İçinde GEN geçen kelimeler

İçinde GEN geçen kelimeler 2390 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde GEN geçen kelimeler

25 harfli

birincil mide genişlemesi, cebirsel oyut genişlemesi, devingen adres dönüştürme, devingen bağımlı kitaplık, devingen belirginleştirme, devingen olarak tam model, dörttebirlikler genişliği, edilgen fiil ~ pasif fiil, ekskavasyo rektogenitalis, ergene karı boşamak kolay, faktör gen kontrol dizisi, filogenetik sınıflandırma, genel ağ dizin hizmetleri, genel anlamlılık sınaması, genel borçlanma anlaşması, geniş alan bilgi sunucusu, Geniş göğüslü bronz hindi, geniş zaman kipinin şartı, genitoüriner şistosomozis, genleşmeli buhar tutucusu, hareketli genetik element, ...

24 harfli

arterya genus dessendens, atladı geçti Genç Osman!, “bazin” kılsal ergenliği, bütçenin genellik ilkesi, cismin sonlu genişlemesi, çeyrekler arası genişlik, damga genişliği kılavuzu, daraçılı ikizkenar üçgen, devingen bağlaşım modeli, devingen ortalama süresi, devingen örneklem seçimi, devingen veri alışverişi, düğüm genişletme damgası, eklemeli genetik değişme, ekonominin genel dengesi, el geñliği, (el giñligi), geñ düşmek, (giñ düşmek), genel ağ iletişim kuralı, genel boğun agşak üstçül, genel giderler karşılığı, genel öğretim yöntemleri, ...

23 harfli

Clinitrachus argentatus, Clostridium perfringens, devingen doğrusal model, devingen PML tahmincisi, dikdörtgenel koşutyüzlü, dishormonogenetik guatr, ergencil ağrılı bukanak, eşkenar dörtgen dizgesi, gazların genel denklemi, genel amaçlı bilgisayar, genel denge çözümlemesi, genel yönetim giderleri, geniş anlamda para arzı, geniş görüntülük işlemi, geniş yüzgeçli sazancık, geniş zaman sıfat-fiili, genişletilmiş öznitelik, genleyen soluman ergimi, geñşetmek, (geñşeltmek), güvenlik genel yönetimi, indirgenebilir tam sayı, ...

22 harfli

“ bessel-hagen” tüzüğü, altıgenli sık doldurma, apparatus urogenitalis, Bos primigenius taurus, Clostridium sporogenes, çevirgen tepkileşimlik, dengenin dördüllenmesi, denklemin indirgenmesi, devingen bellek ayırma, devingen faktör modeli, devingen kaynak ayırma, devingen veri değişimi, Devletler genel türesi, dikdörtgenler prizması, ditsingen, (titsingen), Enterobacter aerogenes, genel değilleme kuralı, genel finans ortaklığı, genel oynatım sineması, genel Riccati denklemi, genel satakda canlılık, ...

21 harfli

AB genişleme komiseri, akut mide genişlemesi, arterya genus suprema, ayarlama devingenleri, ayrılabilir genişleme, bağışık cevap genleri, bölgenin dış yarıçapı, Cantor köşegen süreci, cinsel örgen köreltme, çağrışımsal genelleme, darısal damar genliği, devingen bellek atama, devingen SPML yöntemi, dikdörtgenel konaçlar, dikdörtgenler formülü, dikdörtgensel dağılım, döl yolu genişletkisi, düşük geçirgen süzgeç, düzenli beşgen yıldız, ekonomide genel denge, epigenetik çeşitlilik, ...

20 harfli

abomazum genişlemesi, allogenetik plankton, altıgen burgu çubuğu, ana baba generasyonu, anotsal yükseltgenme, argentaffin hücreler, atan damar genişlemi, ayaksılı devingenlik, bağımsız genel satak, biyokimyasal genetik, bölgenin iç yarıçapı, Cartagene Antlaşması, Chaetodon argentatus, çapraz genlik izgesi, çift köşegenli dizey, değişim devingenleri, devingen PML yöntemi, devingen programlama, ditregen, (titregen), dizinin genel terimi, dövülgen dökme demir, ...

19 harfli

AB gençlik programı, alt üçgensel matris, basit küresel üçgen, birincil sürgendoku, blok köşegen matris, Büyütgen değiştirme, Cartagena Anlaşması, çöpelcan yönelgenöz, derilgen tekircelik, devingen bileşenler, devingen örnekbiçim, dikdörtgensel bölge, Doppler genişlemesi, düzlemsel üçgenölçü, Elephas primigenius, ettirgen ~ faktitif, eyilik çevirgenliği, Gegenbauer polinomu, Genç Alman Sineması, genel çarpma kuralı, genel denge analizi, ...

18 harfli

Accipiter gentilis, ağrılı dikelgenlik, alkol dehidrogenaz, allogen süksesyonu, aracıyla genelleme, barsak genişlemesi, blok köşegen dizey, BM Genel Sekreteri, cebirsel genişleme, cismin genişlemesi, çekingen davranmak, çekingenleşebilmek, çınlanım genişliği, çokgenin kenarları, çöpelcan yönelgeni, damarlar genişlemi, devingen eniyileme, dış ticaret üçgeni, dikdörtgenel dizge, dikdörtgenin alanı, dövülgen pik demir, ...

