İçinde NİM geçen kelimeler

İçinde NİM geçen kelimeler 942 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

nim aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. nim anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde NİM geçen kelimeler

25 harfli

ana izlenimlerinin etkisi, belirlenimsel bağlaştıran, benimsenir nitelik düzeyi, besin maddesi gereksinimi, dağsal oluşum devinimleri, damarsal kan gölmeçlenimi, devinimsiz örtülü görüntü, gerilimli yenim çatlaması, mineral madde gereksinimi, minimum öldürücü doz, MLD, özdevinimli biçimlendirme, özdevinimli ölçeklendirme, özdevinimli veri ipuçları, özdevinimli yapılandırmak, Prosthogonimus macrorchis, Prosthogonimus pellucidus, sesüstü yinelenimli almaç, yinelenim değiştirimi, YD

24 harfli

ara yinelenim yükselteci, belirlenimsel bileşenler, benimsenir özürlü sayısı, boranbulut, kümülonimbüs, Danimarka kırmızı sığırı, Danimarka Landracedomuzu, Danimarka Landracekoyunu, girinimli kırılma deneyi, halka açık anonim şirket, iktisadi belirlenimcilik, kısmi aracılık yüklenimi, özdevinimli askıya almak, özdevinimli pozlandırmak, özdevinimli vekil betiği, özdevinimli yerleştirmek, resim taşıyıcı yinelenim

23 harfli

beklenimli yaşam süresi, çökellenimcil (kanartı), Danimarka Jersey sığırı, devinimsiz kafalı teker, düşüncül devinim görüşü, eti senin, kemiği benim, işlemsizlik bücürlenimi, Mesogonimus heterophyes, minimal invaziv cerrahi, Newton devinim yasaları, özdevinimli geri sarmak, özdevinimli güncellemek, özdevinimli pozlandırma, özdevinimli veri koruma, Paragonimus heterotrema, Paragonimus westermanii, ses taşıyıcı yinelenimi, sürekli devinim biçmesi, sürekli devinimli alıcı, yaşama payı gereksinimi, yaygın buğaz irinlenimi, ...

22 harfli

aralı devinim düzeneği, basyüklenimli salıngaç, belirlenimsel benzetim, belirlenimsel değişken, bulaşımcıl tinciklenim, devinimsiz örtülü film, fırsatı ganimet bilmek, gıcıklanımcıl teprenim, hava akımı düzenlenimi, hızlandırılmış devinim, kan bombar çöpüllenimi, kan gözere bücürlenimi, kaplam belirlenimi imi, mavi Danimarka peyniri, nimeti ayağıyla tepmek, özdevinimli arşivlemek, özdevinimli iliştirmek, özdevinimli yanıtlamak, Paragonimus kellicotti, tam aracılık yüklenimi, verim payı gereksinimi, ...

21 harfli

aralı devinim dişlisi, aşırı et pürtüklenimi, belirlenimsel seriler, devinimli örtülü film, etkilenim çözümlemesi, hızlı tersine devinim, kan sütçül ekşilenimi, karşılığı ödenimdedir, kireçlenimcil bağakça, koca damar serilenimi, kör bağırsak irilenim, maliyet minimizasyonu, Metagonimus yokogawai, özdevinimli ayarlamak, özdevinimli bekletmek, özdevinimli düzeltmek, özdevinimli karartmak, özdevinimli kaydetmek, özdevinimli metin adı, özdevinimli sıralamak, Paragonimus africanus, ...

20 harfli

alçak yinelenim katı, anlatımlı devinimler, bağdaşıklık gerinimi, bağırcıl beynimsi ur, basyüklenimli buzsul, basyüklenimli çınlaç, basyüklenimli üreteç, belirlenimsel eğilim, belirlenimsel ilişki, benimseme kapasitesi, benimsetme bildirisi, bölgeçsel üngeçlenim, Brown devinim süreci, çevrimsel devinimler, çukurizaçar girinimi, doğal nüfus devinimi, eniyi çaba yüklenimi, göğüs zar irinlenimi, ısıklı demirseklenim, ısılüşersel tersinim, itkenlenim yelteklik, ...

19 harfli

akciğer kireçlenimi, akciğer kömürlenimi, belirlenimsel süreç, belirlenimsel terim, böbrek irinlenimcil, bürmeç irincelenimi, Chironectus minimus, Chironrctes minimus, çimenimcil (kapsıl), çimlenimcil (benek), çökelti biçimlenimi, Danimarka kırmızısı, devinimsel akmazlık, devinimsiz bakımlık, el benim etek senin, en uygun gereksinim, genime gerrah etmek, gerilenim gerilenti, gerinim sertleşmesi, göğüs kan göllenimi, göğüs yelpirinlenim, ...

18 harfli

ara yinelenim katı, aracılık yüklenimi, barometre minimumu, barsak düğümlenimi, basyüklenim etkisi, benimseme denetimi, beslenim bozukluğu, borçlunun direnimi, büyüme gereksinimi, çiftucay yönlenimi, çözcül pürtüklenim, damar köfekelenimi, devinimli bakımlık, düğmük sütsüklenim, düzme eğin tükenim, edinimsiz davranış, evresel devinimler, gerinim yaşlanması, gırtlak öleşlenimi, gırtlak ölezlenimi, göverge eşinlenimi, ...

