İçinde SAY geçen kelimeler

İçinde SAY geçen kelimeler 1778 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

say aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. say anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde SAY geçen kelimeler

25 harfli

abecesayısal damga takımı, borç artığı veren sayışım, çapraz esneklik katsayısı, çirlik dışı (sayrılıklar), çoklu belirleme katsayısı, değerlemede saymaca değer, dış ödemeler sayışmanlığı, girdi katsayıları matrisi, güvenceli sayışım belgesi, ikinci sayılabilme beliti, “jaccoud-osler” sayrılığı, karmaşık sayının eşleniği, kazanç sayılmayan farklar, kısmi ilgileşim katsayısı, kompleks sayının eşleniği, “köhler-stieda” sayrılığı, köncüksel badak sayrılığı, köncüksel öyken sayrılığı, negatif tamsayılar kümesi, oldu bilmek (veya saymak), onaltılı sayılama dizgesi, ...

24 harfli

1 sayılı vergi çizelgesi, arıtım (katsayısı) oranı, aza saymak, (aza tutmak), belirlenmemiş katsayılar, benimsenir özürlü sayısı, “besnier-bœck” sayrılığı, beyaz denge (varsayılan), bilgisayar canlandırması, birinci kuşak bilgisayar, birinci sayılabilir uzay, bölünmez sayı, asal sayı, cebirsel sayılar teorisi, çıktı esneklik katsayısı, çoklu belirtme katsayısı, eşlenik cebirsel sayılar, evrendeğersiz sayımbilim, faktör yükleme katsayısı, farklı bilgisayarlar ağı, fiyat esneklik katsayısı, fiziksel sayım çizelgesi, geçerli sayışım yazılığı, ...

23 harfli

(parayı) avucuna saymak, alış giderleri sayışımı, aralarında asal sayılar, ardıl sıralı bilgisayar, “bourneville” sayrılığı, bütünsel sayısal izerge, cebirsel sayılar kuramı, çokyönlü kişilik sayacı, deli pösteki sayar gibi, determinasyon katsayısı, Durbin-Watson katsayısı, genel amaçlı bilgisayar, güvenceli sayılmayanlar, ikili sayıtlama dizgesi, ikinci kuşak bilgisayar, ikinci sayılabilir uzay, inç başına damga sayısı, inç başına nokta sayısı, indirgenebilir tam sayı, kalıcı saydam atardamar, kapsayıcı birleştirmesi, ...

22 harfli

aktarılabilir dışsayca, an sapıklığı varsayımı, anlamlı sayamak yitimi, basınç artma katsayısı, “bence-jones sayrılığı, betimleyici sayımbilim, bilgisayarlı karartıcı, bilgisayarlı tomografi, bozkır antilopu, sayga, büyük boy saydam resim, “cardarelli” sayrılığı, “castellani” sayrılığı, çoklu ilişki katsayısı, dimkalı meme sayrılığı, düşük model bilgisayar, düzenleyici sayışımlar, ekimalanı (sayılaması), ekstinksiyon katsayısı, elemanter sayı teorisi, eşdeğerlilik katsayısı, form sayfası sihirbazı, ...

21 harfli

« lasègue » sayrılığı, abeceli sayısal dizin, abeceli sayısal simge, ağırlıklama katsayısı, asal sayılar problemi, bağ titreşim sayıları, “beehterew” sayrılığı, belirlilik kat sayısı, belirsizlik katsayısı, bilgisayara uyarlamak, birlikte asal sayılar, birliktelik katsayısı, “bouillaud” sayrılığı, değişkenlik katsayısı, değişmezlik varsayımı, doyumsuzluk varsayımı, düzensizlik katsayısı, ekim sayımı bildirimi, elastikiyet katsayısı, emek-hasıla katsayısı, eş zamanlı bilgisayar, ...

20 harfli

alacaklılar sayışımı, asal olmıyan sayılar, aşınma payı sayışımı, bağlılaşım katsayısı, bağlılaşma katsayısı, başıboşlar sayrılığı, belirlenme katsayısı, belirlilik katsayısı, “bergeron” sayrılığı, biçimsel sayı kuramı, bilgisayar benzetimi, bilgisayar donanımlı, bilgisayar izlencesi, borç sayışım belgesi, büyük sayılar yasası, coğrafya konsayıları, çıkarımcı sayımbilim, elden çıkmış sayılar, etkin sunucu sayfası, farksızlık varsayımı, geçerli nicem sayısı, ...

19 harfli

açık alan katsayısı, açısal nicem sayısı, aktarılacak sayışım, asal sayılar dizisi, asal sayılar kuramı, avrupa sayı sistemi, basamaklı sayıtlama, basım aygıtı sayısı, belirleme katsayısı, beyin zar sayrılığı, bilgisayar donanımı, bilgisayar yönetimi, bilgisayarla yapmak, “bonfils” sayrılığı, borsaya kote olması, boş konut katsayısı, “brinton” sayrılığı, “buveret” sayrılığı, “carrion” sayrılığı, “cushing” sayrılığı, çarpıklık katsayısı, ...

18 harfli

abecesayısal düğüm, açılımın katsayısı, aktiflik katsayısı, alfa-sayısal dizin, alfa-sayısal simge, anı-sayrılık anısı, artımlı bilgisayar, Aşırılık katsayısı, avuçiçi bilgisayar, bağımsızlık sayısı, bağlanım katsayısı, “beigel” sayrılığı, “biermer sayrılığı, bildirimli sayışım, bildirmelik sayısı, bilgisayar çevrimi, bilgisayar grafiği, bilgisayar korsanı, bilgisayar merkezi, bilgisayar nesnesi, bilgisayar profili, ...

