Z ile biten kelimeler

Z ile biten veya sonunda Z olan kelimeler 7933 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre Z ile biten kelimeler

25 harfli

aç ne yemez, tok ne demez, ağır taş yerinden oynamaz, akacak kan damarda durmaz, aman diyene kılıç kalkmaz, araba ile tavşan avlanmaz, arık öküze bıçak çalınmaz, atına bakan ardına bakmaz, balta değmedik ağaç olmaz, binicinin sağı solu olmaz, boş torba ile at tutulmaz, çekişilmeyince pekişilmez, çıngıraklı deve kaybolmaz, dilencinin torbası dolmaz, ekstramedüller hematopoez, elektrogravimetrik analiz, elini veren kolunu alamaz, erenlerin sağı solu olmaz, fındık kabuğunu doldurmaz, gönülsüz namaz göğe ağmaz, ısırgan ile taharet olmaz, kardiyoakseleratör merkez, ...

24 harfli

(birini) yer kabul etmez, acele ile menzil alınmaz, açıklık hızı, açısal hız, ağlamakla yâr ele girmez, alacak verecekle ödenmez, aşk olmayınca meşk olmaz, ateş demekle ağız yanmaz, ateşe vursa duman vermez, başa gelmeyince bilinmez, beta galaktozit asetilaz, birleşik olarak anlamsız, ekmek istemez su istemez, el kazanıyla aş kaynamaz, emek olmadan yemek olmaz, gama-glutamil transferaz, gerçek yıldız zamanı, Yz, her ağacın meyvesi olmaz, hikmetinden sual olunmaz, huylu huyundan vazgeçmez, ısmarlama hac, hac olmaz, ışık geçirmez, saydamsız, ...

23 harfli

acıklı başta akıl olmaz, açık yaraya tuz ekilmez, açil koenzim A sentetaz, agaroz jel elektroforez, Allah´tan umut kesilmez, aminoaçil tRNA sentetaz, aminoaçil-tRNA sentetaz, aminoasil tRNA sentetaz, arpa eken buğday biçmez, asil koenzim A sentetaz, bastığı yerde ot bitmez, beta galâktozit permeaz, dendaşçıl kan eriden öz, doğru söz yemin istemez, düzensiz değişen yıldız, el öpmekle ağız aşınmaz, er kocar, gönül kocamaz, gerçek güneş zamanı, Gz, güneş balçıkla sıvanmaz, hamala semeri yük olmaz, her ağaçtan kaşık olmaz, ...

22 harfli

akıl para ile satılmaz, altın eli bıçak kesmez, amyant-metal sızdırmaz, arteryovenöz anastomoz, asetil-CoA karboksilaz, asıl azmaz, bal kokmaz, aşık daima bey oturmaz, av köpeği avdan kalmaz, bir Köroğlu, bir Ayvaz, burnu yere düşse almaz, çatkı üstünde hokkabaz, çöpelcan yapıştıran öz, dönümlü değişen yıldız, eli dursa ayağı durmaz, enfektif bulbar nekroz, eski düşman dost olmaz, fazla mal göz çıkarmaz, fruktoz 1,6 difosfataz, glutatyon S-transferaz, hafta sekiz, gün dokuz, hastaya döşek sorulmaz, ...

21 harfli

adamakla mal tükenmez, Allah kulundan geçmez, âşığa Bağdat sorulmaz, atılan ok geri dönmez, çarşı iti ev beklemez, demirsiz kan yuvar öz, dolay kutupsal yıldız, düzenli beşgen yıldız, elektroforetik analiz, eli ermez gücü yetmez, emanete hıyanet olmaz, et tırnaktan ayrılmaz, fotoperiyodik parapoz, galaktozil transferaz, girintisiz çıkıntısız, glutamat dehidrogenaz, gönül ferman dinlemez, gün geçer, kin geçmez, gürültüsüz patırtısız, ikişerli ilgileşimsiz, kambersiz düğün olmaz, ...

