İçinde LOR geçen kelimeler

İçinde LOR geçen kelimeler 589 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

lor aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. lor anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde LOR geçen kelimeler

25 harfli

ad valorem gümrük vergisi, Chlorophythalmus agassizi, düşük florlu kaya fosfatı, Hausman-Taylor tahmincisi, hidroklorik asid, tuzruhu, klorlanmış hidrokarbonlar, Mallory üçlü boya yöntemi, Rhipicephalus decoloratus, rosanilin monohidroklorür, trietilen glikol diklorür, trikloroizosiyanürik asit, triklorometil kloroformat

24 harfli

büyük ısın, büyük kalori, fotoelektrik kolorimetre, kronik flor zehirlenmesi, küçük ısın, küçük kalori, lityum klorürlü çözümleç, muskulus sfinkter pilori, Pseudomonas chlororaphis

23 harfli

2,2,2-trikloroetilalkol, floresan antikor deneyi, floresan izotiyosiyanat, floressein boyama testi, klofedianol hidroklorür, klorürlü kaplama yunağı, mekamilamin hidroklorür, Ptilorhynchus violaceus

22 harfli

ad valorem sübvansiyon, aktif klor bileşikleri, alfentanil hidroklorür, Alman Afrika Kolordusu, Alsace-Lorraine sorunu, bir klorlu asetik asit, diizopropilflorofosfat, ekstrafloral nektaryum, hipokloremik alkalozis, indigesyones vitulorum, klobutinol hidroklorür, trikloroasetik aldehit, trimetilen klorohidrin

21 harfli

Ansco Color, Anscolor, antipirinkloralhidrat, Duboscq kolorimetresi, floresan mikroskobisi, Florida kraker sığırı, Hausman Taylor modeli, immünofloresan deneyi, klormetiazol edisilat, kuinakrin hidroklorür, polivinil klorür, PVC, rozanilin hidroklorit, tolazolin hidroklorür, trikloroasetil klorür

20 harfli

anoreksiya vitulorum, çinko amonyum klorür, d-tübokürarin klorür, Demodex folliculorum, floru alınmış fosfat, Gallinula chlorophus, Gymnothorax unicolor, heksaflorosilik asit, kalorinin işçe dengi, kloragogen hücreleri, klorofillos hücreler, klorozindamin klorür, Lorrain Smith boyası, Loviband kolorimetre, Magnolia grandiflora, nalokson hidroklorür, nalorfin hidroklorür, pilorik obstruksiyon, poliviniliden klorid, polivinilklorit, PVC, ritodrin hidroklorür, ...

19 harfli

2,4,6-triklorofenol, Acarus folliculorum, benzalkonyum klorür, beta kloroalkilamin, bomba kalorimetresi, Chrysochloris aurea, Collorhinus ursinus, dermatitis kalorika, floresan mikroskobu, floresans spektrumu, Gallinula chloropus, ketamin hidroklorür, klorfenol kırmızısı, klorofil özümlemesi, kolorimetrik analiz, moleküler floresans, rezonans floresansı, selenyum oksiklorür, Taylor yaklaşıklığı, Taylor-White süreci, trifloroasetik asit, ...

18 harfli

benzen hekzaklorür, floresans bantları, florogeston asetat, florotriklorometan, Granuloreticulosea, Hylobates concolor, kalsiyumhipoklorit, karbontetra florür, karbontetra klorür, klormadinon asetat, kloro etanoik asit, kloroplatinik asit, kloropren reçinesi, klorosülfonik asit, klorosülfürik asit, klorür tuzu yunağı, mangan (II) florür, mangan (II) klorür, miyeloradikulopati, politetrafloroetan, pullorum hastalığı, ...

17 harfli

1,1-difloroetilen, ad valorem tarife, Ascaris vitulorum, Australorp tavuğu, bakteriyoklorofil, Carduelis chloris, deri eflorensleri, flor zehirlenmesi, Florida mumlubiti, florosilisik asit, floroskopik ekran, kalorifer dairesi, kloroplâst DNA sı, koloratur soprano, Laki-Lorandfaktör, lakuna muskulorum, Loris tardigradus, miyeloradikulitis, oksijen florürler, pilorus daralması, pilorus tıkanması, ...

