dinî

dinî Ar. d³n³

sf. (di:ni:) Dinle ilgili, din üzerine, dinsel: “Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.” -Anayasa.


diñi, (diñü)

Dinleme, kulak verme


dinî için benzer kelimeler


dinî, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, î harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'n', 'î', şeklindedir.
dinî kelimesinin tersten yazılışı înid diziliminde gösterilir.