TRİ ile biten kelimeler

TRİ ile biten veya sonunda TRİ olan kelimeler 133 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre TRİ ile biten kelimeler

24 harfli

atomik emisyon fotometri

22 harfli

düzlemsel trigonometri, gravimetrik titrimetri, sermaye-yoğun endüstri

21 harfli

uygulamalı ekonometri

20 harfli

düzleme göre simetri, küresel trigonometri, noktaya göre simetri

19 harfli

biyolojik dozimetri, eksene göre simetri, finansal ekonometri, hiperbolik geometri, ikozahedral simetri, izdüşümsel geometri, kronopotansiyometri, yükseltili geometri

18 harfli

Bayesçi ekonometri, düzlemsel geometri, elemanter geometri, mevsimlik endüstri, projektif geometri, yapısal ekonometri

17 harfli

analitik geometri, bilateral simetri, çizgisel geometri, doğrusal izometri

16 harfli

anahtar endüstri, hemoglobinometri, ispatlı geometri, kronoamperometri, küresel geometri

15 harfli

absorbsiyometri, düzlem geometri, düzlem-geometri, helikal simetri, ışınsal simetri, küresel simetri, makroekonometri, mutlak geometri, tasarı geometri, termogravimetri

14 harfli

alev fotometri, bebek endüstri, çocuk endüstri, global simetri, interferometri, kompleksimetri, kotlu geometri, lider endüstri, potansiyometri, radyal simetri, sarmal simetri, sferik simetri, sonlu geometri

13 harfli

afin geometri, hemositometri, sitofotometri, stoikiyometri, uzay geometri

12 harfli

dış geometri, fosforimetri, galvanometri, histerometri, megalogastri, sakkarimetri, stokiyometri, taksonometri, tansiyometri, trigonometri, türbidimetri

11 harfli

alkalimetri, iç geometri, kalorimetri, kolorimetri, luminometri, nefelometri, polarimetri, polisimetri, rodanometri, sakarimetri, şelatometri

10 harfli

arkeometri, ekonometri, florimetri, florometri, gravimetri, higrometri, iyodometri, klorometri, morfometri, nestiyatri, pelvimetri, plânimetri, psikiyatri, psikometri, radyometri, skopometri, termometri, titrimetri, ürinometri, voltametri

9 harfli

allometri, batimetri, biyometri, cliometri, dozimetri, fotometri, gazometri, optimetri, pirometri, telemetri, tonometri, volümetri

8 harfli

asimetri, diyoptri, endüstri, geometri, geriatri, izometri, pediatri

7 harfli

anartri, gayatri, koketri, salutri, simetri

6 harfli

fratri, gantri, roptri

5 harfli

dotri, fıtri, fitri, tetri

4 harfli

ıtri

Kelime Ara