İçinde İZO geçen kelimeler

İçinde İZO geçen kelimeler 348 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde İZO geçen kelimeler

25 harfli

izoelektrik odaklama, IEF, izotonik hiperhidratasyon, trikloroizosiyanürik asit

24 harfli

epizootik sığır abortusu, izoimmün hemolitik anemi, izometrik gevşeme evresi, izometrik kasılma evresi, izomorfizm anlamında tek, izoperimetrik eşitsizlik, izotop değişim tepkimesi, izotop seyreltme analizi, lizozomal depo hastalığı, peroksizom proliferatörü, Rhizoglyphus parasiticus

23 harfli

floresan izotiyosiyanat, izolâsyon mekanizmaları, metilprednizolon asetat, neonatal izoeritrolizis, radyoizotop görüntüleme, Stizostedion lucioperca

22 harfli

arizona enfeksiyonları, diizopropilflorofosfat, epizootik klamidiyozis, izositrat dehidrojenaz, izotonik dehidratasyon, kategori izomorfizması, lenfangitis epizootika, triizooktiltrimellitat

21 harfli

bütil hidroksi anizol, dekstrorotator izomer, epizootik lenfangitis, izoelektrik foküsleme, izoelektrik nokta, Pı, izometrik manifoldlar, izotopik işlem birimi, şizolizigen boşluklar

20 harfli

bütil hidroksianizol, fotoizomerik değişim, izovalent kojugasyon, klemizol penisilin-G, levorotatuvar izomer, lizogenik bakteriler, radyoaktif izotoplar, rizomeningomiyelitis, triizobütilalüminyum, yan zincir izomerisi

19 harfli

anizopoikilositozis, doğrusal izomorfizm, eşdeprem, izoseist,, geometrik izomerler, izobutil vinil eter, izobütil vinil eter, izoelektrik protein, izomorf kategoriler, lamina horizontalis, lizogen bağışıklığı, Rhizops oligosporus, Schizosaccharomyces, triizopropil fosfit, vinil izobütil eter

18 harfli

coğrafik izolâsyon, epizootik artritis, Erethizon dorsatus, horizontal bulaşma, izometrik daldırma, izometrik değişmez, lizogen bağışıklık, Mizohata operatörü, triizooktil fosfit, triizopropanolamin, triizopropil borat, uranyum izotopları

17 harfli

anizotropik bölge, doğrusal izometri, eşbasınç, izobar,, genetik izolâsyon, izoamil salisilat, izolâteral yaprak, izomer bileşikler, izometrik değişim, izometrik kasılma, lineer izomorfizm, lizofosfogliserit, pars horizontalis, radyoaktif izotop, yapısal izomerler

16 harfli

alizogenik devir, anizotropik bant, DNA topoizomeraz, doğal izomorfizm, hiperkortizolizm, izobütilkarbinol, izolösin, Ile, I, izomer nüklidler, izomorf nesneler, izotonik kasılma, izotopik element, metamizol sodyum, metilprednizolon, pizolitli kalker, şizogonik siklus, üreme izolâsyonu, zincir izomerisi

15 harfli

fizohematometra, izoiyonik nokta, izometrik gömme, izotopik bolluk, izotropik bölge, kortizonlu ilaç, krizofanik asit, lizogenik devir, optik izomerler, stereoizomerler

14 harfli

Amerika bizonu, Amerika vizonu, anizonükleozis, anizotrop bant, Barbizon okulu, epizootiyoloji, Erethizontidae, fizohidrometra, hidrat izomeri, izoelektrik pH, izohips eğrisi, izomerik geçiş, izomerik kayma, izometri grubu, izopropilalkol, izoterm eğrisi, izotiyosiyanat, izotop bolluğu, izotop kayması, izotropi grubu, izotropik bant, ...

13 harfli

anizokaryozis, Avrupa bizonu, Avrupa vizonu, bizon kültürü, hidrokortizon, izoamil alkol, izoamilasetat, izobar eğrisi, izobütilalkol, izoelektronik, izonitrojenik, izoproterenol, izotop etkisi, izotopik izci, izotopik spin, izotrop doğru, konum izomeri, naftizodiazin, optik izomeri, peroksizomlar, triizobütilen

12 harfli

anizositozis, horizontalis, izoamilalkol, izobilâteral, izôlu armudu, izotakoforez, renk izomeri, Rhizoglyphus, stereoizomer, süs-semizotu, topoizomeraz, trans izomer

11 harfli

ağır izotop, fagolizozom, izoenzimler, izokromozom, izole etmek, izomerleşme, izoprenalin, karboksizom, kromoizomer, P-izoamilaz, radyoizotop, S-izoamilaz, sitolizozom, steroizomer, şizogenezis

10 harfli

anizogamet, anizokromi, anizositoz, cis izomer, debrizosin, Denizoluğu, Denizovası, epizooloji, horizontal, izodinamik, izokalorik, izoksuprin, izole bant, izomerisel, izomorfizm, izoprenoit, izosterizm, kortizonlu, mizorinkus, otolizozom, peroksizom, ...

9 harfli

anizogami, anizokori, anizospor, anizotrop, astemizol, butamizol, Diyonizos, epizootik, fizoklist, fizometra, izobarlar, izoekojen, izoflavon, izohidrik, izolasyon, izomerili, izomerizm, izomerlik, izometrik, izomorfik, izoniazid, ...

8 harfli

atimizol, Denizova, fizostom, garnizon, İkizoluk, izobütan, izoenzim, izogamet, izogenik, izogreft, izoimmün, izolatör, izomeraz, izomerik, izometri, izotonik, kortizol, kortizon, krizolit, lizogeni, polizoik, ...

7 harfli

dibizot, ditizon, ekdizon, epizoik, epizoon, horizon, izoasit, izodont, izoform, izogami, izohips, izolayt, izomeri, izomorf, izopren, izoseit, izospor, izoterm, izotrop, izozoik, lizozim, ...

6 harfli

anizos, dizomi, epizom, epizot, izobar, izomer, izonim, izotip, izoton, izotop, izozim, rizoit, şizoit, şizont

5 harfli

anizo, bizon, bizov, hizon, izole, lizol, rizom, vizon

4 harfli

bizo, gizo, izo-, izot

Kelime Ara