İçinde POLİ geçen kelimeler

İçinde POLİ geçen kelimeler 516 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

poli aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. poli anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde POLİ geçen kelimeler

25 harfli

bağlantısızlık politikası, daraltıcı para politikası, denkleştirme politikaları, domuzların poliserözitisi, kredi dilimi politikaları, polivinil alkol çözeltisi, Reagan iktisat politikası, RNA bağımlı DNA polimeraz, selektif kredi politikası, idareimaslahat politikası

24 harfli

asit mukopolisakkaritler, gevşek maliye politikası, göreceli asal polinomlar, hipokalemik polimiyopati, para politikası araçları, poliglikolik asit ipliği, polinükleotit fosforilaz, sıkı gelirler politikası, tulumba basma politikası

23 harfli

açık semalar politikası, apolipoprotein B, Apo B, Bipartizan Dış Politika, boş sandalye politikası, Böl ve Yönet Politikası, çevrim karşıtı politika, dengelenmiş polimorfizm, destekleme politikaları, en iyi yaklaşan polinom, gerçekçi kur politikası, harcama kısıcı politika, Kantorovich polinomları, makroiktisat politikası, ölüm sigortası poliçesi, polimorfnükleer lökosit, seçici kredi politikası, semptomatik poliglobuli, sıkı harcama politikası, Tontin sigorta poliçesi, AB ulaştırma politikası

22 harfli

AB bölgesel politikası, AB kalkınma politikası, canlandırma politikası, Chamberlain Politikası, dış ticaret politikası, gevşek para politikası, hassas ayar politikası, heterotopik poliodonti, kemer sıkma politikası, Klamidya poliartritisi, metabolik polinöropati, ortak tarım politikası, pahalı para politikası, Para Politikası Kurulu, poliglaktin 910 ipliği, polikromatofil alyuvar, polilesital yumurtalar, polinominal adlandırma, sıkı maliye politikası, çok değişkenli polinom, poligonun dış yarıçapı

21 harfli

AB akdeniz politikası, açık bütçe politikası, açık pazar politikası, Büyük Sopa Politikası, çevrim yanlı politika, daraltıcı politikalar, deflasyonist politika, domuz poliomiyelitisi, gelişigüzel kopolimer, Her hangi bir poligon, heteropolisakkaritler, işlendirme politikası, karakteristik polinom, Lambrecht polimetresi, lipopolisakkarit, LPS, polialkol asit esteri, poliglandüler sendrom, poliklonal antikorlar, polimerleşme derecesi, polinomsal gösterilim, politik iş çevrimleri, ...

20 harfli

AB enerji politikası, AB kültür politikası, açık kapı politikası, antitröst politikası, atların polinöritisi, avro odaklı politika, emek gücü politikası, ince ayar politikası, kalsiyum poli sülfür, kural bazlı politika, kütle polimerleşmesi, Legendre polinomları, mevsimsel poliöstrüs, mukopolisakkaridozis, ortogonal polinomlar, poliarteritis nodoza, polinomsal fonksiyon, polisentrik kromozom, politen kromozomları, politik organizasyon, politika çözümlemesi, ...

19 harfli

birincil polisitemi, Gegenbauer polinomu, gelirler politikası, göreceli polisitemi, homopolisakkaritler, indirgenmiş polinom, istihdam politikası, istikrar politikası, iyonik polimerleşme, Levitan polinomları, polienoik yağ asidi, poliglikonat ipliği, polihedral virüsler, polihidrik alkoller, poliklonal gamopati, polinomsal çekirdek, polinomsal operatör, polinomsal yaklaşım, polinükleotit kinaz, polioensefalomalasi, poliradikulonöritis, ...

18 harfli

açıklık politikası, Akdeniz politikası, Avrupa Polis Ofisi, ekonomi politikası, endometriyal polip, heteropoli asitler, heteropolisakkarit, hiperpolipeptidemi, hipolipoproteinemi, ikincil polisitemi, iktisat politikası, lipolitik enzimler, poli (A) polimeraz, poliket solucanlar, polimerleştirilmek, polimetilokarbamit, polinomlar halkası, polinomsal katsayı, polinomun derecesi, polisistronik mRNA, politetrafloroetan, ...

