adım

adım

a. 1. Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri. 2. Bir ayak atışıyla alınan ve uzunluğu yaklaşık 75 santimetre olan mesafe. 3. Girişim, hamle. 4. mat. Bir gösterge ucunun eş olarak ayrılmış yaylardan biri boyunca aldığı yol. 5. sp. Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, etap. 6. sp. Ayakta, esas duruşta, bir ayağın türlü yönlerde iki ayak boyu kadar yer değiştirmesi. 7. tek. İki diş arasındaki aralık.


adım Fr. Pas
adım İng. step
adım İng. step

Ayakta temel duruştan, bir ayağın, türlü yönlerde iki ayak boyu kadar ara ile yer değiştirmesi.


adım İng. step

Dans adımı.


adım Osm. Cüzü

Nazımda taylamın dayandığı hece birliklerine verilen ad, ki Türk ölçüsünde durakla ayrılan hece öbeklerinden, aruzda fâilâtün mefâilün feilün gibi cüzülerden, eski Yunan ölçüsünde kimi uzun, kimi kısa olmak üzere ikiden dörde kadar heceden ibaret olan parçalardan her birini, Fransız ölçüsünde ise bir heceyi anlatır.


adım Fr. pied

Batı yazınında, bir koşukta iki hecelik birimlerin her biri.


adım için benzer kelimeler


adım, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'ı', 'm', şeklindedir.
adım kelimesinin tersten yazılışı mıda diziliminde gösterilir.