17 harfli

500 sayılı broşür, 522 sayılı broşür, A. I. S. I sayısı, abecesayısal veri, ağdalık katsayısı, akarien sayrılığı, akça sayılmış kul, alıcılar sayışımı, analog bilgisayar, anlaşma katsayısı, anlaşmalı sayışım, atlama sayı eşiği, aynılık varsayımı, bağımsız sayışıma, bağıntı katsayısı, bakışım varsayımı, barınma katsayısı, “bayle” sayrılığı, “beard” sayrılığı, beyaz sayfa açmak, bilgisayar adresi, ...

16 harfli

alacaklı sayışım, alış sayışımları, ana nicem sayısı, anamal katsayısı, asıl sayı sıfatı, Avrupa Sayıştayı, ayerza sayrılığı, bağlaşık sayılar, bakışım sayıları, bazdov sayrılığı, benimseme sayısı, Bernoulli sayısı, beta katsayıları, bilgisayar filmi, bilgisayar köşkü, bilgisayarlaşmak, bilgisayarsızlık, “bird” sayrılığı, bölüt (sayımsal), “brun” sayrılığı, bulaşık sayrılık, ...

15 harfli

32 Sayılı Karar, ak yuvar sayımı, aktarılır sayca, anamal sayışımı, anlak katsayısı, anlamlı sayamak, ardışık sayılar, arıtma sayışımı, asayiş berkemal, Avagadro sayısı, Avogadro sayısı, banti sayrılığı, belirtici sayak, biçim katsayısı, bilgisayar suçu, bilgisayarcılık, bilgisayarlaşma, Cayley sayıları, Coase varsayımı, değerlik sayısı, demirbaş sayısı, ...

14 harfli

açısal katsayı, adamdan saymak, akış katsayısı, alfa varsayımı, ana bilgisayar, ana sayışımlar, anımsayabilmek, anımsayıvermek, aracı sayışımı, aylık sayışımı, azımsayabilmek, bakteri sayımı, bang sayrılığı, banka sayışımı, başlık sayfası, bellek sayfası, beta katsayısı, Beta varsayımı, beyaz sayfalar, bileşke sayısı, bilgisayar adı, ...

13 harfli

açı katsayısı, adanmış sayfa, anabilgisayar, anımsayabilme, anımsayıverme, aracı saycası, Arap sayıları, ayırıcı sayaç, azımsayabilme, banka saycası, başlık sayısı, belgeli sayca, bilgisayarsız, Boşluk sayısı, buka sayrılık, cebirsel sayı, Cutter sayısı, çağ sayrılığı, çöpe saymamak, dalimiş saydı, defekt sayısı, ...

12 harfli

? (pi)sayısı, abecesayısal, açık sayışım, aksayabilmek, artısız sayı, asıl sayılar, atomsal sayı, ay sayrılığı, bakır sayısı, baskı sayısı, bileşik sayı, bilgisayarcı, bilgisayarlı, binit sayacı, borçlu sayfa, bölüt sayısı, çek sayışımı, çekim sayısı, Çobansayvant, çöl sayıklam, dalga sayısı, ...

11 harfli

abstre sayı, adım sayıcı, aksayabilme, alan sayısı, atom sayısı, ayak sayacı, ayaklı saya, baş katsayı, Çakırsayvan, çoğa sayımı, dizi sayısı, dönü sayacı, g-katsayısı, gerçek sayı, gerçel sayı, geri saymak, iğne sayısı, ikili sayıt, immünoassay, iyot sayısı, kapa sayısı, ...

10 harfli

açık sayca, açık sayım, altın sayı, artık sayı, Aşağısayık, aşkın sayı, atomsayısı, ayrımsayış, banko sayı, başkatsayı, besi sayrı, bilgisayar, boru sayaç, cav saymak, çift sayma, Diş sayısı, doğal sayı, duraksayış, duyumsayış, gaz sayacı, gün saymak, ...

9 harfli

adımsayar, Alisayvan, ana sayaç, anımsayış, arıksayış, artı sayı, asal sayı, asıl sayı, astelsayı, azımsayış, baş sayfa, çift sayı, dual sayı, Düzsaylan, eksi sayı, eski sayı, imli sayı, kan sayar, kancasaya, kansayımı, kapsayıcı, ...

8 harfli

anasayfa, artsayış, dalsayış, e sayısı, f sayısı, kumsayık, Nusaybin, öz saygı, sayacağa, sayallık, Sayarlar, sayasını, Saydamlı, saydırma, sayetmek, sayfalık, Saygeçit, saygısız, sayı adı, sayılama, Sayılbay, ...

7 harfli

adsayma, aksayış, asaydın, Berksay, bugasay, Dinçsay, dursayı, Ersayın, Hasayaz, ıraksay, katsayı, kesayak, kısayol, konsayı, misayip, Nusayri, Onursay, önsayıt, sayacak, Sayacık, Sayalar, ...

6 harfli

aksaya, asayiş, Atasay, Bilsay, Cansay, esayiş, Göksay, Gülsay, mesayi, ofsayt, osayit, önsayı, sayacı, sayalı, sayanı, Saybay, saycak, saydam, sayden, sayfan, saygın, ...

5 harfli

Aksay, Ersay, Hasay, Oksay, Örsay, sayaç, sayağ, sayah, sayak, sayal, sayañ, sayar, sayat, sayca, sayfa, sayga, saygı, sayha, sayhı, sayıd, sayıf, ...

4 harfli

saya, sayd, saye, sayı, sayi

3 harfli

say

Kelime Ara