iletişim

iletişim

a. 1. Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon. 2. tek. Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon: “Basın mensupları bağlı oldukları yayın kuruluşları ile iletişim hâlindeydiler.” -N. Eray.


iletişim İng. communication

Bir yerden, bir kişiden, bir makineden bir başkasına, herhangi bir ortamdan yararlanarak bilgi gönderme.


iletişim İng. communication
iletişim İng. communication

Bir düşüncenin, bir duygunun yüz anlatımı, el, kol ve baş hareketleri, konuşma yoluyla ya da yazı, telefon, radyo, televizyon gibi bildirişim araç ve gereçlerinden yararlanarak bir kimseden başka bir kimseye iletimi.


iletişim İng. communication

Bilgi ve deneyim alışverişi.


iletişim İng. communication

Bir bilginin, bir haberin, bir niyetin, bir konuşmanın ilkel veya gelişmiş bir işaret sisteminden yararlanılarak bir zihinden başka bir zihne yahut da bir merkezden başka bir merkeze ulaştırılması. Dil en önemli iletişim aracıdır.


iletişim İng. communication

Sinema/TV. 1. Kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi, haber alış verişi. 2. Bu alış verişte, kaynak durumunda olan kimsenin ortaya koyduğu ya da koymak istediği anlam ile bunu algılayanın buna verdiği anlam arasındaki özdeşlik, benzerlik ya da uyuşum ilişkisi.


iletişim

Azerbaycan Türkçesi: ünsiyyät; Türkmen Türkçesi: kommunikaasiya; Gagauz Türkçesi: komunikatsiya ~*haberleşmäk; Özbek Türkçesi: alóqa ~ kommunikatsiya; Uygur Türkçesi: xävärlişiş ~ alaqä; Tatar Türkçesi: aralaşu; Başkurt Türkçesi: aralaşıw ~ kommunikatsiya; Kmk: katnaşıw; Krç.-Malk.:kommunikatsiya ~ söleşıw; Nogay Türkçesi: kommunikatsiya, katnasuw; Kazak Türkçesi: karım-katınas ~ katınas; Kırgız Türkçesi: baylanış ~ kommunikatsiya ~ katnaş; Alt::kommunikatsiya; Hakas Türkçesi: çooh alıs ~ habarlas; Tuva Türkçesi: harılzaa, harılzajılga;Şor Türkçesi: *çooktaş ~ kommunikatsiya; Rusça: kommunikatsiya


iletişim İng. communication

Düşünce ve duyguların bireyler, toplumsal kümeler, toplumlar arasında söz, el-kol devimi, yazı, görüntü vb. aracılığı ile değiş tokuş edilmesini sağlayan toplumsal etkileşim süreci.


iletişim İng. communication

1. genel uygulayım: Duygu, düşünce ya da bilgilerin uygulayımsal yöntemlerle her çeşit yoldan aktarılması. 2. elektrik: Telefon, telgraf, radyo gibi aygıtlarla yapılan bildirişim; bu yollardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi.


iletişim için benzer kelimeler


iletişim, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'l', 'e', 't', 'i', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
iletişim kelimesinin tersten yazılışı mişiteli diziliminde gösterilir.