İçinde YANA geçen kelimeler

İçinde YANA geçen kelimeler 339 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yana aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yana anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde YANA geçen kelimeler

25 harfli

arterya kaudalis mediyana, arterya sakralis mediyana, ayakta gövdeyi yana bükme, ibre birinden yana dönmek, tutarlı ve yanaşık normal, yanaşık değişirlik dizeyi, yanaşık son öndeyi hatası

24 harfli

devirgi dingili dayanağı, krista sakralis mediyana, yanaşık en küçük kareler, yanaşık temel bileşenler

23 harfli

bir o yana, bir bu yana, floresan izotiyosiyanat, kalkan biçimli yanardağ, yanağından kan damlamak, yanaşık göreli etkinlik, yanaşık ilgileşimsizlik, yerel yanaşık normallik

22 harfli

silindirin yanal alanı, taşıyana yazılı belgit, ticaretten yana büyüme, vena sakralis mediyana, yanaşık dağılım kuramı, yanaşık güç fonksiyonu, yanaşık normal dağılım, yanaşık olarak durağan

21 harfli

ak yanaklı baştankara, aksiyona dayanan oyun, mavi yanaklı arı kuşu, olmayana ergi yöntemi, Piramidin yanal alanı, prizmanın yanal alanı, toprak tipleri yanayı, yan yana sağım tesisi, yanak-yudaksal bürgeç, yanaşık güven aralığı, yanaşık özdeşleştirme, yanaşık standart hata

20 harfli

denizaltı yanardağı, vena mediyana kubiti, yalancı türek yanacı, yanağı keseli sincap, yanağı-keseli sincap, yanar döner tekircik, yanaşık eşdeğerlilik, yanaşık kritik değer

19 harfli

acısına dayanamamak, koninin yanal alanı, varlıksal öndayanak, yana doğru bağlantı, yanağına kan gelmek, yanardağ püskürmesi, yanaşık bağımsızlık

18 harfli

baryum tiyosiyanat, dayanak fonksiyonu, denizdibi yanardağ, kalsiyum siyanamit, olmayana indirgeme, yanak toplardamarı, yanar söner ışıtaç, yanardağ ağzı gölü, yanardağ çıkartısı, yanardağ etkinliği, yanardağ kırıntısı, yanardağ patlaması, yanaşık değişirlik, yanaşık özellikler, yanay konaç ekseni

17 harfli

al yanaklı maymun, al-yanaklı maymun, atriyolu yanardağ, benziltiyosiyanat, canından yanasıca, cereyana kapılmak, düşünce yanaçları, galeyana getirmek, imam yanaştırması, kayık yanaştırmak, sayfa yanaştırmak, yana yana istemek, yanaşık çevrimler, yanaşık normallik, yanaşık yansızlık

16 harfli

-den yana çıkmak, alyanaklı maymun, arterya mediyana, dayanaklık etmek, fissura mediyana, kelime yanaçları, makaralı dayanak, sağa yanaştırmak, sola yanaştırmak, yana kayık yatın, yanardağ bilimci, yanardağ bombası, yanardağ bölgesi, yanardağ depremi, yanaşık bağlanım, yanaşık beklenti, yanaşık etkinlik, yanaşık sonuçlar, yanaşık yanlılık

15 harfli

-den yana olmak, amonyum siyanat, dayanak açınığı, dayanak noktası, dayanak yıldızı, fikir yanaçları, galeyana gelmek, Rana catesbyana, sönmüş yanardağ, taşıyana yazılı, yanal yükseklik, yanardağ bacası, yanardağ bilimi, yanardağ dizisi, yanardağ etmeni, yanardağ konisi, yanardağ tıkacı, yanaşık dağılım, yanaşık eşitlik, yanaşım noktası, yanay çizelgesi, ...

14 harfli

(-den) bu yana, ak yanaklı kaz, anayana galmak, bir yaña olmak, eñe yaña olmah, etkin yanardağ, izotiyosiyanat, tiyosiyanatlar, yan yana koyma, yana aşındırma, yanabidildamak, yanak-dudaksal, yanar boş film, yanar dönerlik, yanardağ adası, yanaşı oturmak, yanaşık açılım, yanaşık moment, yanaşık sınama, yapı yanaçları

13 harfli

algı dayanağı, çıta dayanağı, dayanak uzayı, dayanaksızlık, kaynak yanayı, küme-yanardağ, lastik yanağı, makara yanağı, patışahyanağı, vena mediyana, Viyana sosisi, yanak bezleri, yanak onarımı, yanal çizinti, yanardağ ağzı, yanardağ külü, yanardağ taşı, yanardağ tüfü, yanardağbilim, yanaşık düzen, yanaşık kuram, ...

12 harfli

anlam yanacı, boyanabilmek, boyuna yanay, cıva siyanat, dayanabilmek, dayanak altı, denge yanayı, eğercemayana, elma yanaklı, kol dayanağı, raf dayanağı, türek yanacı, Viyana okulu, yanak allığı, yanak kemiği, yanak koneti, yanak siniri, yanak ünsüzü, yanak vuruşu, yanak yanağa, yanak yapımı, ...

11 harfli

ayaña gimek, beziryanaşi, boyanabilme, dayanabilme, enine yanay, gelinyanağı, İki yanaçlı, iki-yanaçlı, tayanamamak, tiyosiyanat, uyanabilmek, yana atılım, yana basınç, yana yakıla, yanaklanmak, yanal alanı, yanal ayrıt, yanal çizgi, yanal yüzey, yanar külte, yanarçırağı, ...

10 harfli

boyanasıca, bu yanadan, dayanaklık, dayanaksız, inez yanaz, koyanavrul, uyanabilme, yana dönme, yana kayık, yanabilmek, yanal alan, yanalanmak, yanallamak, yanar film, yanardöner, yanaşdırma, yanaşdumah, yanaşıklık, yanaşılmak, yanaşlamak, yanaştıran, ...

9 harfli

-den yana, dal yanar, dayanacak, dayanaklı, dayanaman, özge yana, siyanamit, yana yana, yanabilme, yanal yüz, Yanalerik, yanaşılma, yanavkuru

8 harfli

bir yana, boyanacı, çayanası, hasyanar, indiyana, yalyanak, yan yana, yana yam, yanaçlar, yanağaçı, yanakçıl, yanaklık, yañalmak, Yanaloba, Yanalyol, yanangar, yanarayı, yanardağ, yanargün, yanarlık, yanartaş, ...

7 harfli

alyanak, ayanağa, beyanat, boyanak, dayanak, kayanak, kayanar, kızyana, öveyana, yanacah, yanaçlı, yañadan, yañadın, yanağaç, yanaklı, yanalak, yanaltı, yanarak, yanarca, Yanarsu, yañasın, ...

6 harfli

ayanam, bıyana, biyana, boyana, çayana, dayana, mayana, yañada, yanara, yañaru, yañası, yanaşı, yañaya, yañaza

5 harfli

ayana, yanaç, yanah, yanak, yanal, yanañ, yanar, yanaş, yanat, yanay, yanaz

4 harfli

yana

Kelime Ara