değerler dizgesi

değerler dizgesi İng. value system

1. Bireyin ya da toplumun edindiği ve geliştirdiği değerlerin tümü. 2. Bir kimsenin değişik durumlarda gösterdiği sürekli davranışlara yön veren köklü tutum ve inançlar.


değerler dizgesi İng. system of value

Toplumsal olay, durum ya. da özellikleri iyi-kötü, doğru-yanlış olarak niteleyen, toplumun genel amaç ve davranış düzgülerinden oluşmuş egemen değerler bütünü.


değerler dizgesi için benzer kelimeler


değerler dizgesi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'r', ' ', 'd', 'i', 'z', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
değerler dizgesi kelimesinin tersten yazılışı isegzid relreğed diziliminde gösterilir.