İçinde PERİ geçen kelimeler

İçinde PERİ geçen kelimeler 469 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

peri aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. peri anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde PERİ geçen kelimeler

25 harfli

kedilerin perirenal kisti, periferik insülin direnci, periton-toplardamar şantı, peritonitis sirkumskripta, perivasküler deri yangısı, vena perinealis ventralis

24 harfli

arkus dentalis superiyor, izoperimetrik eşitsizlik, Periplaneta australasiae, spasyum retroperitoneale, vena labiyalis superiyor, vena perikardiakofrenika, vena perinealis dorsalis

23 harfli

karışık periyodik kesir, mediyastinoperikarditis, periferal sinir sistemi, perikarditis travmatika, perinefrik yalancı kist, perivulvar deri yangısı, sinus oblikus perikardi, süperikonoskop (ışıtaç), yapışık ikiz periklilik

22 harfli

dar yapraklı su perisi, Fritillaria imperialis, perianal bez tümörleri, periensefalomeningitis, perikardiyal punksiyon, perikardiyal üfürümler, perikondral kemikleşme, perioküler lökotrikiya, Periplaneta orientalis, perisentrik inverziyon, pleksus periarteryalis, pnömohidroperikardiyum, sulu perikart iltihabı, süperikonoskop (alıcı), travmatik perikarditis

21 harfli

fotoperiyodik parapoz, girişik ikiz periklik, hemopnömoperikardiyum, hiperimmünglobülinemi, Pericrocotus flammeus, perikardiyal effüzyon, perikardiyal kıkırdak, perikardiyum fibrozum, perineum üretrotomisi, Periplaneta americana, peritoneum pariyetale, piyopnömoperikardiyum, pnömoperikardiyografi, spasyum perikoroidale

20 harfli

ara periyodik tabaka, basit periyodik eğri, brakignati superiyor, endoperimiyokarditis, kimyasal peritonitis, ölçülü perik kıskısı, periarteritis nodoza, peribrankiyal boşluk, peribranşiyal boşluk, periferal proteinler, periferik proteinler, perikardiyum serozum, periodontal hastalık, peritektoid sıcaklık, periton içi uygulama, peritoneum visserale, pnömoretroperitoneum, yalancı perikarditis

19 harfli

endüksiyon periyodu, inkübasyon periyodu, kaynaşık ikiz perik, periostal kaldırıcı, peritektik sıcaklık, peritektoid bileşim, peritektoid tepkime, periton içi gebelik, perivajinal flegmon, perivasküler kafing, plöra perikardiyaka, plöroperitonal şant, S-2-propilpiperidin, süperiyonik iletken

18 harfli

Bileziğin işçeperi, ekstraperikardiyal, girişik ikiz perik, hemanjiyoperisitom, kanatlı distemperi, kronik peritonitis, palpebra superiyor, periferal hücreler, periferik sinirler, perik dış bürümsel, perikart hücreleri, perileri bağdaşmak, perinükleer aralık, periostal elavatör, peripakimeningitis, periplazmik boşluk, perisi hoşlanmamak, peritektik bileşim, peritektik tepkime, perivajinal kanama, perivasküler hücre, ...

17 harfli

dikenli su perisi, hidroperikarditis, hidroperikardiyum, hidroperinefrozis, labiyum superiyus, periferik dolaşım, perik girişikliği, perik zarı yalımı, perikard gözeleri, perikardiyosentez, perişanlık vermek, peritektik nokta, peritektoid çizge, peritektoid dizge, peritektoid nokta, peritoneosentezis, periyodik çizelge, periyodik oftalmi, periyodik solunum, plöroperikarditis, pnömoperikardiyum, ...

16 harfli

eğrinin periyodu, eksperimantalist, eksperimantalizm, ekstraperitoneal, endoperikarditis, eperitrozoonazis, fotoperiyodiklik, hemoperikardiyum, kemikleşik perik, kesirin periyodu, kiloperikarditis, köpek distemperi, membrana perinei, metroperitonitis, miyoperikarditis, osteoperiostitis, perik dış hürümü, perik zarı akımı, perikardiyektomi, perikolesistitis, perineum fistülü, ...

15 harfli

antiperistaltik, cin-peri romanı, endoperitonitis, hidroperikardit, hidroperitoneum, hiperinsülinemi, intraperitoneal, kavum perikardi, küçük su perisi, muskuli perinei, pakiperitonitis, periensefalitis, perifer siyanoz, periferik bölme, perifolikülitis, perik çıkartımı, perik içkinliği, perik kaynaşımı, perik parçelemi, perikardiyotomi, periprostatitis, ...

14 harfli

dalga periyodu, fotoperiyodizm, hematoperikart, hemoperitoneum, kiloperitoneum, köfekeli perik, lâtent periyot, merhaba siperi, oksiperitoneum, pars superiyor, peri hastalığı, peri komedyası, peribronşiolit, periferik blok, Perigo faktörü, perik çıkarımı, perikçe yalımı, perikolanjitis, periksel öyken, perilaringitis, perili komedya, ...

13 harfli

borsa eksperi, dericil perik, girişik perik, hidroperikart, hiperimmünite, iyilik perisi, mazgal siperi, peri piramidi, periarteritis, peribranşiyal, perienteritis, perigastritis, perihepatitis, perik çengeli, perik doğramı, perik iç zarı, perik keskisi, perikolonitis, perikondriyum, periksel öyke, perimiyelitis, ...

12 harfli

açık periyot, antiperiodik, aperistalzis, delik çeperi, hemoperikart, hiperidrozis, hücre çeperi, Hypericaceae, ikizli perik, ilham perisi, kiloperikard, periartritis, peridentitis, perifarinjal, perifer felç, perifrenitis, perik çekimi, perik ezgeci, perik kesimi, perik yatağı, perik zarsal, ...

11 harfli

baz periyot, esin perisi, fotoperiyot, hesperidyum, kale siperi, kooperiozis, koperiyozis, peri bacası, peri masalı, peri masası, peribronşit, perididimus, periferiyal, périhdirmek, perihepatik, perik çeker, perik zarca, perikolitis, periktirmek, perikturmek, perili oyun, ...

10 harfli

domperidon, droperidol, imperialin, peri oyunu, peribacası, perik havı, perikardit, perikaryon, periklemek, periksizli, perilikari, perimisyum, perimizyum, perinefrik, perinöryum, periosteum, perişanlık, peritektik, peritoneum, Peritricha, peritriköz, ...

9 harfli

asperitas, kilitperi, koperitif, küperimli, peri gibi, periblast, pericelik, Periçehre, peridotit, periferal, periferik, perifiton, perihemal, perikarya, perikleme, perilimfa, perinatal, Perinişan, perinöral, peripatus, periplâst, ...

8 harfli

aperient, aperitif, Cooperia, eperimek, periblem, periderm, peridyum, periferi, perihmek, perikard, perikarp, perikart, perikçil, perikmek, perilenf, perineum, peripeti, perisark, perisikl, periskop, peristom, ...

7 harfli

ceperiz, çemperi, çeperiz, Gökperi, gulperi, Gülperi, güperim, keperim, koperid, Mahperi, Nurperi, periant, Perican, pericik, peridot, perifer, perigon, Perihan, perilti, Perinur, periost, ...

6 harfli

Ayperi, deperi, esperi, Peride, perido, perili, Periru, perişa, perize

5 harfli

periç, perik, perim, periz

4 harfli

peri

Kelime Ara