İçinde NOM geçen kelimeler

İçinde NOM geçen kelimeler 623 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

nom aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. nom anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde NOM geçen kelimeler

25 harfli

Afrika Ekonomik Topluluğu, Avrupa Ekonomik Komisyonu, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Benelüks Ekonomik Birliği, dengeli ekonomik kalkınma, doğal kaynaklar ekonomisi, ekonometri paket programı, ekonomik büyüme kutupları, ekonomik düzenleme örgütü, Ekonomik İşbirliği Örgütü, Ekonomik ve Sosyal Komite, fenomenolojik değer etiği, granüler hücre Schwannomu, koryoit pleksus karsinomu, kötücül pleomorfik adenom, makroekonomik değişkenler, negatif dışsal ekonomiler, ölçek ekonomileri teorisi, potansiyel ekonomik artık, pozitif dışsal ekonomiler, pozitif ölçek ekonomileri, ...

24 harfli

dışsal ölçek ekonomileri, döl yatağı adenomiyozisi, ekonomik büyüme evreleri, ekonomik kullanım süresi, ekonomik sipariş miktarı, ekonominin genel dengesi, endüstrilerarası ekonomi, epididimis adenomiyozisi, göreceli asal polinomlar, kolanjiyohücresel adenom, markaların ekonomik gücü, negatif alan ekonomileri, negatif içsel ekonomiler, organometalik bileşikler, ölçek ekonomileri kuramı, ölçek ekonomileri önsavı, pozitif alan ekonomileri, pozitif içsel ekonomiler, Sahli hemoglobinometresi, serbest piyasa ekonomisi, skuamöz hücreli karsinom, ...

23 harfli

adenoid kistik karsinom, akciğer karsinomatozisi, bağırsak adenokarsinomu, ekonometri alet çantası, ekonomik gelişme yasası, en iyi yaklaşan polinom, hepatohücresel karsinom, içsel ölçek ekonomileri, Kantorovich polinomları, sutura sfenomaksillaris, trigonometrik fonksiyon

22 harfli

bazal hücreli karsinom, cam iyonomer çimentosu, Cambridge ekonometrisi, dışsal ekonomik şoklar, dışsal eksi ekonomiler, düzlemsel trigonometri, ekonomik dalgalanmalar, ekonomik denge vergisi, ekonomik milliyetçilik, kaba ekonomi yaklaşımı, karma piyasa ekonomisi, konotrunkal anomaliler, makroekonomik modeller, negatif dışsal ekonomi, nominal servet vergisi, otonom gümrük tarifesi, Picktestiküler adenomu, polinominal adlandırma, safra kanalı karsinomu, serbest ekonomik bölge, trinominal nomenklatür, ...

21 harfli

aktinomikotik misetom, anomerik karbon atomu, Avrupa Ekonomik Alanı, bronşiyal bez adenomu, davranışsalcı ekonomi, ekonometrik yöntemler, ekonomide genel denge, ekonomik elverişlilik, ekonomik endikatörler, ekonomik gerekircilik, ekonomik taban kuramı, eksi alan ekonomileri, hepatohücresel adenom, Hoplopsyllus anomalus, içsel eksi ekonomiler, karakteristik polinom, kümelenme ekonomileri, makroekonomik veriler, monomoleküler tepkime, otonom tarife sistemi, paratrikiyal karsinom, ...

20 harfli

adenokistik karsinom, Aphanomyces invadans, balıkçılık ekonomisi, bazal hücreli adenom, binomial nomenklatür, Chaenomeles speciosa, ekonometrik ölçütler, ekonomide süreklilik, ekonomik determinizm, ekonomik emperyalizm, ekonomik entegrasyon, ekonomik göstergeler, ekonomik müeyyideler, ekonomik seferberlik, formaldehid monomeri, gnomonik projeksiyon, heteronom metamerizm, iç ekonomik istikrar, kaba siyasal ekonomi, kan seyirdimcil nomu, kistik adenokarsinom, ...

19 harfli

Anomolopteryx parva, aynalı galvanometre, Chironomus plumosus, dışsal eksi ekonomi, ekonomik bütünleşme, ekonomik eşitsizlik, ekonomik liberalizm, ekonomik özdekçilik, ekonomik yoğunlaşma, embriyonel karsinom, endüstriyel ekonomi, finansal ekonometri, gayri resmi ekonomi, Gegenbauer polinomu, ikili ekonomik yapı, indirgenmiş polinom, kentleşme ekonomisi, kistadenom lenfozum, kolektivist ekonomi, kumanda ekonomileri, Levitan polinomları, ...

18 harfli

Anomalurus fraseri, Bayesçi ekonometri, binom diferansiyel, Burdon manometresi, Chironomus plumosa, dinomometamorfizma, ekonomi coğrafyası, ekonomi politikası, ekonomik davranmak, ekonomik durgunluk, ekonomik genişleme, ekonomik teşvikler, ekonomik ulusçuluk, ev ekonomisi okulu, gangliya otonomika, geleneksel ekonomi, homonom metamerizm, kalkınma ekonomisi, kapitalist ekonomi, kapsam ekonomileri, kayıt dışı ekonomi, ...