17 harfli

AB göç politikası, Annapolis zirvesi, ayırımcı politika, bahşiş politikası, glikopolisakkarit, gümrük politikası, homopolinükleotit, inorganik polimer, Laguerre polinomu, maliye politikası, operatör polinomu, polifenol oksidaz, poligonun açıları, polikromatik ışın, polimerleştirilme, polimiktik göller, polinomsal açılım, politik davranmak, politika araçları, poliyoensefalitis, RNA polimeraz IIl

16 harfli

bipolar politrik, bütçe politikası, cebirsel polinom, fiyat politikası, fotopolimerleşme, harmonik polinom, Hermite polinomu, homopolisakkarit, Hurwitz polinomu, mukopolisakkarit, napoli tutulgası, poli (A) kuyruğu, poli vinilklorür, poliakrilonitril, poligen hipotezi, polimerleştirmek, polinomsal çözüm, polisiklik balık, psödopoliglobuli, RNA polimeraz II, sigorta poliçesi, ...

15 harfli

AB politikaları, Appell polinomu, belediye polisi, ekonomi politik, fiskal politika, Jacobi polinomu, karesel polinom, Landau polinomu, Ovis ammon poli, para politikası, poliensefalitis, polimerleştirme, polimorfnükleer, polinomsal seri, poliradikulitis, polisakkaritler, polisensitivite, politeknik okul, politik ekonomi, politik iktisat, politik tiyatro, ...

14 harfli

alfa polimeraz, apolipoprotein, banka poliçesi, beta polimeraz, depolitizasyon, döviz poliçesi, Düzgen poligon, endopoliploidi, gama polimeraz, kopolimerleşme, kur politikası, kütle polimeri, poli-embriyoni, polidiyoksanon, polielektrolit, poligenik mRNA, poliizoprenoit, polikemoterapi, polimerizasyon, poliparazitizm, polis hafiyesi, ...

13 harfli

adli polislik, allopoliploit, DNA polimeraz, hiperapolizis, koruma polisi, kuasi-polinom, mali politika, monik polinom, Napoli sarısı, poliarteritis, poliçe çekmek, poliembriyoni, polikotiledon, polimer şerit, polimerleşmek, polimiyozitis, polinükleotit, polipeptidemi, polipeptidler, polipod larva, polis arabası, ...

12 harfli

besin polibi, besin polipi, beyaz poliçe, dış politika, endopoligeni, hiperpolitik, hiperpolizis, hipolimniyon, metropoliten, Napoli mastı, otopoliploit, poli-energid, poliartritis, polifiyodont, polimastigot, polimerleşme, polinöropati, polioklastik, poliorşidizm, polipropilen, polis romanı, ...

11 harfli

açık poliçe, biyopolimer, fotopolimer, hiperapoliz, hipolimnion, iç politika, napoli çiri, Poli kesesi, poliaminler, poliamitler, polidaktili, polidispers, polienergit, polifenolaz, polifiletik, poliglobuli, poliklimaks, polikromazi, polimorfizm, polinöritis, polinükleer, ...

10 harfli

adli polis, anapolitik, anapolizis, dışpoligon, hidropolip, hiperpoliz, hipolipemi, jeopolitik, kozmopolit, metropolit, öz polinom, polidrozis, poliestrus, polietilen, polihedron, polihibrid, polihibrit, polikarpik, polikaryon, polikistik, poliklinik, ...

9 harfli

Akropolis, Cepolidae, ek poliçe, içpoligon, kopolimer, lipolisis, lipolitik, polialkol, poliandri, polidipsi, polidonti, poliester, polifagos, polifonik, Poligenez, polimeraz, polinemik, polioller, polipetal, polipleji, poliploit, ...

8 harfli

apolitik, apolizis, poli (A), poli (C), poli (T), poli (U), poliamin, poliamit, poliasit, polifaji, polifoni, poligala, poligami, polijini, polikarp, poliksen, polimeli, polimeri, polimorf, poliozis, polipati, ...

7 harfli

lipoliz, poliark, polifag, polifil, poligam, poligen, poligon, polimer, polinom, polipnö, polisaj, politik, politip, politok, poliüri, polizom, sipolin, tripoli

6 harfli

apoliz, poliçe, poliol

5 harfli

polik, polip, polis

4 harfli

poli

Kelime Ara