İçinde KLO geçen kelimeler

İçinde KLO geçen kelimeler 388 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde KLO geçen kelimeler

25 harfli

Herklotsichthys punctatus, hidroklorik asid, tuzruhu, ikinci Steklov fonksiyonu, klonal seleksiyon teorisi, klorlanmış hidrokarbonlar, rosanilin monohidroklorür, trietilen glikol diklorür, trikloroizosiyanürik asit, triklorometil kloroformat, vinil siklohekzen dioksit

24 harfli

lityum klorürlü çözümleç

23 harfli

2,2,2-trikloroetilalkol, klofedianol hidroklorür, klorürlü kaplama yunağı, mekamilamin hidroklorür

22 harfli

aktif klor bileşikleri, alfentanil hidroklorür, bir klorlu asetik asit, gametoklonal varyasyon, hipokloremik alkalozis, klobutinol hidroklorür, trikloroasetik aldehit, trimetilen klorohidrin

21 harfli

antipirinkloralhidrat, klonidin benzeri etki, klormetiazol edisilat, kuinakrin hidroklorür, poliklonal antikorlar, polivinil klorür, PVC, rozanilin hidroklorit, tolazolin hidroklorür, trikloroasetil klorür

20 harfli

çinko amonyum klorür, d-tübokürarin klorür, kloragogen hücreleri, klorofillos hücreler, klorozindamin klorür, nalokson hidroklorür, nalorfin hidroklorür, poliviniliden klorid, polivinilklorit, PVC, ritodrin hidroklorür, siklofotokoagülasyon, somaklonal varyasyon, ß-kloropropiyonitril

19 harfli

2,4,6-triklorofenol, ansiklopedik sözlük, benzalkonyum klorür, beta kloroalkilamin, çocuk ansiklopedisi, ketamin hidroklorür, klorfenol kırmızısı, klorofil özümlemesi, monoklonal gamopati, poliklonal gamopati, selenyum oksiklorür, siklohekseniletilen, triklorobütil alkol, triklorolaktik asit, triklorotrietilamin, vinil triklorosilan, yumuşak cıva klorür

18 harfli

ansiklopedik bilgi, ayaklı ansiklopedi, benzen hekzaklorür, florotriklorometan, kalsiyumhipoklorit, karbontetra klorür, klonik konvulsiyon, klormadinon asetat, kloro etanoik asit, kloroplatinik asit, kloropren reçinesi, klorosülfonik asit, klorosülfürik asit, klorür tuzu yunağı, Klossiella türleri, mangan (II) klorür, metilsiklohekzanol, metilsiklohekzanon, monoklonal antikor, Steklov fonksiyonu, triglikol diklorür, ...

17 harfli

bakteriyoklorofil, diklofenak sodyum, kalsiyum siklonat, kloroplâst DNA sı, siklokriyoşirurji, sodyum hipoklorit, triklorometiltiyo, vinil siklohekzen

16 harfli

aluminyum klorür, ansiklopedicilik, cıva protoklorür, hidroklorik asit, hipokloröz asidi, iterbiyum klorür, kloaka çıkıntısı, kloaka konjenita, klonlama vektörü, klor hidrik asit, klorit hücreleri, klorofenilalanin, magnezyum klorür, monokloro aseton, N-klorsüksinimit, P-kloroamfetamin, poli vinilklorür, triklofos sodyum, vinilidin klorür

15 harfli

1-kloronaftalin, allil triklorür, cıva (I) klorat, cıva (I) klorür, cıva monoklorür, deklorize etmek, DNA klonlanması, gen klonlanması, hipokloroz asit, kadmiyum klorat, kadmiyum klorür, kalsiyum klorür, klomifen sitrat, klonal çoğaltma, klorasetik asit, klorbenzaldehit, klordiazepoksid, klorlu hidrojen, klorokin fosfat, klorsuzlaştırma, klorürlendirmek, ...

14 harfli

amonyum klorür, arteriyosikloz, benzoil klorür, benzotriklorür, DNA klonlaması, fenilkloroform, gen klonlaması, indiyum klorür, itriyum klorür, klor heptoksit, kloraurik asit, kloretilen, VC, klorfenoksamin, klorid hücresi, klorürlendirme, klorürleştirme, krom-II-klorür, metaklortiazid, perklorik asit, proklorperazin, selenil klorür, ...

13 harfli

ansiklopedici, ansiklopedist, baryum klorat, baryum klorür, bizmut klorür, çinko klorürü, dekloridasyon, deklorinasyon, kloaka yarası, klonal anerji, klonorşiyozis, kloramfenikol, kloramfetamin, klorfeniramin, klorlanmış su, kloroakrolein, kloroplatinat, klorprotiksen, kromik klorür, kromil klorür, loklok tiridi, ...

12 harfli

allil klorür, ansiklopedik, asetilklorür, benzilklorür, bütil kloral, çinko klorür, diklor metan, folklorculuk, gümüş klorür, hiperkloremi, klonal silme, kloprostenol, klor dioksit, kloralhidrat, klorheksidin, klorkinaldol, klorokreozol, klorokrüorin, klorpromazin, klorpropamit, klorzoksazon, ...

11 harfli

ansiklopedi, etil klorür, hipokloremi, imit klorür, kloaka zarı, klomipramin, klor hidrat, klorambusil, klorbutanol, klordioksit, klorik asit, klorofiller, kloroforlar, kloropikrin, kloröz asit, klortalidon, klostrofobi, klotrimazol, köpeklolosı, metakloreyn, metilklorür, ...

10 harfli

aklorhidri, aktif klor, antikiklon, antisiklon, bor klorür, butenoklor, cDNA klonu, dikloramin, diklorofen, etkin klor, folklorist, gametoklon, hipoklorit, klonezapam, kloramin T, kloramin-T, kloraseton, klorbenzen, klorenkima, klorimetre, klorlanmak, ...

9 harfli

asiklovir, diklorvos, folklorcu, folklorik, kiklotron, klodronat, klonlamak, klor gazı, kloratlar, kloridler, klorlamak, klorlanma, klorlu su, kloroetan, kloroform, kloropren, klorölçer, klorölçüm, klortimol, perklorat, siklotron, ...

8 harfli

antiklor, baklofen, eklozyon, enkloser, klomifen, klonidin, klonlama, klonotip, kloraloz, kloramin, kloranil, klorlama, klorofil, klorozom, klorürez, klozapin, sikloyid, somaklon, zopiklon

7 harfli

folklor, gabaklô, kloremi, klorüri, lokloku, sikloid, siklopi, siklops, klorneb

6 harfli

kiklon, kloaka, klonik, klonus, kloral, klorat, klorik, klorit, klorlu, kloro-, klorom, kloroz, klorür, klozet, klozma, loklok, siklon, şakloz, şiklor, tikloz

5 harfli

boklo, kloak, paklo

4 harfli

klon, klor, kloş, oklô

Kelime Ara