16 harfli

ad valorem vergi, aluminyum florür, aluminyum klorür, antrum pilorikum, atomik floresans, bakteriyel flora, cıva protoklorür, Eirenis colloris, floral nektaryum, floresan antikor, hidroflorik asit, hidroklorik asit, hipokloröz asidi, iterbiyum florür, iterbiyum klorür, kalorifer borusu, kalorifer kazanı, kalorifer peteği, kalorijenik etki, klor hidrik asit, klorit hücreleri, ...

15 harfli

1-kloronaftalin, allil triklorür, berilyum klorür, Chloris chloris, Chrysochloridae, cıva (I) klorat, cıva (I) klorür, cıva monoklorür, deklorize etmek, floresans madde, florokinolonlar, florsuzlaştırma, flumina pilorum, hipokloroz asit, kadmiyum klorat, kadmiyum klorür, kalsiyum florür, kalsiyum klorür, kilogram kalori, klorasetik asit, klorbenzaldehit, ...

14 harfli

Acrida bicolor, amonyum klorür, benzoil klorür, benzotriklorür, Felis concolor, fenilkloroform, floresan lamba, florokarbonII, Haloragidaceae, immünofloresan, indiyum klorür, itriyum klorür, kalorifercilik, klor heptoksit, kloraurik asit, kloretilen, VC, klorfenoksamin, klorid hücresi, klorürlendirme, klorürleştirme, krom-II-klorür, ...

13 harfli

allorizik kök, baryum florür, baryum klorat, baryum klorür, bizmut klorür, çinko klorürü, dekloridasyon, deklorinasyon, diskolorasyon, Ferraniacolor, floral brakte, fotofloroskop, holorahişizis, kalori değeri, kloramfenikol, kloramfetamin, klorfeniramin, klorlanmış su, kloroakrolein, kloroplatinat, klorprotiksen, ...

12 harfli

allil klorür, asetilklorür, benzilklorür, bütil kloral, büyük kalori, Cyclorrhapha, çinko klorür, Dactylorhiza, diklor metan, Eastmancolor, eksplorasyon, florasetamit, folklorculuk, gümüş klorür, hiperkloremi, kalorifersiz, klor dioksit, kloralhidrat, klorheksidin, klorkinaldol, klorokreozol, ...

11 harfli

asefaloraşi, Chloropidae, Cygnus olor, etil klorür, floresanlık, floroasetat, floroetilen, floroglüsin, flüor, flor, Gasparcolor, gram kalori, hipokloremi, ışılortacık, imit klorür, kaloriferci, kaloriferli, kalorimetre, kalorimetri, kapsülorafi, Kinemacolor, klor hidrat, ...

10 harfli

aklorhidri, aktif klor, bor klorür, butenoklor, Circlorama, Diachlorus, dikloramin, diklorofen, Dufaycolor, efloresans, etkin klor, floressein, florimetre, florimetri, florometre, florometri, floroskopi, folklorist, gaba lorta, hipoklorit, izokalorik, ...

9 harfli

Agfacolor, ağır lori, anulorafi, bakalorya, Cinecolor, diklorvos, Ektacolor, floresans, florışıma, folklorcu, folklorik, Fujicolor, Gevacolor, Gölormanı, ince lori, kalorifer, kg kalori, klor gazı, kloratlar, kloridler, klorlamak, ...

8 harfli

amilorit, antiklor, dalorağı, filorcin, floresan, florışıl, florozis, gıllorik, hıllorik, kloraloz, kloramin, kloranil, klorlama, klorofil, klorozom, klorürez, lorandit, lordozis, pimelore, saflorit, siyalore, ...

7 harfli

elorağı, florışı, folklor, golordi, hılorik, kılorik, kloremi, klorneb, klorüri, kolordu, loramin, loretin, pilorus, şikılor

6 harfli

aloruh, bellor, billor, florin, florit, florür, florya, hıllor, kalori, kloral, klorat, klorik, klorit, klorlu, kloro-, klorom, kloroz, klorür, lordoz, parlor, şiklor, ...

5 harfli

bilor, color, elora, flora, flori, kalor, lordi, lordu, lorik, lorol, lorta, loruk, pilor, şilor

4 harfli

flor, klor, lori, lort, loru

3 harfli

lor

Kelime Ara