17 harfli

alıcı devinimleri, ardçıl bücürlenim, ardlaşık döllenim, bakiyeyi yüklenim, benimseme bölgesi, benimseme çizgisi, benimsetilebilmek, benimseyiş kümesi, beslenim bozulumu, beslenim değişimi, cücüklenim bilimi, damar düğümlenimi, damar kireçlenimi, devinimli sayışım, germe gerinimleri, girinim derinliği, göğüs yelkinlenim, göreli gereksinim, görünüşte devinim, hareket (devinim), hızlı düz devinim, ...

16 harfli

animus occupendi, bağak bücürlenim, benimseme sayısı, benimseme sınırı, benimseme süreci, benimsetilebilme, birikinti yenimi, böbrek irinlenim, bürmeç irinlenim, çene kenetlenimi, çiylenim noktası, damtaşı dilinimi, devinimde uyuşum, devinimli büklüm, dönemsel devinim, duraksız devinim, düşünce devinimi, eksensel devinim, erinimce korkusu, Gel-git devinimi, genlik kiplenimi, ...

15 harfli

Aedes melanimon, akım yinelenimi, alan yinelenimi, alçak yinelenim, anamal devinimi, anonim bağlantı, anonim ortaklık, anonimleştirmek, artizlenimcilik, aşırı gürelenim, belirlenimcilik, benimsenebilmek, benimsenivermek, benimsetebilmek, benimseyebilmek, benimseyivermek, borga irinlenim, çapraz kiptenim, çene kenetlenim, çene kentlenimi, çevre irinlenim, ...

14 harfli

ağkat izlenimi, anonimleştirme, aşın örselenim, bağır tükenimi, benimsenebilme, benimseniverme, benimsetebilme, benimsettirmek, benimseyebilme, benimseyiverme, bozuk seslenim, Brown devinimi, çözüm öğrenimi, değişinimcilik, devinim evresi, devinim yollan, devinimli örtü, dönme devinimi, durmaz devinim, erinimce bilim, erişiklenimcil, ...

13 harfli

akma gerinimi, anonim klasik, anonim şirket, ara yinelenim, aralı devinim, bağır tükenim, belge edinimi, belirlenimsel, benimsetilmek, benimsettirme, beze derlenim, Bown devinimi, çatlak yenimi, çift seslenim, çokdişlenimli, değşinimcilik, deliksizlenim, düşey devinim, edinim masalı, erliksizlenim, esnek gerinim, ...

12 harfli

animal kutup, animus belli, anonimleşmek, belirlenimci, benimsek dil, benimsetiliş, benimsetilme, bers özlenim, çevirgelenim, çizintilenim, devinimbilim, dil öğrenimi, dünya nimeti, enime gunuma, ganimet malı, gerimcelenim, girişiklenim, havadevinimi, ısıçözelenim, içercillenim, iş yüklenimi, ...

11 harfli

aminimosgôh, animatörlük, Animographe, anonimleşme, baş minimum, benim diyen, benimsağanı, benimsenmek, benimsetmek, bölmüklenim, çimlenimcil, çukur yenim, Danimarkalı, değişinimci, devriklenim, dümrüklenim, düz devinim, eli nimetli, emişiklenim, eri-nimceli, erişiklenim, ...

10 harfli

Animascope, antroponim, belirlenim, benimsemek, benimseniş, benimsenme, benimsetiş, benimsetme, benimseyim, benimseyiş, biçimlenim, birevlenim, bücürlenim, çeşitlenim, çireylenim, çiriklenim, çiziklenim, çökellenim, devinimsiz, didimlenim, dinimbilim, ...

9 harfli

animalizm, animasyon, animatizm, benimkeki, benimseme, berslenim, beyinimsi, börüsenim, bükülenim, değişinim, derilenim, devinimli, divinimek, ehvenimek, emiklenim, emirbenim, enim ecim, ergilenim, erimlenim, eşinlenim, etkilenim, ...

8 harfli

Animalia, animalis, animatör, anonimus, beklenim, bellenim, beynimek, birlenim, büklenim, çeknimek, çerlenim, çimlenim, çizginim, değşinim, devrinim, dinlenim, diñnimek, dişlenim, dötonimf, egilenim, ennimene, ...

7 harfli

akronim, animare, animato, animizm, barenim, benimki, biyenim, cinimak, cinimek, çekinim, devinim, dilinim, direnim, dölenim, dönenim, efennim, eğnimek, elganim, ernimeg, ernimek, finimek, ...

6 harfli

anonim, edinim, enimeç, enimek, erinim, ganime, ginnim, izonim, Münime, neynim, nimâra, nimbin, nimbus, nimbüs, nimete, nimeti, özenim

5 harfli

anime, binim, denim, genim, gınim, hanim, henim, Münim, nimet, nimfa, nimti, sinim, yanim, yenim

4 harfli

anim, anim, inim, nima, nime, nimf

3 harfli

nim

Kelime Ara