17 harfli

Caves ekonomileri, Coase ekonomileri, çalışma ekonomisi, çevre ekonomileri, değişim ekonomisi, dışsal ekonomiler, ekonometri kuramı, ekonometrik model, ekonomi biçimleri, ekonomi yeterliği, ekonomik canlanma, ekonomik coğrafya, ekonomik etkinlik, ekonomik eylemler, ekonomik kalkınma, ekonomik kararlar, ekonomik müeyyide, ekonomik olgunluk, ekonomik paradoks, ekonomik planlama, ekonomik rasyonel, ...

16 harfli

alan ekonomileri, anamalcı ekonomi, apokrin karsinom, astronomik fiyat, astronomik rakam, binomiyal sistem, bölgesel ekonomi, cebirsel polinom, Cynomys socialis, doğmasal anomali, düzensiz ekonomi, ekonomik ambargo, ekonomik amborgo, ekonomik daralma, ekonomik doktrin, ekonomik eşitlik, ekonomik gelişme, ekonomik sermaye, ekonomik yasalar, geçimlik ekonomi, gnomonik izdüşüm, ...

15 harfli

Actinomycetales, adenomiyofibrom, Appell polinomu, asiner karsinom, asinöz karsinom, bölge ekonomisi, bütüncü ekonomi, çevre ekonomisi, dünya ekonomisi, ekonomi malları, ekonomi politik, ekonomik analiz, ekonomik birlik, ekonomik buhran, ekonomik büyüme, ekonomik öğreti, ekonomik reform, ekonomik sistem, ekonomik tahmin, geçim ekonomisi, güdümlü ekonomi, ...

14 harfli

aktinomisetler, alan ekonomisi, binom dağılımı, ekonometrisyen, ekonomi yapmak, ekonomik artık, ekonomik baskı, ekonomik fayda, ekonomik insan, ekonomik kayıp, ekonomik kuram, ekonomik model, ekonomik rejim, ekonomik taban, ekonomik tablo, emek ekonomisi, harp ekonomisi, idiyotaksonomi, ikinci ekonomi, kamu ekonomisi, kapalı ekonomi, ...

13 harfli

adenokarsinom, aktinomikotik, aktinomikozis, aktinomisetom, aktinomisin A, aktinomisin B, aktinomisin C, aktinomisin D, amarkanomcası, binom açılımı, binom formülü, binom teoremi, bronş adenomu, diploit genom, disekonomiler, doğal ekonomi, ekonomik ömür, ekonomik rant, ekonomik ufuk, ekonomik uzam, fenomenolojik, ...

12 harfli

adenomatozis, adenomiyozis, adrenomegali, Anomaluridae, arjentafinom, Chironomidae, daktinomisin, ekonomik kâr, ekonomik mal, ev ekonomisi, fenomenalizm, fenomenoloji, galvanometre, galvanometri, kaba ekonomi, kara ekonomi, karsinomatöz, makroekonomi, mikroekonomi, monometalizm, monomfaliyen, ...

11 harfli

adamantinom, adenomatoid, aktinometre, Aktinomiçes, aktinomikom, aktinomisin, disgerminom, genomik DNA, kokainomani, koryoadenom, luminometri, monogenomik, monomorfizm, nomanklatür, nomenklatür, nominal kur, onomatopeik, rinomikozis, rodanometri, saf ekonomi, salinometre, ...

10 harfli

adenomatöz, aktinomorf, aminometan, Anomacoela, anomal yıl, astronomik, Chironomus, disotonomi, dokut nomu, ekonometri, eksenomuru, epifenomen, fenomenist, fenomenizm, gastronomi, ginomonoik, glukagonom, heteronomi, kistadenom, klinometre, kronometre, ...

9 harfli

anomerler, astronomi, binominal, Cymonomus, ekonomist, ekonomizm, ergonomik, fenomenal, fizyonomi, gastrinom, gastronom, Gymonomus, heteronom, insülinom, jinomasti, karsinoma, kromonoma, manometre, monomerik, nanomelus, nominatif, ...

8 harfli

adenomer, agronomi, antinomi, Aponomma, astronom, biyonomi, Cynomyia, dentinom, ekonomik, ergonomi, germinom, iyonomer, karsinom, lavdanom, melânoma, metronom, monomorf, nanomeli, nomograf

7 harfli

adenoma, anomali, benomil, ekonomi, fenomen, homonom, melanom, monomer, nominal, nomurum, otonomi, polinom, seminom, şıvanom

6 harfli

adenom, ayanom, manoma, otonom, ürinom

5 harfli

genom, jenom, monom, nomen, venom

4 harfli

anom, noma

3 harfli

nom

Kelime Ara