İçinde Zİ geçen kelimeler

İçinde geçen kelimeler 5832 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde Zİ geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeye) zihni takılmak, (bir şeyin) rezili çıkmak, (bir yer) zindan kesilmek, (biri) vazifesinden olmak, (birinin) izinden yürümek, aklının terazisi bozulmak, anadingil gezinti yatağı, anastomozis arteryovenoza, anestezi sonrası miyopati, arterya karotikobazilaris, bağırsak lenfangiektazisi, “bazin” tesallübî eritemi, benzinli güvenlik ışıtacı, birim mitokondri hipotezi, birincil silyar diskinezi, Chlorophythalmus agassizi, deoksi-adenozil-kobalamin, deoksiadenozin monofosfat, deoksiguanozin monofosfat, dizilmıknatıssal özdekder, doğrusal pozitif operatör, ...

24 harfli

(birinin) zihnine girmek, (birinin) zihnini çelmek, ABD-İran rehineler krizi, acele ile menzil alınmaz, açık zincirli bileşikler, Afrika tripanosomiyazisi, akciğer strongiloidozisi, alveoler lipoproteinozis, Amerikan tripanosomozisi, at izi it izine karışmak, bağırsak lipofuskinozisi, “bazin” kılsal ergenliği, beta galaktozit asetilaz, bir tarakta bezi olmamak, böbrek tubulus asidozisi, cemaziyelevvelini bilmek, coğrafyasal merkezileşme, dallanmış karbon zinciri, denkbiçim soru çizinliği, deri altı feohifomikozis, deri lupus eritematozisi, ...

23 harfli

(birine) muziplik etmek, (birine) tarziye vermek, (birini) zincire vurmak, açil koenzim A sentetaz, akciğer karsinomatozisi, akciğer toksoplasmozisi, aktifleştirici enzimler, alveoler fosfolipidozis, analjezik böbrek hasarı, anamalın merkezileşmesi, ancak sezilebilen ayrım, Ancylostoma braziliense, antagonistik simbiyozis, asil koenzim A sentetaz, atların histoplazmozisi, atların rabdomiyolizisi, bağlantı noktası dizini, bankroftiyan filaryozis, benzin püskürtme basacı, beta galâktozit permeaz, beyin kabuğu displazisi, ...

22 harfli

(bir yer) zindan olmak, (birine) zincir vurmak, (birinin) izine basmak, atardamar hiyalinozisi, ayakta terazi (planör), bağırsak şistosomozisi, başlangıç veri analizi, belgesel yapım merkezi, besin zinciri basamağı, bezik burgu öz tepkisi, bin tarakta bezi olmak, böbrek üstçül ak çizik, Brezilya Somali koyunu, çizim sunucusu nesnesi, çoğalan aritmetik dizi, deli kızın çeyizi gibi, diheteroksenik parazit, dikili tarım arazileri, diziler içi değişirlik, dizimsel tür değişkeni, dizisel ilişki çizgesi, ...

21 harfli

... vaziyeti takınmak, abeceli sayısal dizin, ademi merkeziyetcilik, ademi merkeziyetçilik, ağır meromiyozin, HMM, ağız nekrobasillozisi, akciğer distomatozisi, akciğer habronemozisi, akciğer şistosomozisi, alt çene tükürük bezi, alt epidural anestezi, altın bilezikli balık, Apistogramma agassizi, Apistogramma reitzigi, arterya dorsalis nazi, asetabulum displazisi, atreziya ani ve rekti, ayaz paşa kol geziyor, bağdaştırıcı dizilimi, bazik kurşun karbonat, bazin'in şa'rî aknesi, ...

20 harfli

(birine) zifos atmak, (birini) rezil etmek, ademimerkeziyetçilik, ağız papillomatozisi, akantoşeilonemiyozis, akciğer hidatidozisi, alt dizinlerle silme, Arap Zirvesi Konseyi, asılı ışıldak dizisi, azalan aritmetikdizi, bağırsak amebiyozisi, bağlantılı dizinleme, başa bağlı sözdîzimi, bazik eritiş maddesi, benzi kül gibi olmak, beyincik hipoplazisi, bileşenli çubukçizim, birleştirim dizileri, boş ite menzil olmaz, bumbarsal kara kezik, cazipleştirilebilmek, ...

19 harfli

... ziyafeti çekmek, açlık osteoporozisi, ağzının perhizi yok, akantozis nigrikans, akciğer amebiyozisi, akciğer askariozisi, akut rabdomiyolizis, allosterik enzimler, anizopoikilositozis, apertura nazi ossea, aponörozis palatina, art kafa displazisi, artan zincir koşulu, asal sayılar dizisi, assam salgın keziği, atrikozis konjenita, Bartolin bezi kisti, bazik amino asitler, bazik bizmut nitrat, bazik kurşun kromat, bebek endüstri tezi, ...

18 harfli

ailevi akantolizis, aksidental parazit, alerjik dermatozis, alfa-L-fukosidozis, alfa-sayısal dizin, Allah ziyade etsin, ana denetim çizini, antiparaziter ilaç, antiparazitik ilaç, apozisyonal büyüme, aşırı üretim krizi, Avogadro değişmezi, Avro-Arap Akdenizi, ayrımsal dizinleme, benzine kan gelmek, Bernoulli hipotezi, Bileziğin işçeperi, bilgisayar merkezi, birerle kol (dizi), birim kayıt dizini, boş sandalye krizi, ...

