İçinde AFİ geçen kelimeler

İçinde AFİ geçen kelimeler 658 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

afi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. afi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AFİ geçen kelimeler

25 harfli

birinci evre grafitlemesi, çift kontrast gastrografi, gayrisafi ticaret hadleri, ihracatta vergi muafiyeti, ikinci evre grafitlenmesi, kromotografik adsorpsiyon, misafir kısmeti ile gelir, pankreatikokolanjiyografi, sıvı -katı kromatografisi, yarıortadan hafif ağırlık

24 harfli

anteretrograd sistografi, coğrafi merkezli yönetim, çift kontrast sistografi, gayrisafi yurtiçi hasıla, kare dalga polarografisi, kümelenmiş sütun grafiği, nonkromafin paragangliom, partisyon kromatografisi, stereografik projeksiyon, toplardamar radyografisi

23 harfli

affinite kromatografisi, D geçici trafik belgesi, enterokromafin hücreler, F geçici trafik belgesi, fonksiyonun grafik üstü, gayrisafi yurtiçi gelir, real-timeultrasonografi, şartlı muafiyet sistemi, ultrasonik kardiyografi, X-ışını kristalografisi, yükte hafif pahada ağır

22 harfli

(birini) gafil avlamak, afin koordinat sistemi, anterograd piyelografi, aydedeye misafir olmak, bilgisayarlı tomografi, Coğrafi Güç Faktörleri, dağılma kromatografisi, düzlemsel kromatografi, elüsyon kromatografisi, gayrisafi millî hasıla, hafif meromiyozin, LMM, parafine gömme yöntemi, parmaklar hafif kalkık, stafilokok septisemisi, stafilokokkal mastitis

21 harfli

afin dönüşümler grubu, akciğer anjiyografisi, anafilaktik reaksiyon, Coğrafi dağılım esası, Coğrafi Keşifler Çağı, dopler ultrasonografi, gayrisafi bütçe usulü, görüntü grafik dizisi, intraosseöz venografi, kalp ultrasonografisi, kromafin hücre tümörü, oküler ultrasonografi, parafiskal yükümlülük, pnömoperikardiyografi, Şafii köpeğine dönmek, topuklar hafif kalkık

20 harfli

abdominal radyografi, anatomia topografika, birincil grafitlenme, böbrek anjiyografisi, çekim kromatografisi, demografik bölümleme, elektroensefalografi, gayrisafi ticari kâr, grafik tasarımcılığı, grafitleme tavlaması, hafif şiddette anemi, homografik fonksiyon, kâğıt kromatografisi, kolon kromatografisi, kulak misafiri olmak, misafir gibi oturmak, paralel afin kümeler, pulmoner anjiyografi, radyografi pozisyonu, stafilokok granülomu

19 harfli

afin kümenin boyutu, Coğrafi Dengesizlik, çift kontrast grafi, ekskretuar ürografi, elektrokardiyografi, gayrisafi kâr marjı, gayrisafilik ilkesi, grafik bağdaştırıcı, hafif erkeli muzarî, ikincil grafitlenme, iyon kromatografisi, kemik içi venografi, meduller kromafinom, metafiz osteopatisi, n-boyutlu afin uzay, parafinlenmiş kağıt, parafiskal gelirler, perivasküler kafing, posteriyör stafilom, safî yurtiçi hasıla, stafilakok piyemisi, ...

18 harfli

afin bağımsız küme, afiyet üzere olmak, anjiyokardiyografi, bilgisayar grafiği, biyocoğrafik çevre, coğrafi yoğunlaşma, coğrafik izolâsyon, coğrafik varyasyon, elektroretinografi, gaz kromatografisi, grafik menü çubuğu, grafik tasarımcısı, hafif hapis cezası, hafif sulu reaktör, hafif timpanik ses, metafiz displazisi, safî sabit yatırım, safî yurtiçi gelir, telafi edici vergi, topoğrafik anatomi, torakal radyografi, ...

17 harfli

dakriyosistografi, disrafik durumlar, gayrisafi hasılat, gayrisafi yatırım, hafifletici neden, hafifletici sebep, hafifletme kemeri, izafi tam sayılar, misafir ağırlamak, renal anjiyografi, safî millî hasıla, sıvı kromatografi, stafilodermatitis, şiplenoportografi, topoğrafik harita, trafik işaretleri, zıplama hafifliği

16 harfli

arjentafin tümör, coğrafi işbölümü, coğrafi temerküz, elektromiyografi, fonokardiyografi, grafik penceresi, grafik sanatları, grafik sihirbazı, gümrük muafiyeti, hafif kertenkele, hareketli grafik, hipsografik eğri, kaligrafik simge, kornea stafilomu, kromafin hücresi, misafirperverlik, muafiyet tanımak, özel grafik türü, parafiskal ödeme, portal venografi, puls polarografi, ...

