İçinde KLOR geçen kelimeler

İçinde KLOR geçen kelimeler 266 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

klor aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. klor anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KLOR geçen kelimeler

25 harfli

hidroklorik asid, tuzruhu, klorlanmış hidrokarbonlar, rosanilin monohidroklorür, trietilen glikol diklorür, trikloroizosiyanürik asit, triklorometil kloroformat

24 harfli

lityum klorürlü çözümleç

23 harfli

2,2,2-trikloroetilalkol, klofedianol hidroklorür, klorürlü kaplama yunağı, mekamilamin hidroklorür

22 harfli

aktif klor bileşikleri, alfentanil hidroklorür, bir klorlu asetik asit, hipokloremik alkalozis, klobutinol hidroklorür, trikloroasetik aldehit, trimetilen klorohidrin

21 harfli

antipirinkloralhidrat, klormetiazol edisilat, kuinakrin hidroklorür, polivinil klorür, PVC, rozanilin hidroklorit, tolazolin hidroklorür, trikloroasetil klorür

20 harfli

çinko amonyum klorür, d-tübokürarin klorür, kloragogen hücreleri, klorofillos hücreler, klorozindamin klorür, nalokson hidroklorür, nalorfin hidroklorür, poliviniliden klorid, polivinilklorit, PVC, ritodrin hidroklorür, ß-kloropropiyonitril

19 harfli

2,4,6-triklorofenol, benzalkonyum klorür, beta kloroalkilamin, ketamin hidroklorür, klorfenol kırmızısı, klorofil özümlemesi, selenyum oksiklorür, triklorobütil alkol, triklorolaktik asit, triklorotrietilamin, vinil triklorosilan, yumuşak cıva klorür

18 harfli

benzen hekzaklorür, florotriklorometan, kalsiyumhipoklorit, karbontetra klorür, klormadinon asetat, kloro etanoik asit, kloroplatinik asit, kloropren reçinesi, klorosülfonik asit, klorosülfürik asit, klorür tuzu yunağı, mangan (II) klorür, triglikol diklorür, triklorasetik asit, trikloroflorometan, trimetilklorosilan, triklorohidrokinon

17 harfli

bakteriyoklorofil, kloroplâst DNA sı, sodyum hipoklorit, triklorometiltiyo

16 harfli

aluminyum klorür, cıva protoklorür, hidroklorik asit, hipokloröz asidi, iterbiyum klorür, klor hidrik asit, klorit hücreleri, klorofenilalanin, magnezyum klorür, monokloro aseton, N-klorsüksinimit, P-kloroamfetamin, poli vinilklorür, vinilidin klorür

15 harfli

1-kloronaftalin, allil triklorür, cıva (I) klorat, cıva (I) klorür, cıva monoklorür, deklorize etmek, hipokloroz asit, kadmiyum klorat, kadmiyum klorür, kalsiyum klorür, klorasetik asit, klorbenzaldehit, klordiazepoksid, klorlu hidrojen, klorokin fosfat, klorsuzlaştırma, klorürlendirmek, klorürleştirmek, krom-III-klorür, metil kloroform, metilklorosilan, ...

14 harfli

amonyum klorür, benzoil klorür, benzotriklorür, fenilkloroform, indiyum klorür, itriyum klorür, klor heptoksit, kloraurik asit, kloretilen, VC, klorfenoksamin, klorid hücresi, klorürlendirme, klorürleştirme, krom-II-klorür, metaklortiazid, perklorik asit, proklorperazin, selenil klorür, triklorobenzen, trikloroetilen, trikloropropan, ...

13 harfli

baryum klorat, baryum klorür, bizmut klorür, çinko klorürü, dekloridasyon, deklorinasyon, kloramfenikol, kloramfetamin, klorfeniramin, klorlanmış su, kloroakrolein, kloroplatinat, klorprotiksen, kromik klorür, kromil klorür, mangan klorit, n-butilklorür, sodyum klorür, trikloretanol, trikloretilen, triklorokinon

12 harfli

allil klorür, asetilklorür, benzilklorür, bütil kloral, çinko klorür, diklor metan, folklorculuk, gümüş klorür, hiperkloremi, klor dioksit, kloralhidrat, klorheksidin, klorkinaldol, klorokreozol, klorokrüorin, klorpromazin, klorpropamit, klorzoksazon, kolin klorür, mekloretamin, metil klorür, ...

11 harfli

etil klorür, hipokloremi, imit klorür, klor hidrat, klorambusil, klorbutanol, klordioksit, klorik asit, klorofiller, kloroforlar, kloropikrin, kloröz asit, klortalidon, metakloreyn, metilklorür, seskiklorür, trikloretan

10 harfli

aklorhidri, aktif klor, bor klorür, butenoklor, dikloramin, diklorofen, etkin klor, folklorist, hipoklorit, kloramin T, kloramin-T, kloraseton, klorbenzen, klorenkima, klorimetre, klorlanmak, klorokoküs, klorometan, klorometri, kloroplast, klorüretik, ...

9 harfli

diklorvos, folklorcu, folklorik, klor gazı, kloratlar, kloridler, klorlamak, klorlanma, klorlu su, kloroetan, kloroform, kloropren, klorölçer, klorölçüm, klortimol, perklorat, terklorür, trikloro-, triklorür

8 harfli

antiklor, kloraloz, kloramin, kloranil, klorlama, klorofil, klorozom, klorürez

7 harfli

folklor, kloremi, klorüri, klorneb

6 harfli

kloral, klorat, klorik, klorit, klorlu, kloro-, klorom, kloroz, klorür, şiklor

4 harfli

klor

Kelime Ara