17 harfli

A-limitlenen dizi, ademimerkeziyetçi, adenozin deaminaz, ak yuvarcıl sezik, akımsaklar dizisi, aktifleme analizi, aktinik keratozis, alfa mannosidozis, alışveriş merkezi, alopesia akuizita, amino asit dizisi, anestezi bilimsel, angiostrongilozis, anjiyohiyalinozis, Annapolis zirvesi, antiparazit ilacı, arkus zigomatikus, aspergillomikozis, atreziya palpebra, bağırsak miyazisi, bağlantı bileziği, ...

16 harfli

açık kompozisyon, açlık alkalozisi, ağınım değişmezi, aktinobasillozis, allosterik enzim, alt özeksel dizi, alyuvar aplazisi, amebiyozis kutis, aminoasit dizisi, anestezi bilimci, anestezi maskesi, arazi tamamiyeti, araziye uydurmak, aritmetik dizisi, Arşimet terazisi, arteryosklerozis, asetil koenzim A, Aşağıihsangazili, avulziyon kırığı, ayrışma hipotezi, bakteriyel enzim, ...

15 harfli

A, B dizilemesi, ademimerkeziyet, agranülositozis, ağırlık merkezi, akantamebiyozis, akantosefalozis, aktarma zinciri, aktinyum dizisi, alafranga müzik, alfa-glukozidaz, altdizisel erey, ana dizin ağacı, ana olay dizisi, anakök (dizini), analitik terazi, analjezi dönemi, anestezi bilimi, anesteziyolojik, anjiyatelektazi, anjiyokeratozis, anoplosefalozis, ...

14 harfli

açık sözdizimi, adenosklerozis, afanipteriozis, aflatoksikozis, afrodiziomanya, agangliyonozis, ağıziçi abanık, ahıtma bilezik, akıllara ziyan, akondrogenezis, alaturka müzik, altdüzgen dizi, anestezik ilaç, anesteziyoloji, anizonükleozis, ankilostomozis, antilüteolizis, aralıksız dizi, arazi taraması, arıklık keziği, arızi işsizlik, ...

13 harfli

AB 1965 krizi, açık pozisyon, adalar denizi, ahlaki riziko, ahlaki vazife, aile gazinosu, Akabe körfezi, akantositozis, aktinomikozis, allorizik kök, altıcıl kezik, altın bilezik, alveokokkozis, amerikan bezi, aminoglikozit, anaerobiyozis, andız pekmezi, anestezik şok, anesteziyolog, anizokaryozis, anjiyomatozis, ...

12 harfli

AB zirveleri, acuk bekmezi, ad değişmezi, adenomatozis, adenomiyozis, agamogenezis, agangliyozis, akaridiyazis, akondroplazi, aksonotmezis, akto-miyozin, alkaloidozis, alterne dizi, amfiartrozis, amfistomozis, ana baba izi, anaplazmozis, anizositozis, antirezistan, antroponozis, aperistalzis, ...

11 harfli

A türü dizi, aile dizisi, akantolizis, akıla ziyan, akor dizisi, aktomiyozin, Alibezirgan, amiloidozis, ana pozitif, anastomozis, anisakiozis, antiparazit, antipirezis, arazi açmak, arazi aracı, arazi olmak, arızi gelir, Arifegazili, arka müziği, asepromazin, askariyazis, ...

10 harfli

abdülleziz, abomazitis, açık dizin, akarinozis, akla ziyan, amebiyozis, amelanozis, anabiyozis, anagenezis, anapolizis, anestezist, anhidrozis, antrakozis, apeks nazi, aponörozis, artan dizi, asbestozis, ASE dizini, asteatozis, astrofizik, Asya krizi, ...

9 harfli

Abdülazim, Abdülaziz, adadizisi, adezinler, adisplazi, ağ dizini, ağız bezi, akantozis, akariozis, Akziyaret, Alagazili, alkalozis, allestezi, allozigot, alt dizin, amnaljezi, ana dizin, analjezik, andaluzit, anestezik, anidrozis, ...

8 harfli

abiyozis, adenozin, adipozis, agenezis, ak kezik, ala nazi, alagizir, alinazik, alt dizi, amarozis, amızikli, amorozis, ana bezi, ana dizi, analjezi, anamnezi, anaplazi, anestezi, anglezit, apoenzim, apofizis, ...

7 harfli

akrozin, altdizi, andezin, andezit, araziye, arziyat, Ayazini, azimkâr, azimsiz, Azirgan, azitmak, Azizbey, aziziye, Azizköy, Azizler, azizlik, barazit, başbezi, Bayezit, bazilom, Benazir, ...

6 harfli

agnozi, amnezi, aplazi, Arziye, atrezi, avrizi, azigos, azigot, azikiç, azimet, azimli, azimüt, azinan, Azizli, baziçe, benzil, benzin, bezime, bezisi, biziki, bizzik, ...

5 harfli

afazi, arazi, arızi, azazi, azezi, Azime, aziyh, azize, bazik, bazin, bazis, bazit, beyzi, bezik, bezil, bezir, beziş, bızik, bizik, bizir, bozik, ...

4 harfli

arzi, azik, azil, azim, azin, azit, aziz, bazi, bezi, bızi, bizi, cazi, cizi, cüzi, çizi, dizi, eğzi, ekzi, Erzi, eyzi, ezik, ...

3 harfli

ezi, özi, uzi, zid, zif, zig, zih, zil, zin, zip, zir, zît, ziv

Kelime Ara