15 harfli

afin bileşenler, afin fonksiyonu, anafilaktik şok, başabaş grafiği, coğrafi yönetim, ekokardiyografi, fotohiyalografi, gayrisafi gelir, gelişmiş grafik, hafifleme fiili, hafifletebilmek, hafifleyebilmek, kâfir karlağucu, lenfosintigrafi, muafiyet sınavı, müterâfik kusûr, parafin banyosu, parafin emdirme, piramit grafiği, pnömoartrografi, pnömoradyografi, ...

14 harfli

afibrinojenemi, afin fonksiyon, antianafilaksi, coğrafi haklar, fotomikrografi, gafil avlanmak, gafillik etmek, gayrisafi faiz, hafif atlatmak, hafif eylemlik, hafif makineli, hafifleştirmek, hafifletebilme, hafifleyebilme, hafiflik etmek, hafifmeşreplik, hafiften almak, iris stafilomu, kafing pnömoni, kısmi muafiyet, kolanjiyografi, ...

13 harfli

afilcan ölümü, afin denklemi, afin dönüşümü, afin geometri, afişte kalmak, afiyet bulmak, anafilatoksin, anevrizmorafi, bibliyografik, coğrafi durum, çapraz kafiye, çizgi grafiği, çubuk grafiği, dikeç grafiği, edafik faktör, elek safihası, ensefalografi, fotolitografi, gayrisafi kâr, hafif güldürü, hafif güverte, ...

12 harfli

afin dönüşüm, arjentafinom, arteryografi, bibliyografi, biyojeografi, çafili kürek, çubuk grafik, daktilografi, dıngılafisto, dinglafistan, epidurografi, esdafirullah, fistülografi, grafitleyici, hafif gelmek, hafif mastar, hafif rüzgâr, hafif sanayi, hafif sıklet, hafif tertip, hafife almak, ...

11 harfli

afin modeli, afiş yutmak, ampelografi, anafilaktik, anjiyografi, biligrafine, blefarorafi, bronkografi, duodenorafi, gastrografi, grafikçilik, grafikerlik, grafitlenme, hafif hafif, hafif iplik, hafif taban, hafif tenor, hafif yollu, hafifleşmek, hafifletmek, hafifmeşrep, ...

10 harfli

afin grubu, afiş nefiş, anafilaksi, aortografi, arjentafin, artrografi, başmisafir, biyografik, çinkografi, demografik, diskografi, etnografik, fenafillah, flebografi, gafilleyin, gastrorafi, grafitleme, hafi celse, hafif para, hafif uyku, hafiflemek, ...

9 harfli

af (afiv), afin küme, afin örtü, afin uzay, afişçilik, anulorafi, babafingo, başhafiye, başkafiye, biyografi, çafilamak, demografi, disrafizm, diyafizis, eli hafif, etnografi, fluografi, fonografi, gayrisafi, grafikler, hafif yağ, ...

8 harfli

afiyetle, alafirik, ekografi, epigrafi, gafilane, gafillik, grafikçi, grafiker, hafif su, hafiflik, hafiften, insirafi, izafilik, izafiyet, kâfiriye, kâfirlik, kafiyeli, kavafiye, kromafin, muafiyet, nörorafi, ...

7 harfli

afafiye, afilcan, bimafir, coğrafi, disrafi, diyafiz, garafil, hafifçe, hafilli, hafiyon, İsrafil, izafiye, kafirin, katafil, mafiyet, mamafih, metafiz, mısâfir, misafir, musafir, muvafih, ...

6 harfli

afinti, afisit, afişçi, afital, Afitap, afiyan, afiyet, afiyon, agrafi, gadafi, gafiga, grafik, grafit, Hafide, hafili, hafiye, Hafize, kafile, kafing, kafiye, memâfi, ...

5 harfli

afife, afili, afişe, Afiye, gafil, Gafir, hafif, hafik, hafit, hafiz, izafi, kafil, kafir, mafil, mafiş, nafia, nafiz, pafit, Rafia, Rafih, rafit, ...

4 harfli

afif, afin, afis, afiş, afit, çafi, hafi, kâfi, kâfi, nafi, Rafi, safi, Şafi, Vafi

3 harfli

afi

Kelime Ara