İçinde BİT geçen kelimeler

İçinde BİT geçen kelimeler 1081 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

bit aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. bit anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde BİT geçen kelimeler

25 harfli

bitişik çanak yapraklılar, çözünürlük çarpımı sabiti, düğmüksel bitkili görünüş, düğmüksü bitkilik köklemi, fiyat sabitleme anlaşması, fiyat tesbiti anlaşmaları, garantisiz faiz arbitraji, hemolitik etkili bitkiler, kanser oluşturan bitkiler, kuvertürlü faiz arbitrajı, sabit büyüme oranı modeli, yorgan gitti, kavga bitti, yumurcuk taşır (bitkiler)

24 harfli

(bir işin) sakalı bitmek, (birinin) işini bitirmek, alfa1-proteaz inhibitörü, arkeolojik bitişik bölge, bitişik çanakyapraklılar, bitki benzeri kamçılılar, bitkisel protein yemleri, bitmek tükenmek bilmemek, doğrusal endenks probiti, düğmüksü bitkilik yalımı, garantili faiz arbitraji, korumasız faiz arbitrajı, ölçeğe göre sabit getiri, parametrik sabit etkiler, paraziter tromboflebitis, sabit döviz kuru sistemi, sabit etkiler tahmincisi

23 harfli

Akdeniz bitki topluluğu, asit iyonlaşma sabitesi, bastığı yerde ot bitmez, baz iyonlaşma- sabitesi, bitişik taç yapraklılar, Bitum püskürme makinesi, damarlı sporlu bitkiler, dışardan bitirme sınavı, kardiyoinhibitör merkez, keçilerin kan emen biti, kısa burunlu sığır biti, korumalı faiz arbitrajı, uzun burunlu sığır biti

22 harfli

bitişik taçyapraklılar, bitkisel kaynaklı ilaç, kanalis supraorbitalis, kendini yiyip bitirmek, olan (veya olup) biten, ortalama sabit maliyet, Phyttoscopus collybita, poikilohidrik bitkiler, rete artikulare kubiti, sabit sermaye yatırımı, vena transversa kubiti, yalancı porsuk bitkisi, yem bitkileri ürünleri

21 harfli

bitiş noktası ataması, Bitişikçanak yapraklı, bitki taslağı sapçığı, bitkinlik sabuklaması, bitkisel dirim konisi, disosiyasyon sabitesi, düzgünleştirme sabiti, eğrinin bitim noktası, ekmediği yerden biter, foramen infraorbitale, foramen supraorbitale, karsinojenik bitkiler, nervus infraorbitalis, nervus supraorbitalis, sabit esneklik modeli, sabit ikame esnekliği, sabit sermaye malları, sığır kuyruğu (bitki), sorbitol dehidrogenaz, Şili bitki-kesen kuşu, turunçgil pamuklubiti, ...

20 harfli

Balık biti hastalığı, bir hücreli bitkiler, biriktirici bitkiler, bitişiklik çağrışımı, bitişiklik ketlemesi, bitki paleontolojisi, Bitkibilim (Botanik), bitkisel gözdeğmelik, bitkisel kaynantılar, çoban düdüğü (bitki), çok hücreli bitkiler, deniz biti hastalığı, derişim denge sabiti, donma noktası sabiti, fotodinamik bitkiler, göbek altçıl bitişik, heksobarbital sodyum, iş (birinden) bitmek, koyunların ayak biti, margo supraorbitalis, oldubittiye getirmek, ...

19 harfli

akümülatör bitkiler, asit ayrışma sabiti, biteklik (toprakta), bitişik yapı düzeni, bitişiklik ilişkisi, bitiştirici (yargı), bitki bulgu belgesi, bitkili düğmüksülük, bitkisel yenilikler, böcekkapan bitkiler, can bostanda bitmez, cücüksel bitiştirgi, çift ikizli (bitki), çok gözeli bitkiler, çözünürlük sabitesi, iki dudaklı (bitki), iş (birinde) bitmek, kayış kıran (bitki), keten bitkisi ürünü, ligamentum orbitale, limfonodi kubitalis, ...

18 harfli

artikulasyo kubiti, baz ayrışma sabiti, beş bitik-yarıtçıl, bezelye yaprakbiti, bığır bığır bitmek, bitiştirilmiş alan, bitken deri yalımı, bitki doku kültürü, bitkimsi hayvanlar, bitkisel dışasalak, çapabitkisi tarımı, çeşitli bitişiklik, çokgözeli bitkiler, Çokyıllık bitkiler, çüğre üstü bitişik, dilinde tüy bitmek, gözlerini bitirmek, hurma kabuklu biti, ısırıcı koyun biti, ihtiyotoksik bitki, iki barklı (bitki), ...

17 harfli

ağu kıran [bitki], akasya yaprakbiti, biküsbit kapakçık, bitirim dünürlüğü, bitiştirilebilmek, bitki fizyolojisi, bitki morfolojisi, bitki öldürücüler, bitki-kesengiller, bitkisel içasalak, bitümlü yapraktaş, çiçeksiz bitkiler, çift eşli (bitki), dar açılı “bitki”, düğmüksü bitkilik, eksüğünü bitürmek, fissura orbitalis, Florida mumlubiti, gölgecil bitkiler, güneşçil bitkiler, Hint yağı bitkisi, ...

