İçinde Z geçen kelimeler

İçinde Z geçen kelimeler 53628 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde Z geçen kelimeler

25 harfli

abomazal refluks sendromu, abomazumda kum toplanması, aç gözünü, açarlar gözünü, aç ne yemez, tok ne demez, açtı ağzını, yumdu gözünü, ağanın gözü, yiğidin sözü, ağır taş yerinden oynamaz, ağırlıksız kesitaraştırma, ağzına bir lokma koymamak, ağzına yüzüne bulaştırmak, ağzından baklayı çıkarmak, ağzını açıp gözünü yummak, akacak kan damarda durmaz, akalınlı deniz kırlangıcı, akciğer damar şavk yazımı, akciğersiz semendergiller, aklını (bir şeyle) bozmak, aklının terazisi bozulmak, alkalili kabuksuzlaştırma, alt göz kapağının düşmesi, altın ve döviz rezervleri, ...

24 harfli

1 sayılı vergi çizelgesi, A.A.A. benzerlik teoremi, ABD-İran rehineler krizi, acele ile menzil alınmaz, açık zincirli bileşikler, açıklık hızı, açısal hız, adam olana bir söz yeter, Afrika çizgili tekirciği, Afrika tripanosomiyazisi, ağanın gözü ata tımardır, ağız (veya ağzını) açmak, ağlamakla yâr ele girmez, ağrısız baş mezarda olur, ağzına vur, lokmasını al, ağzında bakla ıslanmamak, ağzından lokmasını almak, akciğer strongiloidozisi, akut romatizma artritisi, alacak verecekle ödenmez, alfa1-proteaz inhibitörü, alıcı kuşun ömrü az olur, ...

23 harfli

100 nolu ILO Sözleşmesi, 105 nolu ILO Sözleşmesi, 111 nolu ILO Sözleşmesi, 138 nolu ILO Sözleşmesi, 182 nolu ILO Sözleşmesi, abdestsiz yere basmamak, absolüt kalp yetmezliği, acı çiğdem zehirlenmesi, acıklı başta akıl olmaz, açık gözenekli cilalama, açık yaraya tuz ekilmez, açıklayıcı zarf tümleci, açıktan (para) kazanmak, açınırlar dizgesi uyumu, açil koenzim A sentetaz, ada yazılı borç belgiti, adenohipofiz hormonları, agaroz jel elektroforez, ağırlık özekli konaçlar, ağrılı dışlak düz taban, ağza tat, boğaza feryat, ...

22 harfli

29 nolu ILO Sözleşmesi, 87 nolu ILO Sözleşmesi, 98 nolu ILO Sözleşmesi, abecesel damga dizgisi, acı bakla zehirlenmesi, açık deniz balıkçılığı, ada yazılı pay belgiti, adalet ve adaletsizlik, adî deniz kaplumbağası, ağzına bir kemik atmak, ağzına geleni söylemek, ağzını dilini bağlamak, akarsu-buzul biçimleri, akciğerli salyangozlar, akciğerli-salyangozlar, akciğerzarı, göğüszarı, akıl para ile satılmaz, akış başına doruk hızı, aklının ayarını bozmak, akuaduktus mezensefali, alkalin fosfataz testi, ...

21 harfli

AB akdeniz politikası, abeceli sayısal dizin, absorbsiyon bozukluğu, açık deniz sözleşmesi, açık pazar politikası, açık yıldız yığınları, adamakla mal tükenmez, ademi merkeziyetcilik, aditus nazosfenoideus, ağır kazan geç kaynar, ağır meromiyozin, HMM, ağız açısı atardamarı, ağız nekrobasillozisi, ağız tamburası çalmak, ağızdan gububuk akmak, ağzından çıt çıkmamak, ağzının kâhyası olmak, ağzının tadını bilmek, ağzının tadını vermek, ak üçgül zehirlenmesi, akciğer distomatozisi, ...