20 harfli

akarsu pislik tutmaz, al gömlek gizlenemez, alın yazısı değişmez, aorta-iliyak tromboz, arka işlevsel stenoz, aspartat transaminaz, bakan göze bağ olmaz, bir elin sesi çıkmaz, borç iyi güne kalmaz, boş ite menzil olmaz, çöpelcana dokunan öz, davul çalsan işitmez, dış özek, dış merkez, diferensiyel diagnoz, diyabetik ketoasidoz, dönel değişen yıldız, el ermez, güç yetmez, emülsifiye edici tuz, gezen kurt aç kalmaz, glutatyon peroksidaz, glütatyon peroksidaz, ...

19 harfli

açık ağız aç kalmaz, ağanın eli tutulmaz, ak alınlı büyük kaz, ak alınlı küçük kaz, asetilkolin esteraz, at üstünde hokkabaz, bıçak kınını kesmez, can bostanda bitmez, çiğnemeden yutulmaz, çöpelcan ergiten öz, çöpelcan yönelgenöz, dinamik mali analiz, düşenin dostu olmaz, ecele çare bulunmaz, eğilen baş kesilmez, eşkenar paralel yüz, gelene git denilmez, gerçek kolinesteraz, glikojen fosforilaz, glikozil transferaz, her çiçek koklanmaz, ...

18 harfli

7 alfa-hidroksilaz, açın uykusu gelmez, adenililtransferaz, ağ çevirmeli havuz, ağaçtan maşa olmaz, ağlamak para etmez, alanin transaminaz, alkol dehidrogenaz, aminoasil sentetaz, asetilkolinesteraz, baş olan boş olmaz, bir iki günlüğeyüz, bumbarcık suyuk öz, çekirdeksel yıldız, dikensiz gül olmaz, elçiye zeval olmaz, geniş yapraklı saz, glutatyon redüktaz, gravimetrik analiz, güldürücü hokkabaz, her taş baş yarmaz, ...

17 harfli

6-deoksi galaktoz, adenozin deaminaz, Allah´tan korkmaz, alt yaylası kiraz, antibiyotikli buz, ar namus tertemiz, aramakla bulunmaz, atlıya saat olmaz, aygıttan bağımsız, basit borumsu bez, beta galaktozidaz, bireysel değişmez, biz bize benzeriz, boynu halkalı kaz, boynu hilalli kaz, boynu-hilâlli kaz, Büyük beyaz domuz, Büyük siyah domuz, can cümleden aziz, çifte standartsız, çüğre üstçül ikiz, ...

16 harfli

açın imanı olmaz, alkalen fosfataz, alkalin fosfataz, altın pas tutmaz, arteryel siyanoz, arteryel tromboz, asetiltransferaz, belirli belirsiz, bileşik korimboz, birbirini tutmaz, biyolojik analiz, bulboüretral bez, Büyükkonakgörmez, coğrafi temerküz, dar yapraklı saz, DNA topoizomeraz, duyulur duyulmaz, ekmeden biçilmez, eksudatif diatez, elemansal analiz, elementel analiz, ...

15 harfli

açık tüberküloz, adenilat siklaz, ah yerde kalmaz, alfa-glukozidaz, aminotransferaz, apnöstik merkez, ayrık çifyıldız, bacaklar çapraz, badak uyargı öz, bağlam duyarsız, bağlayıcı ünsüz, bantlı dikengöz, batmayan yıldız, beni baña komaz, beyaz yüzlü kaz, bigeminal nabız, bir koşum hapaz, borçsuz harçsız, cambaz-hokkabaz, çarık çıkartmaz, çizgili isparoz, ...

14 harfli

aç ayı oynamaz, açiltransferaz, ağlatan gülmez, ak yanaklı kaz, alavız talavuz, alfa polimeraz, algal toksikoz, ampirik analiz, anastral mitoz, arayıcı yıldız, arkadan çapraz, arteriyosikloz, asetaldehidraz, asiltransferaz, bayramlık ağız, bedavadan ucuz, belli belirsiz, beş para etmez, beta polimeraz, bezik burgu öz, cüce salyangoz, ...