16 harfli

ağırlık bitirmek, anahtar bitkiler, Aralık bitkileri, bakla yaprakbiti, bıcı bıcı bitmek, birim bit eşlemi, birinci zabitlik, bitirme kılınışı, bitiş topolojisi, bitişik kümekent, bitişik özümleme, bitişik parmaklı, bitişik yerleşim, Bitişik yükümler, bitişimli diller, bitiştirilebilme, bitke biyolojisi, bitki biyolojisi, bitki coğrafyası, bitki hormonları, bitki patolojisi, ...

15 harfli

affinité sabiti, alından bitişik, berabere bitmek, bezemsi bitelge, bitelgi kırtışı, bitevi kemikçil, bitik kuraklığı, bitim gevşemesi, bitini şişirmek, bitirme aoristi, bitirme haddesi, bitirme rasyonu, bitişik bileşik, bitişik er dişi, bitiştirebilmek, bitiştirivermek, bitki anatomisi, bitki pelitçiği, bitki topluluğu, bitkisel asalak, bitkisel kazein, ...

14 harfli

aşağı bitkiler, Babbitt metali, bitav bitavına, bitevi gerilim, biti kanlanmak, bitik seslilik, bitimsiz masal, bitirilebilmek, bitirilivermek, bitirme cilâsı, bitirme işlemi, bitirme sınavı, Bitis arietans, bitiş ağırlığı, bitişik açılar, bitişik kelime, bitiştirebilme, bitiştiriverme, bitki öldürücü, bitki paraziti, bitkiler âlemi, ...

13 harfli

aditus orbita, alkilbarbitür, aşırı bitiriş, bağrı bitişik, birinci zabit, bit kaşıntısı, bit yumurtası, bitevür olmak, bitim noktası, bitirilebilme, bitiriliverme, bitirme fiili, bitiş nesnesi, bitiş noktası, bitiş sözleri, bitişik ardıl, bitişik bölge, bitişik duruş, bitişik göçme, bitişik öncül, bitiştirgisel, ...

12 harfli

aküsü bitmek, asalak bitki, bağ orbitali, bezelye biti, bitap düşmek, bitevi kesim, bitevi söküm, bitik pekmez, bitim süreci, bitirebilmek, bitirim yeri, bitirimcilik, bitiriş yemi, bitirivermek, bitiş ayrımı, bitiş çekimi, bitişebilmek, bitişik yapı, bitişken dil, bitiştiriliş, bitiştirilme, ...

11 harfli

akasya biti, amobarbital, arbitrasyon, arı bitleri, barbitürlük, batti bitti, Beslerbitki, beygir biti, bir cibitte, bit boğması, bit merhemi, bite turmak, biteviyelik, biti şişmek, bitimi ölçü, bitimsizlik, bitirebilme, bitirimhane, bitiriverme, bitirmişlik, bitişebilme, ...

10 harfli

ad libitum, albitleşme, asli sabit, atla bitle, bakla biti, barbitürat, batbit otu, bekâr biti, beşik biti, bit gebesi, bit sineği, bit yeniği, bitaraflık, bitartarat, bitebilmek, bitertanol, bitimlilik, bitirilmek, bitirimsel, bitişik ot, bitişiklik, ...

9 harfli

ağaç biti, anız biti, asma biti, bekarbiti, bit akarı, bit gadak, bit kadar, bitanjant, bitebilme, bitigarcı, bitilemek, bitim imi, bitincisi, bitiriliş, bitirilme, bitirimci, bitirtmek, bitişikli, bitişimli, bitiverme, bitiyonol, ...

8 harfli

ağaçbiti, anabitki, ane biti, arbitraj, arı biti, asmabiti, bağ biti, barbiton, baş biti, bitdadak, biteklîk, Bitengül, biteşlem, biteviye, Bithynia, bitik et, bitiklik, bitilgen, bitimcik, bitimcil, bitimsiz, ...

7 harfli

ak biti, am biti, ankebit, arıbiti, babitsa, başbiti, bit otu, bitaraf, bitbalı, bitbida, bitdeñi, biteciğ, bitecik, bitecük, biteğen, bitekiz, bitelge, bitelik, biterge, biterli, biticik, ...

6 harfli

bitata, bitavi, bitbit, bitdek, bitemi, bitevi, bitevü, bitgel, bitgen, bitgin, bitici, bitiği, bitike, bitiki, bitiyi, bitkel, bitken, bitkin, bitler, bitleş, Bitlis, ...

5 harfli

albit, bitap, bitav, bitay, bitçe, biteg, bitek, biten, biter, bitev, bitey, Bitez, bitgi, bitiğ, bitik, bitim, bitin, bitiş, bitiy, bitke, bitki, ...

4 harfli

Abit, bita, bite, biti, bitü, ibit

3 harfli

bit

Kelime Ara