20 harfli

1 Temmuz bankacılığı, abomazum dilatasyonu, abomazum genişlemesi, açıklama müzekkeresi, ademimerkeziyetçilik, adezyo intertalamika, adını ağzına almamak, adil ve kalıcı çözüm, Afrika domuz humması, Afrika panzer ordusu, ağartısal zar yalımı, ağırlıksal çözümleme, ağız papillomatozisi, ağız tadı ile satmak, ağız yer, yüz utanır, ağızdan ağıza düşmek, Ağratur İngiliz üssü, ağzında yaş kalmamak, ağzından inci saçmak, ağzını kiraya vermek, ağzını poryaza açmak, ...

19 harfli

1,2-dimetoksibenzen, AB bilgi merkezleri, abanozlaştırabilmek, abanozlaştırıvermek, abızamzak çamkavak, abomazum deplasmanı, acil hizmet çağrısı, açık ağız aç kalmaz, açık yalazlı ışıtaç, açlık katabolizması, açlık metabolizması, açlık osteoporozisi, adî uzatılmış kesir, ağ arayüzü yazıcısı, ağanın eli tutulmaz, ağızdan soluk verme, ağzı boşa seğirtmek, ağzı dili bağlanmak, ağzı kulağına yakın, ağzı olan konuşuyor, ağzına geldiği gibi, ...

18 harfli

7 alfa-hidroksilaz, a´dan z´ye (kadar), abanozlaştırabilme, abanozlaştırıverme, abomazum timpanisi, abomazum torsiyonu, absorpsiyon cihazı, abuzamzak kayabaşı, acımasızlaşabilmek, açık pastörizasyon, açık tür yazı tipi, açıkgözlülük etmek, açıklayıcıdan özne, açın uykusu gelmez, açındırma kılavuzu, adçekmeyi kazanmak, adenililtransferaz, afarozman kesilmek, affınıza sığınarak, afin bağımsız küme, afiyet üzere olmak, ...

17 harfli

6-deoksi galaktoz, A-limitlenen dizi, abanırlar dizgesi, abaz abaz yürümek, abdominal gözenek, abecesizlik oranı, abırsızlıh elemek, acımasızlaşabilme, aciz içinde olmak, açgözlüleşebilmek, açık kapı hırsızı, açılışta özsınama, açısal uyumsuzluk, açışız uyumsuzluk, ademimerkeziyetçi, adenozin deaminaz, âdet olduğu üzere, adım adım izlemek, adipöz göz kapağı, Agadir sözleşmesi, ağır hapis cezası, ...

16 harfli

abanozlaşıvermek, abdesti bozulmak, abomazum yangısı, Acem güzellemesi, acyo faiz kuramı, açgözlüleşebilme, açgözlülük etmek, açık hava müzesi, açık kompozisyon, açıklık kazanmak, açılma çizelgesi, açın imanı olmaz, açıortay düzlemi, açlık alkalozisi, adacık öz emlemi, adrenal virilizm, ağ göze açıklığı, ağınım değişmezi, ağır ceza işleri, ağır para cezası, ağırşaklı süzgeç, ...

15 harfli

9 iğneli yazıcı, A, B dizilemesi, abanozlaşıverme, abanozlaştırmak, abaz abaz olmak, abaz abaz yemek, abdestbozan otu, abecesel sözcük, abomazum ülseri, abstraksiyonizm, aç susuz kalmak, açık tüberküloz, açıklama yazısı, açıklayacı özne, ad soylu sözcük, ademimerkeziyet, adenilat siklaz, adezyon kuvveti, adı belirsizlik, aduzayı nesnesi, aerob organizma, ...

14 harfli

A-doğru-uzaysı, abanozlaştırma, abazıya yilmek, Abhazya sorunu, acımasızcasına, acımasızlaşmak, âcizleşebilmek, aç ayı oynamaz, açık sözdizimi, açısal uzaklık, açiltransferaz, açtırma ağzımı, adenosklerozis, adına imzalama, adipoz yüzgeci, adipöz yüzgeci, adli eczacılık, adres çözünümü, adsız yapıtlar, afagan rüzgarı, afanipteriozis, ...