17 harfli

alt üçgenel dizey, anlam genişlemesi, artikulasyo genus, Babesia argentina, Babesia divergens, bronş genişletici, ceza genel kurulu, çekingenleşebilme, çekingenleştirmek, Çingene pavuryası, çokgenin kıyıları, çokgenin köşeleri, dağılım genişliği, dağılma genişliği, damar genleten öz, Darıyerimengencik, demirci mengenesi, devingen bağlanım, devingen bağlaşım, devingen çoğaltan, devingen dengelem, ...

16 harfli

Açılım (genetik), adalet genelgesi, alan genişletici, alizogenik devir, alt üçgen dizeyi, altın dikdörtgen, Attagenus pellio, bant genişlemesi, bebenek genelimi, bebenek genelten, bellek genişliği, benekli ergenlik, berk geniş zaman, bezikli sümülgen, bileme mengenesi, bilinç genişliği, bombar genişlemi, böbrek agenezisi, büyük gezegenler, çekingenleştirme, çembersel çokgen, ...

15 harfli

açık dikdörtgen, Ailurus fulgens, altıgen dizgesi, altıgen sargılı, Amerika gürgeni, anjiyogenik şok, askı üçgen kolu, aşkın genişleme, benzer üçgenler, birinci köşegen, BM Genel Kurulu, Bos primigenius, Cartagena Grubu, çembersel üçgen, çevgen çöpelcan, çevgence büküce, çevgencil sargı, çiciği geñşemek, Çingene pembesi, çingene sancağı, çingene yengeci, ...

14 harfli

Ailurusfulgens, akondrogenezis, aktarmadirgeni, altdüzgen dizi, ayaklar üçgeni, bant genişliği, beşgen pürüzma, boru mengenesi, çekingen çocuk, çekingenleşmek, çevrilgen para, çingen kaçıran, çokgensel sayı, damar genelimi, dar açık üçgen, daraçılı üçgen, dedirgen etmek, dedirgen olmak, devingen ayrım, devingen birim, devingen çekim, ...

13 harfli

başçıl düzgen, beşgen prizma, blastogenezis, böcek genleri, Bölüngen Doku, cingen dikeni, çekingenleşme, Çingeneleşmek, çoğa tepegeni, dalga genliği, damar genliği, deli dedirgen, delikli ilgen, denkleştirgen, devingen disk, devingen film, devingen yasa, dibiş degenek, dikdörtgensel, Dikey dörtgen, dikgen ızgara, ...

12 harfli

abiyogenetik, agametogenez, agamogenetik, agamogenezis, alaca gergen, alkaligenler, arka mengene, asal köşegen, beyin üçgeni, Büyüksüvegen, cingen cabar, Codmanüçgeni, çevrilgenlik, çingene beyi, Çingeneleşme, demirdönegen, doğu gürgeni, düzgen biçim, düzgen dizey, düzgen işleç, düzgen kesit, ...

11 harfli

abla genneş, acı genirek, acı genirik, açık çokgen, agenitalizm, aglütinogen, Alcaligenes, alımı geniş, Ambargürgen, antimutagen, argentaffin, atmadirgeni, biyogenetik, buhca dügen, bükülgenlik, Büyüksergen, büzülgenlik, cingen caba, cingen ceba, çekingenlik, çevgenlenik, ...

10 harfli

abiyogenez, acı genrik, agamogenez, alagenevür, amelogenez, anagenezis, androgenez, çekingence, çiftgenler, Çingenelik, çokgenleme, dış çokgen, dikdörtgen, diregenlik, dirgenleme, disgenezis, dügensürük, düzgenallı, düzgenleme, edilgenlik, egen ağacı, ...

9 harfli

abiyogeni, aladirgen, allel gen, amfigenez, ana ürgen, anagenneş, biyogenez, büldürgen, c-onk gen, cığıhgene, cingencik, çevgencan, çevgencik, çevgencil, çevrilgen, çingencik, Çingenece, çizgenmek, çöldürgen, çörtlegen, D genleri, ...

8 harfli

agenezis, alel gen, anagenez, androgen, argentit, Aybirgen, Begendik, begenmek, belergen, belgendi, bellegen, belürgen, beslegen, biçilgen, biçirgen, bilegene, Bilgenur, bişirgen, bitilgen, bitirgen, bizelgen, ...

7 harfli

altıgen, Antigen, bilegen, bişegen, bişigen, bögenek, bögenük, bügenti, cingene, çingene, degeneh, degenek, değegen, delegen, depegen, dezgene, Digenea, digenez, dingene, dögenek, dönegen, ...

6 harfli

agenez, anagen, ayegen, beşgen, bilgen, Birgen, bişgen, bitgen, büzgen, cergen, cingen, çekgen, çengen, çergen, çevgen, çingen, çokgen, çöğgen, çözgen, dırgen, dikgen, ...

5 harfli

agena, argen, aygen, bagen, bögen, cegen, cügen, çögen, degen, dugen, dügen, Efgen, engen, eogen, ergen, ezgen, Figen, Fügen, genaz, genbi, gence, ...

4 harfli

gena, Genc, genç, gene, geng, geni, genk, genş, gent, genu, genz, igen

Kelime Ara