SAL ile biten kelimeler

SAL ile biten veya sonunda SAL olan kelimeler 546 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sal aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sal anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre SAL ile biten kelimeler

21 harfli

agrusal-sağrak altsal, ökçesel- boğun altsal

20 harfli

agrusal-tümük altsal, boyunsal-sağrakçasal, bürüngüsel-yasmıksal, çene-dudak -burunsal, kulakçık-karıncıksal, kulaksal-karıncıksal, ökçesel-takıt altsal

19 harfli

ayak tarak-boğunsal, bürüngüsel-karaksal, karın-badaktorbasal, kızıl kara damarsal

18 harfli

ayak bilek-ortasal, ayak tarak-ortasal, beyin-yulun zarsal, karamsı bulamaçsal, katılaksal-kıyısal, kirpiksel-yulunsal, sinciksel-burunsal, sinciksel-dudaksal, tümüksel-koflaksal, yanıltmacalı masal

17 harfli

agrusal-sağraksal, beyinsel yulunsal, beyinsel-yulunsal, bileksel-boğunsal, bileksel-taraksal, el tarak-boğunsal, kabukçul kısımsal, karın-badakkınsal, kensili aşılamsal, kımıçsal-kakaçsal, köprücük-tahtasal, köprücük-yartısal, kulaksal-şakaksal, kulaksal-tulunsal, oturgasal-apışsal, özeksel kındıksal, solucansı takısal, tümüksel-kulaksal, yudaksal-tabansal

16 harfli

açıklayıcı masal, basınclı bağusal, başsal-omurgasal, bileksel-ayaksal, boyunsal-pazısal, demirmıknatıssal, hunumsu-hunumsal, karşılaştırımsal, oynaklaştırımsal, ökçesel topuksal, ökçesel-kayıksal, örneksel/sayısal, örselem savansal, özgülü davramsal, parçeden olumsal, pazısal-çomaksal, sibeksel agrısal, soluman yalımsal

15 harfli

alışılmış masal, bilmeceli masal, bozuk suymuksal, çerçeveli masal, dilsel-tabansal, domuz bumbarsal, kıkırdak arasal, kırılcayazımsal, kör bağırsaksal, oturga-kımıçsal, pazısal arışsal, sibeksel-ucasal, sinir ayırımsal, sinir turlaksal, telsel-damarsal, tuzlu balgamsal, yıllık istihsal

14 harfli

aramıknatıssal, bilim kurgusal, bitimsiz masal, burun yudaksal, burun-damaksal, burun-kapaksal, büzük-kodaksal, büzük-yulunsal, çürük kurumsal, dirim kurgusal, dolay kutupsal, domuz sucuksal, duygusal masal, fizikokimyasal, gerçekçi masal, kan kararımsal, kızıl damarsal, oynak yapımsal, pazısal-başsal, sarsak-arıksal, sinir yalımsal, ...

13 harfli

atar damarsal, ayak taraksal, büzük-apışsal, çene-kapaksal, damak-ortasal, dirim uyarsal, dudaklaşımsal, ektokommensal, güdük-gagasal, güzel duyusal, kavuk açımsal, kişi karımsal, kişisel masal, koca damarsal, nedenli masal, palatoglossal, uydurma masal, üçken ortasal, yağrın yaysal, yağrın-yaysal, yarı demersal, ...

12 harfli

abecesayısal, ağızlaşımsal, baldırcıksal, batidemersal, beyin zarsal, beyni yoksal, biyokimyasal, çember masal, çene-kalasal, fotokimyasal, hâlâ o masal, ilk boğumsal, kızamıcıksal, kuş boğansal, log-doğrusal, moramıcıksal, ortalamaçsal, ölü bakıtsal, öykülü masal, perik zarsal, rastlantısal, ...

11 harfli

artı buzsal, bağırsaksal, bağırsıksal, belsoğuksal, çağrışımsal, döner masal, el taraksal, faslacıksal, kalıksızsal, kanıksızsal, kaynaşımsal, kıvırmıksal, mıknatıssal, olasılıksal, ölü açımsal, öz yankısal, sarsınımsal, sayrılıksal, solungaçsal, tomurcuksal, ufalanımsal, ...

10 harfli

altyapısal, anlatımsal, arsıulusal, aşımsızsal, bayıntısal, boğulumsal, bulaşkısal, çıkıntısal, dağoluşsal, dış kutsal, dışyapısal, dolanımsal, dolantısal, elmacıksal, kabacinsal, kalıtımsal, kan anasal, kanartısal, kapanaksal, karamıksal, karangısal, ...

9 harfli

anlatısal, asalaksal, bağlamsal, billûrsal, boygırsal, boygursal, bumbarsal, çalkamsal, destansal, dışlaksal, duysaksal, elemansal, hayvansal, kakartsal, kalbursal, kaplaksal, kaplamsal, karamusal, kasmarsal, kavlaksal, kavlıksal, ...

8 harfli

afyonsal, ahlaksal, altunsal, anayasal, anlamsal, ayrımsal, ayrıtsal, bağaksal, bataksal, Boolesal, boyaksal, boyunsal, budunsal, buğaksal, bulgusal, buluşsal, burumsal, burunsal, coşkusal, çakılsal, çalgısal, ...

7 harfli

acunsal, agrusal, ağıtsal, ağızsal, akçasal, akılsal, alıksal, alınsal, angısal, anıtsal, apışsal, araçsal, arıksal, bağasal, batısal, benisal, Berksal, ciğasal, doğusal, donusal, duyusal, ...

6 harfli

açısal, Adasal, anısal, arasal, ardsal, Arısal, azısal, bağsal, barsal, baysal, birsâl, bissal, Boysal, cansal, çansal, dağsal, dışsal, dorsal, duysal, Erksal, erosal, ...

5 harfli

adsal, Aksal, ansal, Arsal, avsal, Aysal, basal, emsal, Ersal, fasal, irsal, Kasal, masal, misal, Oksal, oysal, Önsal, pasal, sisal, sosal, uçsal, ...

4 harfli

asal, isal, osal, usal

3 harfli

sal

Kelime Ara