13 harfli

AB 1965 krizi, Abaza peyniri, abaza tahtası, abazan kalmak, abdest bozmak, Abhaz peyniri, abisal düzlük, abraza gitmek, acı bakla özü, acımasızlaşma, âcizleşebilme, açgözlüleşmek, açık gazölçer, açık işsizlik, açık pozisyon, açık sözleşme, açık sözlülük, açılmaz yemiş, açmaza düşmek, adalar denizi, âdetgörmezlik, ...

12 harfli

abanozgiller, abanozlaşmak, abartısızlık, abartmasızca, abaza kesimi, abazan olmak, abazanlaşmak, abdestsizlik, abezan olmak, abisiyal zon, abomazopeksi, abramis zonu, acuk bekmezi, açgözlüleşme, açı uzaklığı, açık kırmızı, açık yazılış, açıkgözlülük, açınır yüzey, açmaz düğümü, açmaz halatı, ...

11 harfli

A kromozomu, A türü dizi, abanoz gibi, abanozlaşma, abartısızca, abazambalak, abazanlaşma, abba düzeni, abdestbozan, Abdürrezzak, abızamzalak, abrozavanlı, acımasızlık, acız tutmak, âciz kalmak, acze düşmek, açık ağızlı, açık prizma, açmaz komak, açmazlanmak, ad kazanmak, ...

10 harfli

a-lı dizge, abartmasız, abaz zabaz, Abdiçıkmaz, abdülleziz, abır zabır, abırsızlıh, abızartlak, abiyogenez, abomazitis, aboral zar, absolutizm, abur zabur, acı karpuz, acımasızca, acızlanmak, âcizleşmek, ACV dizeyi, acze düşme, açgözlülük, açığa imza, ...

9 harfli

abajursuz, abartısız, abasızlık, abazambak, abazanlık, abazırmak, abdestsiz, Abdülazim, Abdülaziz, Abdülezel, Abdüzzeki, abızambak, abızamzah, abızamzak, abrazonlu, abuzambah, abuzambak, abuzamzak, Abuzettin, Acem ağzı, acı ceviz, ...

8 harfli

a-düzeyi, abaşumaz, abazımak, abazıpka, abdessuz, abdiâciz, abecesiz, abı kızı, abiyozis, abomazum, aboşumaz, abrazyon, abuzayık, acımasız, âcizleri, aç boğaz, aç ezber, açıkağız, Açıkyazı, açmazlık, adalesiz, ...

7 harfli

abansız, Abazaca, Abhazca, abırsız, acakızı, acı söz, acızlıh, acızmak, âcizane, âcizlik, açağraz, açgözlü, açıkgöz, açkısız, adaksız, adamsız, adarsız, Adayazı, adezyon, aduzayı, afalsız, ...

6 harfli

a`zamî, abanız, abanoz, abanuz, abasız, abazan, Abazlı, abézan, abezek, abiriz, abiyoz, Abuzer, acabez, Acaröz, acığaz, acısız, açağız, açıgaz, adasız, adipoz, adipöz, ...

5 harfli

abaza, abbaz, abdaz, Abhaz, abraz, abrez, abzer, abzol, abzop, aceze, Acıöz, acuze, açgöz, açmaz, adsız, adsuz, afazi, aflaz, afsız, ağbaz, Ağkız, ...

4 harfli

a`zâ, abaz, aciz, agız, ağaz, ağoz, ağuz, ağüz, ahiz, akoz, Aköz, alaz, alız, aliz, aloz, amez, anaz, anız, anuz, apaz, araz, ...

3 harfli

aız, arz, auz, aza, azı, azo, azu, baz, bez, bız, biz, boz, böz, buz, büz, caz, cez, cız, coz, cöz, cuz, ...

2 harfli

az, ız, iz, oz, öz, uz, üz, yz, za, zé, zı, Zn, zo, Zr, ez

Kelime Ara