İçinde SERM geçen kelimeler

İçinde SERM geçen kelimeler 220 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde SERM geçen kelimeler

25 harfli

bedelsiz sermaye artırımı, cari sermaye-hasıla oranı, ihracatçı sermaye şirketi, özsermayenin kazanma gücü, sermayenin değer bileşimi, sermayenin dolaşım süreci, sermayenin marjinal ürünü, sermayenin merkezileşmesi, sermayenin ortalama ürünü, sermayeyi kediye yüklemek

24 harfli

bedelli sermaye artırımı, dedikodu sermayesi olmak, doğrudan yabancı sermaye, net sermaye-hasıla oranı, sermaye-hasıla katsayısı, yabancı sermaye yatırımı

23 harfli

(bir yere) abayı sermek, (birinin) leşini sermek, beşeri sermaye yatırımı, bireysel sosyal sermaye, dolaylı yabancı sermaye, döner sermayeli işletme, döner sermayeli kuruluş, risk sermayesi yatırımı, sermaye birikim fonları, sermaye kazancı vergisi, sermaye kullanan teknik, Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye yoğun teknoloji, sermayenin derinleşmesi, sermayenin getiri oranı, sermayenin toplam ürünü, sermayenin yoğunlaşması, taahhüt edilmiş sermaye, üretici sermaye aşaması, üretici sermaye devresi

22 harfli

akıl kişiye sermayedir, aşırı sermaye birikimi, depsermek, (tepsermek), fiziki sermaye malları, hisse senedi sermayesi, ilkel sermaye birikimi, kişisel sosyal sermaye, sabit sermaye yatırımı, sarmurmak, (sermürmek), sermaye birikim kısıtı, sermaye-yoğun endüstri, sermayenin aşınma payı, sermayenin genişlemesi, türdeş olmayan sermaye, uluslarararası sermaye

21 harfli

ihraç edilmiş sermaye, kullanılmayan sermaye, maddi olmayan sermaye, net işletme sermayesi, özsermayenin getirisi, sabit sermaye malları

20 harfli

borç-özsermaye oranı, çıkarılmamış sermaye, menkul sermaye iradı, meta sermaye aşaması, meta sermaye devresi, para sermaye aşaması, sermaye yoğun sanayi, sermaye yoğunlaşması, sermaye-hasıla oranı, sermayenin temerküzü, sermayeyi doğrultmak, sosyal sabit sermaye

19 harfli

başlangıç sermayesi, borç-sermaye takası, entelektüel sermaye, postunu yere sermek, risk sermayesi fonu, sermaye bütçelemesi, sermaye harcamaları, sermaye hareketleri, sermaye maliyetleri, sermaye tayınlaması, sermaye yatırımları, sermaye yeterliliği, sermayenin getirisi, “Waâserman” tepkisi

18 harfli

borç-sermaye swapı, çıkarılmış sermaye, değişmeyen sermaye, yatırılmış sermaye

17 harfli

çalışma sermayesi, girişim sermayesi, heterojen sermaye, işletme sermayesi, müşteri sermayesi, mütedavil sermaye, ödenmemiş sermaye, sermaye bilânçosu, sermaye çoğaltanı, sermaye dışsatımı, sermaye giderleri, sermaye temerküzü, sermaye yoğun mal

16 harfli

değişken sermaye, ekonomik sermaye, esermek besermek, finansal sermaye, iktisadi sermaye, örkene un sermek, sermaye akımları, sermaye artırımı, sermaye birikimi, sermaye dışalımı, sermaye maliyeti, sermaye piyasası, şirket sermayesi

15 harfli

ayrışık sermaye, banka sermayesi, değişen sermaye, homojen sermaye, insan sermayesi, itibari sermaye, kayıtlı sermaye, nominal sermaye, ödenmiş sermaye, sermaye çarpanı, sermaye fonları, sermaye kazancı, sermaye malları, sermaye şirketi, sermaye vergisi, üretici sermaye, yabancı sermaye, yapısal sermaye

14 harfli

beşeri sermaye, fiktif sermaye, fiziki sermaye, hukuki sermaye, risk sermayesi, sermaye çıkışı, sermaye değeri, sermaye geliri, sermaye girişi, sermaye hesabı, sermaye ihracı, sermaye ithali, sermaye kaçışı, sermaye üstesi, sermaye yapısı, sermuharrirlik, sermürettiplik, sosyal sermaye, türdeş sermaye, ulusal sermaye

13 harfli

dönen sermaye, döner sermaye, fikri sermaye, ipe un sermek, maddi sermaye, ödünç sermaye, sabit sermaye, sermaye kaybı, sermaye riski, sermaye stoku, sermayesizlik, sermest olmak

12 harfli

atıl sermaye, aynî sermaye, esas sermaye, mali sermaye, meta sermaye, para sermaye, postu sermek, reel sermaye, sergi sermek, serim sermek, sermayecilik, serme sergen

11 harfli

seri sermek, sermaye mal, sermuharrir, sermürettip, yere sermek

10 harfli

öne sermek, sermayedar, sermayesiz, sermestane, sermestlik

9 harfli

kepsermek, özsermaye, pürsermek, sermayeci, sermayeli, Sermayesi, sermenmek, sermürmek, tebsermek, teksermek, teñsermek, tepsermeg, tepsermek, tevsermek

8 harfli

besermek, ciğserme, efsermek, pösermek, püsermek, sermasar, Sermelek, sermestî, tepserme

7 harfli

esermek, sermaye, sermest, sermeye, sermiye

6 harfli

eserme, sermek, sermen, sermet, sermin

5 harfli

Serma, serme

Kelime Ara