisyal hücre, afferent arteryol, akantokeratodermi, akıntıya kapılmak, akışkan mantarlar, Alentejana sığırı, Andean Antlaşması, angulus ventralis, Ankara Antlaşması, antagonizm kuramı, antalya muşmulası, antenli kırlangıç, Anthus campestris, Anthus spinoletta, antibalistik füze, antibiyogram test, antibiyotikli buz, antibranşiyal zar, ...

16 harfli

1,5-pentandiamin, 12 puntoluk harf, Acanthobdellidea, açıklama yöntemi, adventif embriyo, Aedes atlanticus, Afrika lamantini, alacaklı kalıntı, Albaylar cuntası, Alburnus orontis, alerjik ekzantem, alıntı özgürlüğü, alıntılanabilmek, alıntılayabilmek, alıntının zamanı, Aluminli çimento, alveoli dentales, Amerika antilobu, Amerika antilopu, Amerikan yöntemi, amip dizanterisi, ...

15 harfli

2,3-pentandiyon, Abant alabalığı, Acanthocephalus, Acanthopterygii, ağaç mantarları, ağrılı yağlantı, akantamebiyozis, akantosefalozis, akarsu santrali, akıntı bilimsel, akıntı çağanozu, alaşım elementi, alın bağlantısı, alıntılanabilme, alıntılayabilme, alümina kalıntı, ameli anteriyor, anakent bölgesi, analitik yöntem, anlatma yöntemi, anonim bağlantı, ...

14 harfli

A tipi antrepo, Abel integrali, ABM antlaşması, Acanthocephala, afferent damar, afferent sinir, ağıl kaşıntısı, ahlaki çöküntü, akıntı bilimci, algısal örüntü, allantoamniyon, allontoik asit, Amonton yasası, ana düzentasar, ana elementler, analiz yöntemi, anizotrop bant, antarktik kara, anten tapınağı, antianafilaksi, antibakteriyel, ...

13 harfli

A-mod görüntü, AB antlaşması, abece yöntemi, abisal bentik, Acanthopsidae, açık antlaşma, ağrıntı olmak, akantokeratoz, Akantosefalan, akantosefaloz, akantosefalöz, akantositozis, akıntı bilimi, akıntı kanalı, alavant etmek, alıntı kelime, alıntı sınırı, alimental göç, allantokoryon, Amaranthaceae, ambar yöntemi, ...

12 harfli

2SLS yöntemi, 3SLS yöntemi, Acanthamoeba, Acanthometra, ad senterisi, aerotolerant, Aglyphodonta, ağ mantarlar, ağaç mantarı, Ağcaalantürk, Akdoğantekke, akıntılanmış, akıntısızlık, ALA sentetaz, alıntı hakkı, alıntılanmak, alimentaryus, alimentasyon, amniyosentez, anakentleşme, anal kaşıntı, ...

11 harfli

ABC yöntemi, adamantinom, adamantinus, adventisyus, ağmantarlar, akantolizis, akantometra, Akantosefal, akıntı yolu, akıntılayan, akıntıölçer, alıntılamak, alıntılanış, alıntılanma, alloantijen, alloantikor, Alosa finta, Altıntoprak, Anabantidae, Anacanthini, anakreontik, ...

10 harfli

Acarmantaş, accidental, acı mantar, acıkıntıma, adventisya, aglutinant, ak çalantı, akantimuan, akaulesent, al döküntü, aldopentoz, alıntılama, allantoyis, Altıntarla, altıntavuk, amyant tel, ant vermek, antagonist, antagonizm, Antarktika, antemortem, ...

9 harfli

absorbent, acentelik, adamantan, ağ mantar, Ağarantan, ağsüntere, ak mantar, akantella, akantoliz, akantosit, akantotik, akantozis, akçalantı, akıntısız, aklantıca, akontiyum, akvatinta, Alayuntlu, alıntı ek, alimenter, allantois, ...

8 harfli

aberrant, Acarkent, adjuvant, adventif, afferent, ağarantı, ağarıntı, Ağcakent, akantoid, Akçakent, akıntılı, akmantar, aksünter, alaganta, alahinta, Alankent, Alantepe, alantoit, alantopu, alavantı, alıntaşı, ...

7 harfli

Adakent, agamont, ağlantı, ağrantı, ağrıntı, ahlantı, Akantaş, akantom, akantor, akantoz, Akıntan, aklantı, alakant, Alakent, alantın, Alayunt, aliment, amentum, anakent, andante, Antalya, ...

6 harfli

absent, acanta, acente, açıntı, afanta, afinti, aganta, ağantı, ağıntı, ağmant, ahanta, ahinti, akanto, akıntı, Akkent, alıntı, amentü, amyant, antant, antari, antaşı, ...

5 harfli

açntı, ahunt, akant, akont, amant, Antap, antar, anten, anter, anteş, antet, antık, antik, antin, antlı, antre, antut, atent, banta, canta, cente, ...

4 harfli

anti, ANTU, bant, bent, cant, çent, çont, çönt, ente, fent, fint, font, gant, gent, gont, gunt, günt, hant, hent, hınt, Hint, ...

3 harfli

ant, NTS, TnT

Kelime Ara