13 harfli

agranulositoz, ağaç çuvaldız, ah alan onmaz, akantokeratoz, akantosefaloz, akantosefalöz, alternatifsiz, aminopeptidaz, anaerobik faz, andamcıl üçüz, andaval palaz, andavat palaz, anestetik gaz, aortik stenoz, artsız arasız, asit fosfataz, asit hidrolaz, Aşağıkaravaiz, Aşağısöylemez, Aşağıyalankoz, atrofik siroz, ...

12 harfli

adenohipofiz, adı belirsiz, adı bellisiz, adi ıskarmoz, adiposelüloz, adsız sansız, aflatoksikoz, agametogenez, agmaz dönmez, ağmaz dönmez, aktif merkez, ALA sentetaz, alabellengez, alaca kandız, alfa hemoliz, altın yaldız, amniyosentez, anjiyostenoz, antrenmansız, antrparantez, arka hipofiz, ...

11 harfli

adıbilinmez, adrenal bez, ağbaz ağbaz, ağdık boğaz, akan yıldız, akça kerkez, akıcı ünsüz, akrosiyanoz, aldamak söz, alfa amilaz, alfa laktoz, algılanamaz, angajmansız, anistreplaz, antrenörsüz, apokrin bez, araçsız söz, arkacıl diz, arsız arsız, art kılavuz, artı sonsuz, ...

10 harfli

abartmasız, abaz zabaz, Abdiçıkmaz, abdülleziz, abiyogenez, acı karpuz, açık deniz, açısal hız, adamlıksız, adenomatöz, agamogenez, ağırlıksız, ağnamaksız, ağu kunduz, ahz ü kabz, akanyıldız, akıllanmaz, aktarmasız, alaz belez, alaz bulaz, alaz daraz, ...

9 harfli

abajursuz, abartısız, abdestsiz, Abdülaziz, acı ceviz, acı kirez, acı sakız, açık ağız, adaletsiz, adamcağız, adamcıgaz, adamıksız, adamuksuz, Adısönmez, Adilcevaz, aerobiyoz, ağılı gaz, Ağırboğaz, ağırıncaz, ak bekmez, Ak Yıldız, ...

8 harfli

abaşumaz, abdessuz, abdiâciz, abecesiz, aboşumaz, acımasız, aç boğaz, açıkağız, adalesiz, adamcuaz, afşarsız, ağ havuz, ağ tonoz, ağır söz, ağlövlez, ağmansız, ahenksiz, ahır güz, ahlaksız, ahzükabz, ak yalaz, ...

7 harfli

abansız, abırsız, acı söz, açağraz, açıkgöz, açkısız, adaksız, adamsız, adarsız, afalsız, agcağız, ağaçsız, ağcağız, ağık öz, ağırnaz, ağızsız, ağnağaz, ağrısız, ağtonoz, ahırsız, ailesiz, ...

6 harfli

abanız, abanoz, abanuz, abasız, abiriz, abiyoz, acabez, Acaröz, acığaz, acısız, açağız, açıgaz, adasız, adipoz, adipöz, aforoz, agaroz, agenez, ağ bez, Ahiboz, ak bez, ...

5 harfli

abbaz, abdaz, Abhaz, abraz, abrez, Acıöz, açgöz, açmaz, adsız, adsuz, aflaz, afsız, ağbaz, Ağkız, ağlaz, ağnaz, ağraz, ahbaz, ahnaz, ahraz, ak öz, ...

4 harfli

abaz, aciz, agız, ağaz, ağoz, ağuz, ağüz, ahiz, akoz, Aköz, alaz, alız, aliz, aloz, amez, anaz, anız, anuz, apaz, araz, arız, ...

3 harfli

ağz, aız, arz, auz, baz, bez, bız, biz, boz, böz, buz, büz, caz, cez, cız, coz, cöz, cuz, cüz, çez, çiz, ...

2 harfli

az, ez, ız, iz, oz, öz, uz, üz, yz

Kelime Ara