ad

ad

(I) a. 1. Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır. 2. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu. 3. db. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim.


ad, -ddi Ar. ¤add

(II) a. 1. Sayma. 2. Sayılma.


ad

Anılacak değer, önem: Bir baş soğanın da adı mı olurmuş?


ad

Ad, isim


ad

< ET at: ad, isim, nam; şöhret. || adan gurban: kardeşim; yavrum; beyim || adi batmak: mahvolmak || adi nami: adı sanı

< ET ât) Has isim, ad. // adini


ad İng. name
ad İng. name

İnsanın toplumsal ve bireysel kişiliğinin yanı sıra büyüsel ve gizemsel gücünü de belirten simge.


ad İng. name, noun, substantive

Varlıkları bildiren sözcük: Ev, kedi, Ali, Ayşe, hayal, ordu, vermek, yarış vb.


ad İng. 1. substantive 2. noun

1. Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan kelime türü: Ayşe, Hasan, ağaç, yaprak, doğruluk, incelik, ordu, toplum, buluş, akış vb. Adlar özel ad, tür adı, somut ad, soyut ad, topluluk adı gibi türlere ayrılır. Bunlara bk. || 2. (Almanca Nomen; Fr. nom; İng. noun) Bir oluş ve kılış bildiren fiilin dışında kalan ve ad gibi çekilebilen kelime sınıflarının tümüne verilen ad; ad, sıfat, zamir, edat, bağlaç ve ünlemi içine alan geniş kapsamlı ad; ad soylu söz: ağız, dil, pınar, incelik, acı, tatlı, yürekli, yüreksiz; ben, bizler, siz, sizler; yanında, gerisinde; fakat, ancak; evet, hayır, of, eyvah vb.


ad

isim. ~ a yazılı: nâma muharrer. . ~ına davranan, ~ına davranıcı: mümessil, temsilci (bk. özdeyen, özdeyici). ~ına davranma: temsîl (bk. başkası adına davranma, özdeme).


ad İng. proper name, referring expression, zero-place operation expression

Belli bir tek nesneyi adlandırmak, göstermek ya da betimlemek amacıyla kullanılan kapalı düzgün deyim. || Bir adın kaplamı evren öğesi bir birey, içlemi de bir birey kavramıdır. Anl. kapalı terim, tekil terim, bireysel deyim, gösterici deyim, sıfırlı işlev.


ad İng. 1. main title, 2. programme (ABD: program) title

Sinema 1. Bir filme verilen ad ve bu adı yazılı olarak belirten görüntüler. TV. 2. Bir izlenceye verilen ad ve bu adı belirten yazıların görüntüleri.


ad

bk. isim


ad, 2 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, d harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', şeklindedir.
ad kelimesinin tersten yazılışı da diziliminde gösterilir.